PRACA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA GRUPA MALUSZKÓW

                                               
                                   PLAN   PRACY -  GRUDZIEŃ   2018r.
                                                dla dzieci  3-4 letnich
 
                                      TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                 1.MIKOŁAJ
                                 2.ZWYCZAJE  ŚWIĄT  BOŻEGO   NARODZENIA
                                 3.WIECZÓR  KOLĘD          
                                 4.KOLĘDOWANIE  PO  WSI
                       JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • porządkuje swoją półkę, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,• używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela ,
• nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką, • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie, • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozpoznaje dźwięki wydobywane z różnych przedmiotów: stukanie klockiem o klocek, itp., • naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np. radośnie, smutno.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wprawia trzymaną obiema rękami kartkę w ruch, dmuchając na nią spokojnie, równo.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela, • zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego pracownika przedszkola, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, • stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę.
2.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • rozróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną : • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,
• rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości, • wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie, • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
3.Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym: • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela, • wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek).• poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez, aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
• uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie, w kinie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, film w kinie, uroczystość, • reaguje adekwatnie do sytuacji.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z podziałem na role, • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych, • wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków, patyków według wskazówek nauczyciela, • dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych.
• próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, miesza kolory (farby) na palecie, • maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach, • tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki z różnego materiału, • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • kreśli linie, na dużych formatach,  • rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela, • łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone,
• nazywa swoje dzieła.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • wykonuje proste prace plastyczne związane z tradycjami świątecznymi, • ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu, • wykonuje proste prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • wprawia w ruch zabawki, np. pojazdy z napędem, roboty, próbując wyjaśnić ich działanie, •  aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: śnieg, mróz,  • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach, • naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe, • uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości  lodu, śniegu .
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, szalik, rękawiczki, ciepła kurtka, spodnie, sweter i ciepłe buty, kiedy jest mróz, • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną pogodę, dotykanie językiem metalu w czasie mrozu, ślizganie się po zamarzniętych zbiornikach wodnych,  • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, lesie,   • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa, • porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy, • wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. dokarmianie ptaków, opiekowanie się zwierzętami.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia : • układa przedmioty do policzenia w  rząd, • szacuje liczbę przedmiotów, • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy itd., • podaje liczbę, np. jest pięć lalek.
2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela.
3.Rozwijanie orientacji przestrzennej : • rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły,
4.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • kontynuuje rytm, np. dokładając kolejne elementy w szeregu lub powtarzając za nauczycielem np. tupanie–klaskanie.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, • wykonuje ćwiczenia słuchowe, • dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie, • uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego elementy, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych, • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, układa, lepi,  • wykonuje ruchy naprzemienne,
• wykonuje „ćwiczenia paluszkowe”, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią, palcami po śladach, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela, rysowanie postaci.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • wymienia członków swojej najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, • określa, gdzie mieszka, próbując podać adres,  • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,
• opowiada o rodzinnych tradycjach związanych np. ze świętami,• opowiada o wydarzeniach rodzinnych,  • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach, • aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z najbliższymi.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • słucha legend związanych z naszą ojczyzną, • nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży, • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów wskazując zachodzące zmiany, • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, • aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych.


                                                              
                                          PLAN   PRACY - LISTOPAD  2018r.
                                                  dla dzieci   3-4 letnich
 
                                             TEMATYKA    KOMPLEKSOWA
                                    1. MÓJ  KRAJ  -  ŻOŁNIERZE
                                    2. PRZYGOTOWYWANIE  SIĘ  ZWIERZĄT  DO  ZIMY
                                    3. DBAMY  O  ZDROWIE -  SZARUGA  JESIENNA
                                    4. BAJKI  NA  DŁUGIE  WIECZORY - ANDRZEJKI
                               JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,
• używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela (np. pięcioro dzieci w szeregu), • określa swoje samopoczucie niewerbalnie i werbalnie, • słucha wypowiedzi innych.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach, • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy...
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie, • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
• podejmuje próby zapinania i odpinania guzików, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wydmuchuje powietrze przez rurkę do wody, rozdmuchuje farbę na kartce przez rurkę.
2.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
3.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela, • zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego pracownika przedszkola, • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy,
• wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie, • rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo” w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • zgłasza nauczycielowi, opiekunowi wszelkie dolegliwości, • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np., gdy inni nie hałasują nadmiernie, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela, • rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości,  
• korzysta ze spacerów i wycieczek terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie.  
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
3.Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym: • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
• uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty,
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie, w kinie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, film w kinie, uroczystość, • reaguje adekwatnie do sytuacji.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych, • śpiewa piosenki z podziałem na role, • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych,
• wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków, patyków według wskazówek nauczyciela.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach, • tańczy, naśladując ruchy nauczyciela, • przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory : • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, nakłada na siebie kolorowe szybki, folie, miesza kolory (farby) na palecie,• maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach,• tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki z różnego materiału, • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela, • łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone,• nazywa swoje dzieła.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • ogląda zabytki w najbliższej okolicy, • ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu,  • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, • aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. andrzejki, spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
2.Inspirowanie do działań konstrukcyjnych: • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, wiatr,  • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach,
• naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe, • uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości wody  i powietrza.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka,  kurtka, spodnie, sweter i buty,  • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru, ulewnego deszczu .
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • zbiera dary przyrody do kącika przyrodniczego, nazywając je, np. kasztany, żołędzie, ciekawe kamyki, patyki, liście, kawałki kory, jarzębinę, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu, • rozpoznaje wybrane warzywa i owoce, nazywając je, • aktywnie uczestniczy w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie i sadzie opartych na obserwacji wykonywanych prac.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie, • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa,
• wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie wody, powietrza .
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia: • układa przedmioty do policzenia w rząd,• szacuje liczbę przedmiotów, • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy itd.
2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela,
3.Rozwijanie orientacji przestrzennej : • wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zadaniowych.
4.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • układa przedmioty w szeregi, dostrzegając to, co się powtarza, • wymawia rytmicznie słowa: dzień, noc, dzień, noc... i układa ten rytm, np. z klocków z pomocą nauczyciela.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, • wykonuje ćwiczenia słuchowe, • dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie,  • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych, • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, układa, lepi,
• wykonuje ruchy naprzemienne, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią, palcami po śladach, malowanie pędzlem różnej grubości, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • korzysta z biblioteczki przedszkolnej, • stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • ogląda godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia, • opisuje flagę Polski dekorującą przedszkole i inne domy, • słucha hymnu Polski, • nazywa nasz kraj: Polska – kraina, w której mieszkamy, • słucha legend związanych z naszą ojczyzną.
 


                                            
                                 PLAN   PRACY -  PAŹDZIERNIK    2018r.
                                               dla dzieci  3-4 letnich
                               
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                1. JESTEŚMY  BEZPIECZNI     
                                2. POZNAJEMY  PRACĘ  PAŃ  Z  PRZEDSZKOLA
                                3. JESIEŃ  W  OGRODZIE , W  SADZIE , NA  POLU 
                                4. JESIEŃ  W  LESIE , NA  ŁĄCE , NAD  STAWEM                  
                                5. MOJA RODZINA
                          JESTEM CZTEROLATKIEM  – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola
Dziecko: • porządkuje swoją półkę, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, • używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela (np. pięcioro dzieci w szeregu), • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych, np. z chustą animacyjną, szarfami, obręczami, • uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywając przy muzyce, • słucha wypowiedzi innych.
2.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych
Dziecko: • korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania
Dziecko: • potrafi poprawnie umyć dłonie i twarz, • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie,•kulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków, np. zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.   
2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek
Dziecko:• wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty.                          
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej
Dziecko: • rozpoznaje dźwięki wydobywane z różnych przedmiotów: stukanie klockiem o klocek, potrząsanie grzechotkami wykonanymi z pudełeczek z różną zawartością (np. ryż, groch, patyczki), szelest folią itp.
2. Ćwiczenie oddechu
Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, wydech ustami,
3. Usprawnianie narządów artykulacji
Dziecko:• naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się
Dziecko: • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania iodejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany
Dziecko: • rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo” w sytuacjach zadaniowych i w zabawie • dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie.
2.  Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
Dziecko:• porównuje przedmioty, określając podobieństwa i różnice,• klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i przynależność.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie
Dziecko: • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu, gdy inni nie hałasują nadmiernie, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.  Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną  
Dziecko: •aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku,•w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych reaguje na znaki, sygnały według umowy z nauczycielem,• na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela • korzysta ze spacerów i wycieczek terenowych,
• wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela.

Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym 
Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, •wskazuje zagrożenia związane z gorącą wodą: oparzenia,•stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.  Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
Dziecko: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu pogotowia.

3. Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym
Dziecko: •przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela, • poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną
Dziecko: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela, • uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza
Dziecko: • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych  
Dziecko: • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych, •próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych.
2.  Rozwijanie zainteresowań tanecznych  
Dziecko: • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych, • porusza się dowolnie do słuchanej muzyki, • porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory
Dziecko: • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny),
• eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny.

2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu
Dziecko: • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt, • aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych
Dziecko: • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku,
2.Inspirowanie do działań konstrukcyjnych
Dziecko: • tworzy budowle z różnorodnego materiału, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych
Dziecko: • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach, • naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.  Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin
Dziecko: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
• obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • zbiera dary przyrody do kącika przyrodniczego, nazywając je, np. kasztany, żołędzie, ciekawe kamyki, patyki, liście, kawałki kory, jarzębinę, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu,
• rozpoznaje wybrane warzywa i owoce. 

nazywając je.
2.  Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt
Dziecko: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie.
3.  Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody
Dziecko: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia
Dziecko:  • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy itd., • podaje liczbę, np. jest pięć lalek.
2.Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach  
Dziecko: • działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne, np. zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków małych. • rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły.
3.Rozwijanie orientacji przestrzennej  
Dziecko: • wskazuje serce i w odniesieniu do niego prawą i lewą stronę.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania
Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, • dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie, • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.
2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania 
Dziecko:  • wykonuje ruchy naprzemienne, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią, palcami po śladach, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela, rysowanie postaci.
3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej
Dziecko:  • uważnie słucha opowiadań i bajek, • korzysta z biblioteczki przedszkolnej.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny
Dziecko: • wymienia członków swojej najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, • opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi
Dziecko: • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące zmiany, • słucha legend związanych z naszą ojczyzną.        


                                                 
                                     PLAN   PRACY -  WRZESIEŃ   2018
                                                dla dzieci  3-4 letnich      
                                       TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                               1. POZNAJEMY   PRZEDSZOLE   I   SIEBIE   NAWZAJEM
                               2. WSPOMNIENIA  Z  WAKACJI
                               3. SPRZĄTANIE   ŚWIATA 
                               4. JACY  JESTEŚMY
                         JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.  Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola
Dziecko:• potrafi przedstawić się na forum grupy,  • podaje niektóre informacje o sobie, np. jestem dziewczynką, mam długie włosy, lubię lizaki,• odkłada zabawki na swoje miejsce, • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela (np. pięcioro dzieci w szeregu), • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych, np. z chustą animacyjną, szarfami, obręczami,• zwraca się do innych dzieci po imieniu,• słucha wypowiedzi innych, • uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywając przy muzyce.
2.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych
Dziecko: • korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach, • potrafi zwrócić się o pomoc do innego pracownika przedszkola,  • zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola swoje dolegliwości,  • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy...,  • uczestniczy w zwiedzaniu przedszkola, poznając inne dzieci i pracowników przedszkola oraz pomieszczenia przedszkolne.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1. Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania
Dziecko: • potrafi poprawnie umyć dłonie i twarz,• potrafi samodzielnie wytrzeć dłonie i twarz,  • samodzielnie, poprawnie korzysta z toalety,• podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką, • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie, • kulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków, np. zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym, • samodzielnie ubiera się i rozbiera,  • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.
 2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek
Dziecko:• odkłada do swojej półki rzeczy osobiste,• wiesza własny ręcznik na swój wieszak, • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy, • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, buty.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej
Dziecko: • rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia, • różnicuje dźwięki głośne i ciche, itd., • określa tempo: szybko, wolno.
2.Ćwiczenie oddechu
Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, wydech ustami.
3.Usprawnianie narządów artykulacyjnych
Dziecko: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela,
• naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych.
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się
Dziecko: • uważnie słucha poleceń nauczyciela, • zgłasza swoje potrzeby nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola, • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela, • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany
Dziecko: • rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo” w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.
2.  Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
Dziecko: • porównuje przedmioty, określając podobieństwa i różnice.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie
Dziecko: • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie rąk i twarzy, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety itp., • zgłasza nauczycielowi, opiekunowi wszelkie dolegliwości.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną
Dziecko: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, sali gimnastycznej, na boisku 
• w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych reaguje na znaki, sygnały według umowy z nauczycielem,• wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, • biega, omijając przeszkody, nie potrącając dzieci • korzysta ze spacerów.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym
Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,• stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.  Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
Dziecko: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
3.  Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym
Dziecko:  • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela,  • wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek).
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną
Dziecko:• naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych
Dziecko: • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek,  
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych, • rytmizuje krótkie teksty piosenek, jednocześnie rytmicznie klaszcząc, tupiąc, stu- kając.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych
Dziecko:  • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.  Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory
Dziecko: • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je, • maluje  pędzlem,
 • tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki z różnego materiału, •kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach,• rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze,• eksperymentuje, lepiąc z plastelin • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, techniki łączone, • nazywa swoje dzieła.
2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu
Dziecko:• ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych
Dziecko: • rozróżnia najczęściej spotykane i znane pojazdy: lądowe, morskie, powietrzne, wyjaśniając, do czego służą, • aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych umożliwiających poznanie środków lokomocji.
2.Inspirowanie do działań konstrukcyjnych
Dziecko:• podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków,• opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • cieszy się z wykonanego zadania.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.  Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych
Dziecko: •z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach.
2.  Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody
Dziecko: • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.  Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin
Dziecko: • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • zbiera dary przyrody do kącika przyrodniczego, nazywając je, np. kasztany, żołędzie, ciekawe kamyki, patyki, liście, kawałki kory, jarzębinę,  • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku.
 2.  Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt
Dziecko: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt.
3.  Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody
Dziecko:• dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów,  • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. segregowanie odpadów, sprzątanie świata,
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia
Dziecko:• układa przedmioty do policzenia w szereg lub rząd,• szacuje liczbę przedmiotów.
2.Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach
Dziecko: • działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne, np. zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków małych.
3.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
Dziecko:• układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela.
4.  Rozwijanie orientacji przestrzennej
Dziecko:• wskazuje i nazywa części swojego ciała,  • posługuje się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych,  • rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły,• wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zadaniowych.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania
Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. dobiera przedmioty i obrazki do pary, • wykonuje ćwiczenia słuchowe.
2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania
Dziecko: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, układa, lepi, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. rysowanie patykiem po ziemi, piasku, rysowanie kredą na betonie, kolorowanie, uzupełnianie rysunku, rysowanie postaci.
3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej
Dziecko: • chętnie ogląda książki, • uważnie słucha opowiadań i bajek, • stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.  Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny
Dziecko:  • próbuje opowiadać o swoim domu i zabawach na swoim podwórku,  • opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi
Dziecko:• aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi i młodszymi; rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy, nauki.
 
                                             
                                                                        
                                    PLAN   PRACY - CZERWIEC  2018r.
                                               dla dzieci 3-4 letnich
     
                                         TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                             1. JA  I  MOJA RODZINA
                                             2. LATO 
                                             3. MÓJ  TATO
                                             4. BEZPIECZNE  WAKACJE
   Aktywność    społeczna
1.Podawanie  informacji  na  temat  swojej  rodziny - dzielenie się  informacjami  na temat  wydarzeń  z  życia rodziny .
2.Poznawanie  swojego ciała poprzez  zabawy  - korzystanie  z  własnych zmysłów : rozpoznawanie zapachu.
3.Współdziałanie  w  grupie - uczestniczenie  we wspólnych  zabawach.
4. Organizowanie  świat  o charakterze rodzinnym -  uczestniczenie  w  krótkich programach  artystycznych .
5.Spacery, wycieczki  po swojej  miejscowości , swoim  regionie - spacerowanie  w pobliżu  przedszkola.
   Aktywność   językowa
1.Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy, ćwiczenia  oddechowe : ćwiczenia  oddechowe  połączone z  ruchem  ciała;  ćwiczenia  szczeki  dolnej, warg, języka , podniebienia  miękkiego  i mięśni  zwierających  pierścień  gardłowy.
2.Swobodne  rozmowy - wyrażanie  swoich  myśli , potrzeb,  przeżyć w  rozmowach  z dorosłymi  w  codziennych  sytuacjach.
3.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - odpowiadanie na  pytania  dotyczące  utworu  literackiego .
4.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - recytowanie , indywidualnie i  zespołowo , krótkich  wierszy .
5.Rozwijanie  umiejętności płynnego  mówienia  - wypowiadanie  się  na  temat  obrazka , ilustracji , wysłuchanego  tekstu.
6.Rozwijanie  dyspozycji  psychofizycznych  niezbędnych  do  nabycia  umiejętność pisania  -  nabywanie  koordynacji  wzrokowo –ruchowej, np. powtarzanie  prostych  ruchów  innej  osoby  w  czasie  zabaw.
   Aktywność    poznawcza
1.Wykonywanie  ćwiczeń  wzmacniających  pamięć  wzrokową , słuchową  , ruchową  - powtarzanie z pamięci  krótkich wierszy, rymowanek , piosenek  w połączeniu z ruchem .
2.Uczestniczenie  w  zabawach  - uczestniczenie  w  zabawach  rozwijających  aktywność  badawczą.
2.Rozwijanie  wyobrażeń - rysowanie  na dowolny  temat .
3.Rozwijanie  myślenia - rozwiązywanie  prostych   zagadek ; ustalenie  kolejności  zdarzeń  ( np. teraz ,wcześniej, później).
4.Rozwijanie  intuicji  geometrycznej - układanie  prostych  kompozycji, mozaik, obrazków  z  figur geometrycznych.
5.Organizacja  przestrzeni i czasu -  zauważanie  rytmów ,np. w ułożonym  materiale  przyrodniczym.
5.Lato: obserwowanie  w sposób bezpośredni  zmian  zachodzących w przyrodzie;  poznawanie wybranych owadów ,np.: pszczół, mrówek;   poznawanie  owoców (truskawek  poziomek, porzeczki)  dojrzewających latem. 
   Aktywność  artystyczna
1.Rozwijanie twórczości  muzycznej - nucenie piosenek  na  własną  melodię.
2.Słuchanie  i śpiewanie  piosenek fragmentami , metodą  ze słuchu ; śpiewanie  piosenek  razem  z  osobą  dorosłą .
3.Doswiadczenia konstrukcyjno - techniczne:  uczestniczenie  w  zabawach  konstrukcyjnych .
4.Rozwijanie zainteresowań  plastycznych - rysowanie , malowanie  farbami  plakatowymi ,lepienie  z plasteliny, ugniatanie, wycinanie  , wydzieranie, naklejanie.
5.Obcowanie  ze  sztuką - dostrzeganie  otaczającego  nas piękna  .
6.Oglądanie  filmów dla  dzieci - oglądanie  filmów  dla  dzieci  na  kasetach ,płytach ;  uczestniczenie w  rozmowach  na  temat bohaterów  filmowych
7.Środki  transportu - poznawanie  znaczenia  pasów , sygnalizacji  świetlnej .
  Aktywność  ruchowa  i  zdrowotna
1.Wspomaganie  rozwoju  ruchowego - uczestniczenie  w  zabawach  ruchowych:  kształtujących  postawę  , z elementami  rzutu  , chwytu, skoku , podskoku, toczenia , równoważnych ,  ze śpiewem;  rozwijanie  orientacji  w  schemacie  własnego  ciała.
2.Dbałość  o  higienę:  ubieranie się  odpowiednio  do  warunków atmosferycznych  występujących  w  danej  porze  roku;  przebywanie  na  świeżym  powietrzu;  uczestniczenie  w  spacerach, zabawach; dbanie o rzeczy osobiste .
3.Zdrowy  styl  życia  - wyrabianie nawyków zdrowotnych przy  nadarzającej  się sytuacji (np. właściwego zachowania  się  przy stole, itp.) .
4.Zdrowa  żywność - spożywanie  zdrowej  żywności : warzyw, owoców, mięsa , nabiału  (ograniczenie  spożycia  słodyczy , chipsów) , picie  kompotów, soków  (ograniczenie  napojów  gazowanych);   przezwyciężanie  niechęci  do  nieznanych  potraw .
5.Uświadomienie  niebezpieczeństw   wynikających  z  nieprzestrzegania  zakazów:  rozmawiania  z obcymi ludźmi , odchodzenia z  nimi;  bezpiecznego  korzystania z  urządzeń  znajdujących  się  na  placu zabaw .
6.Poznawanie  zasad  bezpieczeństwa, przestrzegania  ich -  poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczącego  prawidłowego i  bezpiecznego poruszania  się  po  ulicach i drogach.


                                                                                      
                                        PLAN   PRACY - MAJ    2018r.
                                                 dla dzieci  3-4 letnich
                                                                            
                                         TEMATYKA  KOMPLEKSOWA                     
                                         1.ŚWIĘTO  LUDZI  PRACY 
                                         2.BAWIMY  SIĘ W  TEATR
                                         3.KSIAŻKA , PRASA  DLA  DZIECI 
                                         4.MOJA  MAMA
                                         5.NASI  KOLEDZY - DZIEŃ  DZIECKA
                            
    Aktywność    społeczna
1.Podawanie  informacji  o sobie: określanie  swoich  cech  fizycznych: płeć ,wiek , kolor oczu.
2.Poznawanie  swojej  miejscowości - określanie miejsca  zamieszkania (  miasto  , wieś  ).
3.Współtworzenie  przyjaznej  atmosfery  w  grupie - poznawanie   nazwisk dzieci z grupy.
4.Współdziałanie  w  grupie - uczestniczenie  we wspólnych  zabawach.
5.Uczestniczenie  w  działaniach  pozwalających  na  poznanie  swoich  możliwości - współdecydowanie  o  wyborze  zabaw  ,zabawek .
6.Spacery, wycieczki  po swojej  miejscowości , swoim  regionie  - spacerowanie  w pobliżu  przedszkola.
7.Poznawanie  osób  pracujących  w  bliskim  otoczeniu przedszkola - poznawanie czynności  jakie  wykonują  osoby   z  najbliższego  otoczenia , nazywanie narzędzi pracy , zwrócenie  uwagi  na  ich ubiór.
   Aktywność   językowa
1.Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy, ćwiczenia  oddechowe : ćwiczenia  oddechowe  połączone z  ruchem  ciała ; ćwiczenia  szczeki  dolnej , warg, języka  , podniebienia  miękkiego  i mięśni  zwierających  pierścień  gardłowy.
2.Rozwijanie  spostrzegania  wzrokowego - wyszukiwanie  istotnych  różnic  pomiędzy  dwoma  przedmiotami , obrazkami;  składanie   pociętych  obrazków  w  całość  według  podanego  wzoru.
3.Przygotowanie  do  czytania - obserwowanie  napisów  znajdujących  się  w otoczeniu, np.:witryn sklepowych ,itp.; naśladowanie  czytających  dorosłych,np. zabawa w czytanie .
4.Naturalne  kontakty  ze słowem  pisanym - obserwowanie  piszących  dorosłych.
   Aktywność    poznawcza
1.Rozwijanie  myślenia - ustalenie  kolejności  zdarzeń ( np. teraz ,wcześniej , później); rozwiązywanie   prostych   zagadek;  wskazywanie lustracji odpowiadającej  fragmentowi wysłuchanego opowiadania .
2.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - odpowiadanie na  pytania  dotyczące  utworu  literackiego.
3.Rozwijanie  intuicji  geometrycznej -  układanie  prostych  kompozycji  , mozaik , obrazków  z  figur geometrycznych.
4.Wiosna - omawianie  życia  ptaków ( budowanie  gniazd );  oglądanie  kwitnących  roślin:  zwrócenie uwagi na zawarte w ich  piękno . 
   Aktywność  artystyczna
1.Słuchanie  i  śpiewanie  piosenek – słuchanie  piosenek w  wykonaniu nauczyciela;  śpiewanie piosenek razem z  osobą  dorosłą .
2.Rozwijanie  twórczości muzycznej - nucenie  piosenek na własną  melodię.
3.Rozwijanie  zainteresowań  plastycznych - rysowanie,  malowanie  farbami  plakatowymi, lepienie  z plasteliny, ugniatanie, naklejanie , wycinanie  , wydzieranie.
4.Urządzenia  gospodarstwa  domowego - poznawanie  wybranych  urządzeń  gospodarstwa  domowego.
5.Kontakt  z  literaturą  i  czasopismami - oglądanie   książek  i czasopism  umieszczonych  w  kąciku  książki ;  słuchanie  fragmentów książek i  czasopism  .
6.Udział  w  przedstawieniach  teatralnych - uczestniczenie  w  zabawach  naśladowczych - naśladowanie  ruchów , gestów , głosów  ludzi  i  zwierząt.
7.Oglądanie  filmów  dla  dzieci - oglądanie  filmów  dla  dzieci  nagranych  na  kasetach , płytach ;  uczestniczenie  w  rozmowach  na temat  bohaterów  filmowych.
   Aktywność  ruchowa  i  zdrowotna
1.Wspomaganie  rozwoju  ruchowego - uczestniczenie  w  zabawach  ruchowych: kształtujących  postawę , z elementami  rzutu , chwytu, skoku , podskoku ;  rozwijanie  orientacji  w schemacie  własnego  ciała .
2.Dbałość o higienę  -  ubieranie się  odpowiednio  do warunków atmosferycznych  występujących w danej  porze  roku;  przebywanie  na  świeżym  powietrzu: uczestniczenie  w  spacerach, zabawach  .
3.Zdrowy styl życia - wyrabianie  nawyków  zdrowotnych  przy każdej nadarzającej  się sytuacji ( np. właściwego  zachowania  się  przy  stole).
4.Zdrowa  żywność - spożywanie  zdrowej  żywności : warzyw, owoców, mięsa  , nabiału  (ograniczenie  spożycia  słodyczy , chipsów) , picie  kompotów, soków  (ograniczenie  napojów  gazowanych);   przezwyciężanie  niechęci  do  nieznanych  potraw .
5.Uświadomienie  niebezpieczeństw   wynikających  z  nieprzestrzegania  zakazów - bezpiecznego korzystania z urządzeń  znajdujących  się  na  placu zabaw;  nieoddalania się  od  rodziców  ( opiekunów) w  miejscach publicznych .
6.Poznawanie  zasad  bezpieczeństwa, przestrzeganie ich poznawanie  zasad  właściwego  zachowania się w  czasie  korzystania  ze  środków  transportu;  poznawanie  zasad  ruchu  drogowego  dotyczącego  prawidłowego  i  bezpiecznego  poruszana  się  po ulicach  i  drogach .
 

 

                                                   
                                                      
                                    PLAN   PRACY -  KWIECIEŃ   2018r.
                                                dla dzieci  3-4 letnich
 
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                 1.ZWIERZĘTA  HODOWANE  NA  WSI
                                 2.WIOSNA  W  SADZIE , OGRODZIE , NA  POLU , NA ŁĄCE  ...     
                                 3.ŚWIĘTO  ZIEMI        
                                 4.DBAMY  O  ZDROWIE , CZYSTOŚĆ  I  HIGIENĘ     
 
            
   Aktywność    społeczna

1.Poznawanie  swojej  miejscowości - określanie miejsca  zamieszkania (  miasto  , wieś  ).
2.Rozpoznawanie   i określanie  swoich  stanów  emocjonalnych  w  czasie zabaw  i  innych  działań;  próby określania  przyczyn  swoich  stanów                        emocjonalnych;   próby  nazywania  swoich  emocji ( np.; radość , smutek , złość). 
3.Poznanie  wartości  moralnych - doświadczanie  na  konkretnych  przykładach (zachowania  bohaterów  literackich) wybranych  wartości  moralnych.
4.Aktywne  uczestniczenie  w  dbaniu  o porządek i  wystrój  sali zajęć -  odkładanie  prac  do  półek  indywidualnych.
5.Spacery, wycieczki  po swojej  miejscowości  - spacerowanie  w pobliżu  przedszkola.
   Aktywność   językowa
1.Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy, ćwiczenia  oddechowe : ćwiczenia  oddechowe  połączone z  ruchem  ciała; ćwiczenia  szczeki  dolnej , warg, języka , podniebienia  miękkiego  i mięśni  zwierających  pierścień  gardłowy.
2.Rozróżnianie  dźwięków - różnicowanie  głosów zwierząt , pojazdów, naśladowanie ich ;   słuchanie  różnych  odgłosów  przyrody, rozpoznawanie ich.
3.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - odpowiadanie na  pytania  dotyczące  utworu  literackiego .
4.Rozwijanie  spostrzegania  wzrokowego - wskazywanie istotnych  różnic  pomiędzy  dwoma przedmiotami , obrazkami; obserwacja otoczenia, wymienianie jego  elementów. 
5. Rozwijanie  słuchu fonematycznego -  sylabizowanie  w  toku  zabaw;   rytmiczne  powtarzanie tekstów  rymowanych , krótkich  wierszy.
   Aktywność    poznawcza
1.Poznawanie  świata  poprzez  zmysły - rozpoznawanie  przedmiotów , roślin, zwierząt  za  pomocą  zmysłów : dotyku , smaku , zapachu, wzroku, słuchu  . 
2.Wykonywanie  ćwiczeń  wzmacniających  pamięć  wzrokową , słuchową , ruchową :  nauka  na  pamięć  krótkich  wierszy  i piosenek  treściowo  bliskich dzieciom - sytuacjom, z  jakimi  się  spotykają  .
3.Rozwijanie  myślenia - ustalanie  kolejności  zdarzeń ( np.  teraz , wcześniej ,  później );  rozwiązywanie  prostych  zagadek ; określanie  przydatności  danych  przedmiotów .
4.Rozwijanie  wyobrażeń - rysowanie  na dowolny  temat .
5.Rozwijanie intuicji geometrycznej - układanie prostych  kompozycji ,mozaik, obrazków z figur  geometrycznych.
6.Orientacja  przestrzenna - określanie  położenia  przedmiotów w przestrzeni;  stosowanie określeń: na, pod , za, przed.
7.Określanie  kierunków  ruchu , stosowanie  określeń:  do  przodu  , do  tyłu  , na  dół  , do  góry  , w  bok.
8.Wiosna - omawianie  życia  ptaków wiosną  (budowa  gniazd) ;  oglądanie  kwitnących  roślin ;   zwrócenie  uwagi  na  zawarte  w  nich  piękno;
poznawanie  wybranych  dorosłych  i  młodych  zwierząt  hodowanych  na  wsi .
9.Przyroda  w  sali , w  domu  - dbanie  o  rośliny  doniczkowe  uprawiane  w  pomieszczeniach ,  nazywanie  wybranych , umieszczanie  ich  w  nasłonecznionych  miejscach.
10.Ochrona przyrody - poznawanie  sposobów  dbania  o  środowisko : sadzenie  drzew  , kwiatów i  dbanie  o nie ;  nieniszczenie  roślin ,np. niełamanie gałęzi  drzew;  uczestniczenie  w  zabawach  badawczych  związanych  z  oczyszczaniem  wody, np. wykorzystanie  filtrów wykonanych  z naturalnych materiałów ( np. z  piasku).
   Aktywność  artystyczna
1.Rozwijanie  wrażliwości  słuchowej - słuchanie  utworów wokalnych i  instrumentalnych.
2.Rozwijanie  twórczości muzycznej - nucenie  piosenek na własną  melodię.
3.Wyrażanie  muzyki  ruchem - uczestniczenie  w  zabawach  rytmicznych,  ruchowych   .
4.Rozwijanie  zainteresowań  plastycznych - rysowanie,  malowanie  farbami  plakatowymi, lepienie  z plasteliny, ugniatanie, naklejanie , wycinanie  , wydzieranie.
5.Doświadczenia  konstrukcyjno - techniczne:  uczestniczenie  w  zabawach konstrukcyjnych; obserwowanie różnych zjawisk fizycznych, np. rozpuszczanie  ciał  stałych w  cieczy; wspólne  przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie  wniosków .
   Aktywność  ruchowa  i  zdrowotna
1.Wspomaganie  rozwoju  ruchowego - rozwijanie  orientacji  w schemacie  własnego  ciała;  uczestniczenie  w  zabawach  ruchowych: kształtujących  postawę,  z elementami  rzutu , chwytu , skoku , podskoku, toczenia , równoważnych.
2.Zdrowa  żywność - spożywanie  zdrowej  żywności :  warzyw, owoców, mięsa  , nabiału  (ograniczenie  spożycia  słodyczy , chipsów) , picie  kompotów, soków  (ograniczenie  napojów  gazowanych);   przezwyciężanie  niechęci  do  nieznanych  potraw .
3.Dbanie  o  higienę poprzez :  codziennego mycie  całego  ciała;   mycie  zębów  po  posiłkach;  dbanie  o  rzeczy  osobiste;   codzienną  zmianę  bielizny;  nieużywane  cudzych  grzebieni, szczotek, ręczników;  ubieranie  się  odpowiednio  do  warunków  atmosferycznych  występujących  w  danej  porze  roku; przebywanie  na  świeżym  powietrzu;  uczestniczenie  w  zabawach. 
4.Zdrowy styl życia  - wyrabianie  nawyków  zdrowotnych  przy każdej nadarzającej  się sytuacji ( np. właściwego  zachowania  się  przy  stole , itp.)
5.Zapobieganie  chorobom - systematyczne  kontrolowanie  stanu  uzębienia;   sygnalizowanie  nauczycielowi  złego  samopoczucia  .
6.Poznawanie  zasad  bezpieczeństwa , przestrzeganie ich - poznawanie  zasad  właściwego  zachowania się w  czasie  korzystania  ze  środków  transportu ;  poznawanie  zasad  ruchu  drogowego  dotyczącego  prawidłowego  i  bezpiecznego  poruszana  się  po ulicach  i  drogach . 
7.Uświadomienie  niebezpieczeństw   wynikających  z  nieprzestrzegania  zakazów - nieoddalania się  od  rodziców  ( opiekunów)w  miejscach publicznych .
                

   
                                                                          
                                                   
                                      PLAN   PRACY -  MARZEC   2018r.
                                                dla dzieci  3-4 letnich
                                                                      
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                           1.POZNAJEMY  PRACĘ  PAŃ  Z  BLIŻSZEGO  OTOCZENIA
                                 2.MUZYKA  JEST  WSZĘDZIE 
                                 3.POWITANIE  WIOSNY  -  GAIK        
                                 4.WIELKANOC    


   Aktywność    społeczna
1.Samodzielne  wykonywanie czynności  samoobsługowych -  ściąganie  i  zakładanie  ubrań, butów,  umieszczanie  je  w  wyznaczony   miejscu .
2.Podawanie  informacji na  temat  swojej  rodziny - dzielenie  się informacjami  na  temat  ważnych  wydarzeń  z  życia  rodziny;  nazywanie  członków  dalszej  rodziny ,np. ciocia , wujek.
3.Współtworzenie  przyjaznej  atmosfery w  grupie  - przestrzeganie  ustalonych  umów i  zasad  regulujących  współżycie  w  grupie .
4.Rozwijanie relacji pomiędzy  dziećmi, opartych  na  wzajemnym szacunku i akceptacji -  nieprzeszkadzanie  innym  dzieciom  w  zabawie .
5.Poznawanie  osób  pracujących  w  bliskim  otoczeniu przedszkola - poznawanie czynności  jakie  wykonują  osoby   z  najbliższego  otoczenia , nazywanie narzędzi pracy , zwrócenie  uwagi  na  ich ubiór .
6.Poznawanie  swojej  miejscowości - określanie miejsca  zamieszkania ( miasto , wieś ).
7.Spacery ,wycieczki  po swojej  miejscowości , swoim  regionie – spacerowanie  w  pobliżu  przedszkola.
8.Aktywne  uczestniczenie  w  dbaniu  o porządek i  wystrój  sali zajęć – odkładanie  prac  do  półek  indywidualnych.
   Aktywność   językowa
1.Rozróżnianie  dźwięków - słuchanie  różnych  odgłosów  przyrody, rozpoznawanie ich;  uważne  słuchanie  rozmówcy.
2.Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy, ćwiczenia  oddechowe:  ćwiczenia szczeki  dolnej, warg, języka, podniebienia  miękkiego  i mięśni  zwierających  pierścień gardłowy, oddechowe połączone  z  ruchem  ciała .
3.Rozwijanie  umiejętności  płynnego  mówienia - wypowiadanie  się  na  temat  obrazka , ilustracji, wysłuchanego  tekstu.
4.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - recytowanie , indywidualnie i  zespołowo  krótkich  wierszy.
5.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - odpowiadanie na  pytania  dotyczące  utworu  literackiego .
6.Rozwijanie  spostrzegania  wzrokowego - wskazywanie istotnych  różnic  pomiędzy  dwoma przedmiotami , obrazkami .
7 Rozwijanie  słuchu fonematycznego – sylabizowanie  w  toku  zabaw;  rytmiczne  powtarzanie tekstów  rymowanych , krótkich  wierszy.
8.Rozwijanie dyspozycji  psychofizycznych  niezbędnych  do nabycia umiejętności pisania - nabywanie koordynacji ruchowej  (głównie skoordynowanej współpracy  ruchów  przedramienia ,nadgarstka, palców ).
   Aktywność  poznawcza
1.Poznawanie  świata  poprzez  zmysły - rozpoznawanie  przedmiotów, roślin, zwierząt za  pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu  .
2.Wykonywanie  ćwiczeń  wzmacniających  pamięć  wzrokową , słuchową , ruchową - powtarzanie z pamięci  wierszy, rymowanek, piosenek w  połączeniu ruchem.
3.Rozwijanie  wyobrażeń: uczestniczenie  w  zabawach  twórczych (głównie  tematycznych , konstrukcyjnych  i ruchowych); rysowanie  na dowolny  temat.
4.Rozwijanie  myślenia : ustalanie  kolejności  zdarzeń ( np. teraz, wcześniej , później) .
5.Rozwijanie intuicji geometrycznej - układanie prostych  kompozycji ,mozaik, obrazków z figur  geometrycznych.
6.Orientacja  przestrzenna - określanie  położenia  przedmiotów w przestrzeni ; stosowanie określeń: na, pod , za, przed.
7.Rozwijanie  umiejętności  szeregowania  i  klasyfikowania - dostrzeganie podobieństw  między  przedmiotami  ze względu  na ich  wspólne położenie w przestrzeni .
8.Wiosna - obserwowanie  zmian  zachodzących  w  przyrodzie  przed zbliżającą  się  wiosną, np.: topnienie  śniegu, powracające  pierwsze ptaki , (  bociany), pojawiające się pierwsze  kwiaty( krokusy);  oglądanie  kwitnących  roślin ;  zwrócenie  uwagi na zawarte w  nich  piękno ;  poznawanie  właściwości  powietrza poprzez  zabawy  i  eksperymenty.
  Aktywność  artystyczna
1.Słuchanie  i  śpiewanie  piosenek - nauka prostych  piosenek  fragmentami , metodą  ze  słuchu.
2.Rozwijanie  twórczości muzycznej - nucenie  piosenek na własną  melodię.
3.Rozwijanie  wrażliwości  słuchowej - słuchanie  utworów wokalnych i  instrumentalnych, np.muzyki poważnej; uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków,np. z filharmonii .
4.Rozwijanie  zainteresowań  plastycznych – rysowanie, malowanie  farbami  plakatowymi, lepienie  z plasteliny, ugniatanie, naklejanie , wycinanie  , wydzieranie.
5.Doświadczenia  konstrukcyjno - techniczne : uczestniczenie  w  zabawach konstrukcyjnych.
   Aktywność  ruchowa  i  zdrowotna
1.Poznawanie  ogólnej budowy  własnego  ciała – dostrzeganie  podstawowych  różnic  w  wyglądzie  między  kobietami i mężczyznami.
2.Wspomaganie  rozwoju  ruchowego - uczestniczenie  w  zabawach  ruchowych: kształtujących  postawę , bieżnych, z elementami  rzutu , chwytu,  toczenia , skoku , podskoku, ze śpiewem.
3.Zdrowa  żywność - spożywanie  zdrowej  żywności : warzyw.
4.Dbałość  o  higienę - ubieranie  się  odpowiednio  do  warunków atmosferycznych  występujących  w  danej porze  roku;  dbanie  o  higienę  poprzez  mycie  zębów  po posiłkach ;  samodzielne ubieranie  się  i  rozbieranie ;  nieużywane  cudzych grzebieni.
5.Zdrowy styl życia  - wyrabianie  nawyków  zdrowotnych  przy każdej nadarzającej  się sytuacji .
6.Uświadomienie  niebezpieczeństw  wynikających  z  nieprzestrzegania  zakazów- bezpiecznego korzystania z urządzeń  znajdujących  się  na  placu zabaw nieoddalania się  od  rodziców ( opiekunów) w  miejscach  publicznych;  poznawanie  zasad  ruchu  drogowego  dotyczących  prawidłowego  i  bezpiecznego  poruszania  się  po  ulicach  i  drogach .
7.Poznawanie  zasad  bezpieczeństwa , przestrzeganie ich - właściwe  zachowanie  się  w  czasie  korzystania  ze środków  transportu.                                          
                                        PLAN    PRACY -  LUTY   2018r.
                                                 dla dzieci   3-4 letnich
                                          TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                 
       1.ZIMA  - DOKARMIAMY  PTAKI
                                       2.DZIECIĘCE   PRZYJAŹNIE      
                                       3.ZWIERZĘTA  Z  DALEKIEJ  PÓŁNOCY
                                       4.ZAKŁADAMY  OGRÓDEK   W SALI 
                                 

    Aktywność    społeczna

1.Podawanie  informacji  o sobie - określanie  swoich  ulubionych  zajęć.
2.Uczestniczenie  w  działaniach  pozwalających  na  poznanie  swoich  możliwości - współdecydowanie  o  wyborze  zabaw.  
3.Współtworzenie   przyjaznej  atmosfery w grupie - poznawanie  nazwisk dzieci  z  grupy .
4.Rozwijanie relacji  pomiędzy  dziećmi,opartych  na  wzajemnym  szacunku i  akceptacji - stosowanie  form  grzecznościowych  względem  siebie,  a  także  osób  dorosłych  w każdej  sytuacji (w  przedszkolu) . 

   Aktywność   językowa
1.Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy, ćwiczenia  oddechowe  - ćwiczenia  oddechowe  połączone z  ruchem  ciała; ćwiczenia  szczęki  dolnej , warg, języka  , podniebienia  miękkiego  i  mięśni  zwierających  pierścień  gardłowy.
2.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - odpowiadanie na  pytania  dotyczące  utworu  literackiego.
3.Rozwijanie  spostrzegania  wzrokowego - składanie  pociętych  obrazków  w  całość  według  podanego  wzoru.
4.Naturalny  kontakt  ze  słowem  pisanym - obserwowanie   piszących   dorosłych  .
5.Rozwijanie dyspozycji  psychofizycznych niezbędnych  do nabycia  umiejętności pisania - stopniowe  poznawanie  określeń  położenia  przedmiotów  w  przestrzeni; nabywanie  sprawności manualnej ( poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni ,np. zaginanie  papieru itp.); nabywanie  koordynacji  wzrokowo-ruchowe, np. powtarzanie  prostych  ruchów   innej  osoby w  czasie  zabawy.   

   Aktywność    poznawcza  
1.Poznawanie  świata  poprzez  zmysły- rozpoznawanie  przedmiotów, roślin, zwierząt za  pomocą  zmysłów: dotyku ,smaku , zapachu , wzroku, słuchu. 
2.Rozwijanie  myślenia - ustalanie  kolejności  zdarzeń ( np.  teraz , wcześniej ,  później ); rozwiązywanie   prostych   zagadek .
3.Rozwijanie  umiejętności  szeregowania  i  klasyfikowania  - porządkowanie  jednorodnych  obiektów  w otoczeniu  na  podstawie  różnic  występujących między  nimi;   zauważanie  rytmów , np. w  ułożonych  klockach ;  określanie  kierunku  ruchu , stosowanie określeń :  na  dół  ,  do  góry; pokazywanie  wymienionych  części  ciała  u  partnera.  
4.Zima - poznawanie  wybranych  właściwości  fizycznych śniegu i  lodu , zwracanie uwagi  na  zanieczyszczenia , które  zatrzymują  w  sobie.
5.Zakładanie w  sali zielonego  ogródka; poznawanie  czynników  do  rozwoju  roślin.
6.Ochrona  przyrody – pomagamy zwierzętom ,np. dokarmianie  ptaków zimą.
7.Przyroda  w  sali , w  domu  - dbanie  o  rośliny  doniczkowe  uprawiane  w  pomieszczeniach ,  nazywanie  wybranych , umieszczanie  ich  w  nasłonecznionych  miejscach.
8. Rozszerzanie  doświadczeń  poznawczych - zdobywanie  informacji o świecie  poprzez  korzystanie  z  różnych źródeł wiedzy ,np. literatury, czasopism, filmu, internetu.

   Aktywność  artystyczna
1.Rozwijanie twórczości  muzycznej - nucenie piosenek  na  własną  melodię.
2.Rozwijanie  wrażliwości  słuchowej - słuchanie  utworów wokalnych i instrumentalnych, np. muzyki  poważnej .
3.Wyrażanie  muzyki  ruchem - reagowanie   na  zmiany  tempa  i dynamiki  utworu  o  dużym  zróżnicowaniu  .
4.Rozwijanie  zainteresowań  plastycznych - rysowanie, wycinanie, naklejanie ,ugniatanie, wydzieranie  z różnorodnego materiału, lepienie  z  gliny, plasteliny, malowanie  farbami plakatowymi, itp.
5.Doświadczenia   konstrukcyjno - techniczne :  budowanie  z  naturalnych materiałów
( śnieg ); obserwowanie  różnych  zjawisk  fizycznych ,np.  topnienia , krystalizacji ;  wspólne  przeprowadzanie  eksperymentów, wyciąganie  wniosków.
 
   Aktywność  ruchowa  i  zdrowotna
1.Wspomaganie  rozwoju  ruchowego - uczestniczenie w  zabawach  ruchowych: kształtujących  postawę , z elementami  rzutu, chwytu, skoku, podskoku, toczenia , równoważnych.
2.Zdrowa  żywność - spożywanie  zdrowej  żywności ( nabiału) .
3.Zdrowy  tryb  życia : wyrabianie  nawyków  zdrowotnych przy  każdej  nadarzającej  się sytuacji(np. mycie rąk  po  skorzystaniu z toalety).
4.Dbałość  o  higienę poprzez : dbanie  o  rzeczy  osobiste .
5.Uświadomienie  niebezpieczeństw  wynikających  z  nieprzestrzegania  zakazów - bawienia  się  w  niedozwolonych  miejscach ,np.  na  zamarzniętym   stawie.    

  
                                                     
                                      PLAN   PRACY -  STYCZEŃ   2018r.
                                                dla dzieci  3-4 letnich
      
                                           TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                     1. KOLĘDOWANIE  PO  WSI
                                    2. MOJA BABCIA  I  MÓJ DZIADEK
                                    3. NOWY ROK  - ZEGARMISTRZ
                                    4. ZIMA - ZABAWY ZIMOWE
                                    5. KARNAWAŁ               

                                                                                                     
   Aktywność    społeczna

1.Uczestniczenie  w  działaniach  pozwalających  na  poznanie  swoich  możliwości  - współdecydowanie  o  ubiorze.
2.Podawanie informacji  o  sobie: określanie  swoich  cech  fizycznych : wiek.
3.Organizowanie  świąt  o  charakterze  rodzinnym - uczestniczenie  w  krótkich  programach  artystycznych.
4.Wzmacnianie  więzi  w  rodzinie  - wzajemne  okazywanie  sobie  uczuć  przez członków rodziny.
5.Nazywane  członków bliższej i dalszej rodziny  ,np. babcia ,dziadek .
6.Rozwijanie  relacji  pomiędzy  dziećmi, opartych  na  wzajemnym  szacunku i akceptacji - stosowanie  form  grzecznościowych  względem  siebie,  a  także  osób  dorosłych  w każdej  sytuacji (w  domu, w  przedszkolu, na ulicy) .
   Aktywność   językowa
1.Ćwiczenia  usprawniające  narządy  mowy, ćwiczenia  oddechowe:  ćwiczenia szczęki  dolnej  ,warg, języka , podniebienia  miękkiego  i  mięśni  zwierających  pierścień  gardłowy ,ćwiczenia  oddechowe połączone  z  ruchem  ciała .
2.Wyrabianie  umiejętności  poprawnej  mowy - naśladowanie  zdań  poprawnie formułowanych  przez  dorosłych.
3.Wzbudzanie  zainteresowania  literaturą - recytowanie, indywidualnie  i  zespołowo , krótkich  wierszy.
4.Elementarna  nauka  czytania - rozpoznawanie  zapisu  własnego  imienia ( według  metody  I.Majchrzak).
5.Rozwijanie  spostrzegania  wzrokowego - składanie  pociętych  obrazków  w  całość  według  podanego  wzoru .
6.Rozwijanie  słuchu fonematycznego - rytmiczne  powtarzanie  tekstów  rymowanek.
7.Rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności  pisania - stopniowe  poznawanie  określeń  położenia  przedmiotów  w  przestrzeni; nabywanie  sprawności manualnej ( poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni ,np. zaginanie  papieru itp.) .
   Aktywność    poznawcza
1.Wykonywanie  ćwiczeń  wzmacniających  pamięć  wzrokową , słuchową , ruchową  - powtarzanie z pamięci  wierszy ,rymowanek , piosenek  w  połączeniu  z  ruchem;  nauka  na  pamięć  krótkich  wierszy i  piosenek  treściowo  bliskich  dzieciom - sytuacjom, z  jakimi się  spotykają.
2.Uczestniczenie  w  zabawach - uczestniczenie  w  zabawach  rozwijających : aktywność  badawczą .
3.Rozwijanie  myślenia : rozwiązywanie  prostych  zagadek .
4.Rozwijanie  umiejętności  szeregowania  i  klasyfikowania - porządkowanie  jednorodnych  obiektów w  otoczeniu  na  podstawie  różnic występujących  między  nimi.
5.Kształtowanie  pojęć  liczbowych  i  umiejętności  liczenia - liczenie  z  wymienianiem  kolejnych  liczebników  głównych .
6.Zima: obserwowanie  zmian  zachodzących  w  przyrodzie  zimą ;  poznawanie  zjawisk atmosferycznych  charakterystycznych  dla  zimy, nazywanie  ich , np. opady  śniegu  zwrócenie  uwagi  na  koloryt i piękno  przyrody  w  zimowej  szacie.
7.Ochrona  przyrody - pomaganie  zwierzętom ,np. dokarmianie  zwierząt  w  schronisku , ptaków  zimą.
8. Rozszerzanie  doświadczeń  poznawczych - zdobywanie  informacji o świecie  poprzez  korzystanie  z  różnych źródeł wiedzy ,np. literatury, czasopism, filmu, internetu.

   Aktywność  artystyczna

1.Słuchanie  i  śpiewanie  piosenek:  nauka  prostych  piosenek  fragmentami, metodą  ze  słuchu ;   śpiewanie  piosenek  razem  z osobą  dorosłą  .
2.Rozwijanie  twórczości  muzycznej  - nucenie  piosenek  na  własną  melodię  .
3.Wyrażanie  muzyki ruchem -  rytmiczne poruszanie się przy  muzyce.
4.Obcowanie  ze  sztuką  - dostrzeganie  otaczającego nas  piękna.
5.Rozwijanie  zainteresowań  plastycznych-rysowanie, wycinanie, naklejanie ,ugniatanie, wydzieranie  z różnorodnego materiału, lepienie  z  gliny, plasteliny, malowanie  farbami plakatowymi, itp.
6.Doświadczenia  konstrukcyjno - techniczne:  budowanie  z  naturalnych  materiałów
(  śnieg) ; obserwowanie różnych zjawisk fizycznych ,np. rozpuszczanie  ciał  stałych  w  cieczy, itp.
7.Urządzenia  gospodarstwa  domowego  - poznawanie  wybranych  urządzeń  gospodarstwa  domowego.
   Aktywność  ruchowa  i  zdrowotna
1.Wspomaganie  rozwoju  ruchowego - uczestniczenie  w  zabawach  ruchowych:  kształtujących  postawę , z elementami  rzutu, chwytu, skoku , podskoku , toczenia , równoważnych,  organizowanych  metodą  opowieści  ruchowych, ze śpiewem .
2.Dbałość  o  higienę - dbałość  o higienę  poprzez:  ubieranie  się  odpowiednio  do  warunków atmosferycznych  występujących  w  danej porze  roku; dbanie  o  higienę  poprzez : nieużywane  cudzych  grzebieni, szczotek .
3.Zdrowy  tryb  życia : wyrabianie  nawyków  zdrowotnych przy  każdej  nadarzającej  się sytuacji (np.  korzystanie z  chusteczek higienicznych w  razie  potrzeby ).
4.Uświadomienie  niebezpieczeństw  wynikających  z  nieprzestrzegania  zakazów:  nieoddalania się  od  rodziców ( opiekunów); zbliżania  się do  nieznanych  zwierząt , zwłaszcza  psów .  
5.Poznawanie  zasad bezpieczeństwa , przestrzeganie  ich - poznawanie  zasad  ruchu  drogowego  dotyczących  prawidłowego  i  bezpiecznego  poruszania  się  po ulicach  i  drogach ;  niehałasowanie  przy  ludziach  chorych, starszych .

                                           
              
     

      
                   
                                    
 


                                   
                                                                                                           
 
 
   

 


 
         
               
     


DO POBRANIA: