PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA GRUPA STARSZAKÓW


                                              
 

GRUDZIEŃ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH

Tematyka kompleksowa:
1.    Grudniowe życzenia
2.    Święta za pasem
3.    Świąteczne tradycje
4.    Kolędowanie po wsi

Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- podawanie swojego adresu zamieszkania
- zwracanie uwagi na kultu­rę spożywania posiłków
- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
- określanie sytuacji wy­wołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach...
- radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zaba­wach, rozmowach, słucha­niu wybranych utworów literackich
- dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: do­bro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście
- ocenianie zachowań in­nych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
- przygotowywanie pro­gramu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zaba­wa z przybyłymi gośćmi
- podawanie przybliżonych dat (np.: koniec grudnia, wczesna wiosna itp.) wy­branych świąt (np. Dzień Matki)
- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świę­tami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
- unikanie chwalenia się bo­gactwem (wskazywanie na skromność jako pożądaną cechę charakteru)
- uczestniczenie we wspól­nych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- podawanie zakończeń zna­nych bajek, opowiadań
- słuchanie wierszy, opowia­dań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- wykonywanie ćwiczeń róż­nicujących głoski opozy­cyjne, np.: t – d, r – l, p – b
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczy­nających się, kończących się daną głoską
- wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obraz­kowo-wyrazowych (na­uczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków)
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (l, y, r)
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania (np. z metody sy­multaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej)
- wykonywanie czynności wymagających zaangażo­wania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgnia­tanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie itp.
- podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
- gospodarowanie przestrze­nią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni)
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez na­uczyciela, dających dziec­ku satysfakcję i radość
- wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytu­acjom, z jakimi się spoty­kają
- rozwijanie myślenia lo­gicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów; analizowanie, syntezo­wanie, porównywanie, klasyfikowanie; rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów); rozwijanie myślenia przy­czynowo-skutkowego; określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach
- słuchanie zdań – prawdzi­wych i fałszywych, ocenia­nie ich wartości logicznej
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowa­nie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jed­nej cechy lub kilku cech wspólnych
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
- rozpoznawanie cyfr (0-6)
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charak­terystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, za­wieje śnieżne
- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszcze­nia, które zatrzymują w sobie
- poznawanie charaktery­stycznych oznak zimy: krótkie dni, niska tempe­ratura
- wymienianie nazw mie­sięcy przynależących do zimy
Aktywność artystyczna:
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- instrumentacja wierszy, opowiadań
- wykonywanie prostych melodii na dzwonkach
- rysowanie, malowanie akwarelami, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z masy solnej, naklejanie itd.
- opracowywanie planu działania podczas wy­konywania danej pracy plastycznej
- odczuwanie radości z two­rzenia, działania plastycz­nego
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w ćwicze­niach gimnastycznych z wykorzystaniem stan­dardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- wykorzystywanie w zaba­wach i ćwiczeniach niekon­wencjonalnych przyborów
- wyrabianie nawyków zdrowotnych, np.: samo­dzielnego ubierania się, poprawnego korzystania z toalety, właściwego zachowania się przy stole, przestrzegania zasad bez­pieczeństwa w toku zabaw ruchowych, i innych
- aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu

 



                                                     

LISTOPAD 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH


Tematyka kompleksowa:
1.    Polska-moja Ojczyzna
2.    Jesienna pogoda
3.    Zwierzęta domowe
4.    Zimno, coraz zimniej

Treści programowe:
Aktywność społeczna
:
- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski
- stosowanie zwrotów: Je­stem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
- poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu
- nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowia­dań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy
- składanie pociętych obraz­ków w całość bez wzoru
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich ko­lejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów zawierających daną sylabę
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (I, T, D, K)
- tworzenie wyrazów z po­znanych liter i ich odczy­tywanie
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania (np. z metody sy­multaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej)
- nabywanie precyzji wyko­nywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapi­nanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki itp.)
- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo--wzrokowej (wykorzysta­nie w zajęciach Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz lub jej ele­mentów)
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez na­uczyciela, dających dziec­ku satysfakcję i radość
- rozwijanie myślenia twór­czego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: burzy mózgów.
- słuchanie zdań – prawdzi­wych i fałszywych, ocenia­nie ich wartości logicznej
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowa­nie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozgrywanie gier plan­szowych, wspierających matematyczne umiejętno­ści dzieci
- rozpoznawanie cyfr (1-5)
- nazywanie figur geome­trycznych; określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury
- pokazywanie na wybra­nych przykładach, jak zwierzęta przygoto­wują się do nadchodzącej zimy; zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwie­rząt
- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie późną jesienią, występują­cych zjawisk atmosferycz­nych
- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt; szanowanie wody, niemar­nowanie jej
Aktywność artystyczna:
- słuchanie piosenek w wy­konaniu nauczyciela oraz nagrań
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- uczestniczenie w twór­czym tańcu według kon­cepcji Batti Strauss
- nauka elementów wybra­nych tańców ludowych
- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawa­nych przez nie dźwiękach i po wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
- oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców
- nazywanie barw pod­stawowych (czerwona, niebieska, żółta) i pochod­nych, nazywanie barw ciepłych i zimnych
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno--technicznych, wykorzy­stujących doświadczenia zbierane podczas pozna­wania środowiska tech­nicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewi­zora, komputera, odtwa­rzacza płyt kompaktowych
- poznawanie zasad działa­nia wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, zasad bezpiecz­nego korzystania z nich
- poznawanie różnych rodzajów energii: me­chanicznej, elektrycznej, cieplnej, oraz ich źródeł, np.: siła wiatru, wody, słońce
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- uczestniczenie w ćwicze­niach gimnastycznych z wykorzystaniem stan­dardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograni­czanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków
- wymienianie zdrowych produktów oraz produk­tów szkodzących zdrowiu
- dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi
- rozumienie konieczno­ści spożywania owoców i warzyw
- uświadamianie koniecz­ności dbania o własne zdrowie
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych



                                           

PAŹDZIERNIK 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH


Tematyka kompleksowa:

1.   Dary jesieni
2.   Dbamy o zdrowie
3.   Jesienią w parku i w lesie
4.   Zabawy na jesienne wieczory
5.   Listopadowe wspomnienia

Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
- określanie czynności do­mowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
- podawanie powiązań mię­dzy członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka
- próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzy­pokoleniowego) swojej rodziny
- wspólne wykonywanie prac plastycznych, układa­nie gier matematycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
Aktywność językowa:
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmo­wach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach
- układanie historyjek obrazkowych, opowiada­nie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy
- segregowanie danych sym­boli graficznych według przyjętego kryterium
- poznawanie zapisu swoje­go imienia i zapisów imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich ko­lejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów zawierających daną sylabę
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znaj­dujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (O, A, M, E)
- nabywanie precyzji wyko­nywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapi­nanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki itp.)
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami
- śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- rozpoznawanie przedmio­tów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom
- rozwijanie myślenia lo­gicznego
- różnicowanie stron ciała – prawej i lewej
- zauważanie rytmów, np. w powtarzających się dźwię­kach; kontynuowanie ich
- klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jed­nej cechy lub kilku cech wspólnych
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych
- rozpoznawanie cyfr (1, 2, 3, 4)
- nazywanie figur geome­trycznych
- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
- poznawanie wybranych owoców egzotycznych
- nazywanie przetworów z owoców i warzyw; samodzielne wykony­wanie wybranych
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, za­pewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer
Aktywność artystyczna:
- nauka piosenek fragmenta­mi, metodą ze słuchu
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach perkusyj­nych oraz innych przed­miotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
- uczestniczenie w zaba­wach rytmicznych, ru­chowych, pląsach przy muzyce
- rysowanie, malowanie, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie, naklejanie, ugniatanie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych oraz tworzywa przyrodniczego
- słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu
- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu
- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zaba­wach ruchowych
- uczestniczenie w ćwicze­niach gimnastycznych z wykorzystaniem stan­dardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców
- rozumienie konieczno­ści spożywania owoców i warzyw
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.



   

                                                     
WRZESIEŃ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
 1.   W przedszkolu
 2.   Wakacyjne wspomnienia
 3.   Jesteśmy bezpieczni
 4.   Dbamy o siebie i środowisko
Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
- rysowanie siebie
- czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców inte­gracyjnych
- oglądanie zdjęć,ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwaqcji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
- układanie historyjek obrazkowych, opowiada­nie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- przestrzeganie zasad korzy­stania z książek: odwraca­nia stron, oglądania tekstu
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
- poznawanie zapisu swoje­go imienia i zapisów imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
- umiejętne odczytywanie często stosowanych ozna­czeń i symboli
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znaj­dujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin
- posługiwanie się różnymi rodzajami kredek, ołów­ków, mazaków, długopisów itp.
- nabywanie świadomo­ści własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała)
Aktywność poznawcza:
- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
- nazywanie figur geometrycznycg
- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usy­chania liści
- rozpoznawanie drzew po ich liściac i owocach
- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
- poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
- pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują sie do nadchodzacej zimy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodnicze­go wynikających z nisz­czycielskiej działalności ludzi
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- poznawanie różnych środków trasport
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- zeznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznychnp. karetki pogotowia, policji
Aktywność artystyczna:
- nauka piosenek fragmenta­mi, metodą ze słuchu
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- wykorzystywanie natural­nych efektów perkusyj­nych (klaskania, tupania, stukania...) do akompania­mentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek
- uczestniczenie w zaba­wach rytmicznych, ru­chowych, pląsach przy muzyce
- oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, archi­tektów
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycina­nie, wydzieranie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno--technicznych
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetl­nej, znaków drogowych
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- nazywanie części ciała
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zaba­wach ruchowych: kształ­tujących postawę, orien­tacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami rzutu, chwytu
- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkol­nym, w parku, na boisku) w różnych porach roku
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecz­nego poruszania się po ulicach i drogach 



                                                          
CZERWIEC 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
 1.  NA NASZYM PODWÓRKU
 2.  DBAMY O CZYSTOŚĆ
 3.  WKRÓTCE WAKACJE
 4.  JUŻ LATO
Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
- rysowanie siebie
- czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców inte­gracyjnych
- oglądanie zdjęć,ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwaqcji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
- układanie historyjek obrazkowych, opowiada­nie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- przestrzeganie zasad korzy­stania z książek: odwraca­nia stron, oglądania tekstu
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
- poznawanie zapisu swoje­go imienia i zapisów imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
- umiejętne odczytywanie często stosowanych ozna­czeń i symboli
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znaj­dujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin
- posługiwanie się różnymi rodzajami kredek, ołów­ków, mazaków, długopisów itp.
- nabywanie świadomo­ści własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała)
Aktywność poznawcza:
- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
- nazywanie figur geometrycznycg
- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usy­chania liści
- rozpoznawanie drzew po ich liściac i owocach
- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
- poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
- pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują sie do nadchodzacej zimy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodnicze­go wynikających z nisz­czycielskiej działalności ludzi
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- poznawanie różnych środków trasport
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- zeznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznychnp. karetki pogotowia, policji
Aktywność artystyczna:
- nauka piosenek fragmenta­mi, metodą ze słuchu
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- wykorzystywanie natural­nych efektów perkusyj­nych (klaskania, tupania, stukania...) do akompania­mentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek
- uczestniczenie w zaba­wach rytmicznych, ru­chowych, pląsach przy muzyce
- oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, archi­tektów
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycina­nie, wydzieranie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno--technicznych
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetl­nej, znaków drogowych
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- nazywanie części ciała
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zaba­wach ruchowych: kształ­tujących postawę, orien­tacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami rzutu, chwytu
- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkol­nym, w parku, na boisku) w różnych porach roku
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecz­nego poruszania się po ulicach i drogach
           

                        
                                          
MAJ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
1.    Bo to nasz kraj…
2.    Muzyka i teatr
3.    Łąka i jej mieszkańcy
4.    Nasi rodzice
5.    Dzień dziecka
 Treści programowe:
Aktywność społeczna:
- określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w od­niesieniu do innych), kolor włosów
- dostrzeganie swojej nie­powtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
- prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie sa­mooceny ich wykonania
- uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające z wyboru
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
- określanie czynności do­mowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
- przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków
- podawanie przybliżonych dat wy­branych świąt (np. Dzień Matki)
- odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób
Aktywność językowa:
- porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
- ćwiczenia oddechowe po­łączone z wypowiadaniem głosek, śpiewaniem lub recytowaniem wierszy
- stosowanie słów prze­ciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
- formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczy­nających się, kończących się daną głoską
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znaj­dujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin
- wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowa­nie do czytania od lewej strony do prawej)
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
- posługiwanie się różnymi rodzajami kredek, ołów­ków, mazaków, cienkopi­sów, długopisów
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, uogólniania, poznawania samego siebie
- dzielenie się swoimi zain­teresowaniami
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytu­acjom, z jakimi się spoty­kają
- oglądanie przedstawień teatralnych i filmów o tematyce fantastycznej
- rozwijanie myślenia twór­czego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatówburzy mózgów, analogii
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowa­nie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
- zauważanie rytmów, np. w powtarzających się dźwię­kach; kontynuowanie ich
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- zwracanie uwagi na upły­wający czas, uwidocznio­ny, np. w rozwoju dzieci
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozpoznawanie cyfr i licz­by 10
- nazywanie figur geome­trycznych
- omawianie życia pta­ków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o młode)
- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
- poznanie wybranych roślin zielnych, np.: wrotyczu, rumianku, mniszka lekar­skiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne)
- obserwowanie roślin, zwie­rząt przy użyciu lupy
- poznanie wybranych owa­dów, np.: pszczół, mró­wek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi
Aktywność artystyczna:
zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
- wyczuwanie akcentu me­trycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
- nauka elementów wybra­nych tańców ludowych
- słuchanie śpiewu kobiety, mężczyzny, chóru; rozpo­znawanie ich głosów
- instrumentów po wydawa­nych przez nie dźwiękach i po wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
- rysowanie, malowanie farbami, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z plasteliny, naklejanie itd.
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
- przygotowywanie kącika teatralnego, umiejętne posługiwanie się rekwizytami
- swobodne improwizowa­nie, słowne i ruchowe, znanych utworów literac­kich lub wymyślonych przez dzieci
- wzbogacanie kącika w stroje, maski; wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do te­atrzyku cieni)
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno-technicznych, wykorzy­stujących doświadczenia zbierane podczas pozna­wania środowiska tech­nicznego
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- utrwalenie orientacji w schemacie własnego cia­ła i ciała drugiej osoby (np. w kontekście kształtowania prawidłowej postawy)
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- właściwe zachowywanie się w czasie korzystania ze środków transportu
- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecz­nego poruszania się po ulicach i drogach
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych



                                    

 

KWIECIEŃ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
1.    Wiosna na wsi
2.    Zwierzęta na świecie
3.    Dbamy o Ziemię
4.    Polska – mój dom
Treści programowe:
Aktywność społeczna:
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
- uczestniczenie w two­rzeniu dekoracji, wzbo­gacanie kącika przyrody, tworzenie okazjonalnych
- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świę­tami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
- wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski
- stosowanie zwrotów: Je­stem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
- poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania
- poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdu­jących się tam bogactw naturalnych
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu
- poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej
- poznawanie imion i na­zwisk znanych Polaków, np.: Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika itd., oraz ważniejszych pomni­ków polskiej historii
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowia­dań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- stosowanie w wypowie­dziach prawidłowych form fleksyjnych odmieniających się części mowy: czasownika, rze­czownika, zaimka, przy­miotnika, liczebnika
- wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowie­dzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczy­nających się, kończących się daną głoską
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
- czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania
- zwracanie uwagi na fakt, że czytanie – obok mówie­nia, pisania – jest jedną z form komunikowania się ludzi
- wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obraz­kowo-wyrazowych (na­uczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków)
- czytanie książeczek innym dzieciom
- wykonywanie czynności wymagających zaangażo­wania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgnia­tanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie itp
- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów po­ruszania się zwierząt itp.
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzen­nych technik plastycznych)
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
rozpoznawanie przedmio­tów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
- uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumo­wania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie itp.
- dzielenie się swoimi zain­teresowaniami; indywidualne prezentowa­nie przez dzieci przedmio­tów związanych z ich osobistymi zainteresowa­niami
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytu­acjom, z jakimi się spoty­kają
- orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
- klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jed­nej cechy lub kilku cech wspólnych
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozgrywanie gier plan­szowych, wspierających matematyczne umiejętno­ści dzieci
- rozpoznawanie cyfr i licz­by 10
- poznawanie roli dżdżow­nicy w spulchnianiu ziemi, przełamywanie niechęci dzieci do zwierzęcia
- poznawanie zwierząt – do­rosłych i młodych – hodo­wanych na wsi
- nazywanie domów zwie­rząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
- wyjaśnianie znaczenia ho­dowli zwierząt dla ludzi
Aktywność artystyczna:
zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
- instrumentacja wierszy, opowiadań
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
- układanie melodii do krót­kich wierszy, rymowanek
- śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie
- poznawanie wytworów twórców ludowych
- tworzenie różnych kompozycji
- rysowanie, malowanie farbami, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z plasteliny, naklejanie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno-technicznych, wykorzy­stujących doświadczenia zbierane podczas pozna­wania środowiska tech­nicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- spożywanie zdrowej żyw­ności
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych

 
 
 




MARZEC 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH

Tematyka kompleksowa:
1.    Panie w naszym otoczeniu
2.    Zwierzęta na świecia
3.    Nadchodzi wiosna
4.    Wielkanocne zwyczaje i tradycje
Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- unikanie zachowań agre­sywnych, powstrzymywa­nie się przed nimi, dążenie do kompromisu
- wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
- uczestniczenie w two­rzeniu dekoracji, wzbo­gacanie kącika przyrody, tworzenie okazjonalnych
- odwiedzanie punktów usłu­gowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób
- poznawanie zawodów nie­dostępnych bezpośredniej obserwacji
- poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np.: Mars, Wenus; słuchanie cieka­wostek na ich temat
- gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związa­nych z kosmosem
- poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np.: kosmonauty, astrono­ma
- poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne
- uczestniczenie w zaba­wach ruchowo-słucho­wych według Metody Dobrego Startu
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- stosowanie w wypowie­dziach prawidłowych form fleksyjnych odmieniających się części mowy: czasownika, rze­czownika, zaimka, przy­miotnika, liczebnika
- poprawne wypowiadanie się w czasach – przyszłym i przeszłym
- stosowanie słów prze­ciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczy­nających się, kończących się daną głoską
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
- czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania
- wykonywanie czynności wymagających zaangażo­wania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgnia­tanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie itp
- naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów po­ruszania się zwierząt itp.
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej (np. poprzez zastosowanie przestrzen­nych technik plastycznych)
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumo­wania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie itp.
- dzielenie się swoimi zain­teresowaniami; indywidualne prezentowa­nie przez dzieci przedmio­tów związanych z ich osobistymi zainteresowa­niami
- rozpoznawanie przedmio­tów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytu­acjom, z jakimi się spoty­kają
- oglądanie przedstawień teatralnych i filmów o tematyce fantastycznej
- poruszanie się pod dyktan­do nauczyciela
- orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
- klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jed­nej cechy lub kilku cech wspólnych
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozgrywanie gier plan­szowych, wspierających matematyczne umiejętno­ści dzieci
- rozpoznawanie cyfr i licz­by 10
- poznawanie historii po­wstania węgla kamienne­go, jego właściwości
- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie
- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np.: dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu, powracające ptaki
- poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach
Aktywność artystyczna:
- zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
- wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyj­nych
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
- oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, archi­tektów
- uczestniczenie w zaba­wach z barwną plamą, kreską, figurą
- tworzenie różnych kompozycji
- rysowanie, malowanie farbami, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z plasteliny, naklejanie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąga­nie wniosków
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- spożywanie zdrowej żyw­ności
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych



LUTY 2018

PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
1.    Tak mija nam czas
2.    Dziecięce przyjaźnie
3.    Czy jesteśmy sami w kosmosie?
4.    Interesujemy się książką
Treści programowe:
Aktywność społeczna:
dostrzeganie zmian zachodzących w swoim wyglądzie pod wpływem upływającego czasu
- dostrzeganie swojej nie­powtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
- samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwi­jających poczucie odpo­wiedzialności za powie­rzone zadanie
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- pomaganie młodszym, nieśmiałym
- inicjowanie zabaw sprzyja­jących integracji grupy
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
- dbanie o porządek w indywidualnych półkach
Aktywność językowa:
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmo­wach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach
- poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
- wyszukiwanie takich sa­mych przedmiotów, obraz­ków, symboli graficznych
- wskazywanie szczegó­łowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
- układanie złożonych kompozycji z figur geome­trycznych według podane­go wzoru
- wykonywanie ćwiczeń róż­nicujących głoski opozy­cyjne, np.: t – d, r – l, p – b
- wyodrębnianie w słowach sylab i głosek, określanie ich kolejności
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczy­nających się, kończących się daną głoską
- rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie sko­ordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedra­mienia, nadgarstka i palców)
- rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (g, w, p)
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania
- podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
dzielenie się swoimi zain­teresowaniami
- tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w sta­łych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygo­dnia, miesięcy
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- zwracanie uwagi na kalen­darze, ich rolę w określa­niu dni tygodnia, miesięcy
- poznawanie wybranych mierników czasu od sta­rożytności do dnia dzisiej­szego
- nazywanie pór dnia: ranopołudniepopołudniewieczór, i nocy
- wskazywanie pełnych godzin na zegarze
- mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem; porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej
- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowa­nie metody symulacyjnej
- układanie dowolnych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
- rozpoznawanie cyfr (0-8)
- dbanie o rośliny doniczkowe uprawiane w pomieszczeniach
- pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
Aktywność artystyczna:
zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
- wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach perkusyj­nych oraz innych przed­miotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
- nauka elementów wybra­nych tańców
- śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie
- tworzenie roztworów barw o różnym stężeniu, szeregowanie ich według natężenia barwy
- tworzenie różnych kompozycji
- rysowanie, malowanie farbami, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z plasteliny, naklejanie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- budowanie z naturalnych materiałów (śnieg)
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu)
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu
- poznawanie sytuacji zagra­żających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarz­niętym stawie, wpuszczania do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi itd.


 


STYCZEŃ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
1.    Kolędowanie po wsi – skok w Nowy Rok
2.    Rodzice rodziców
3.    Zimowe zabawy
4.    Zimowe potrzeby ptaków
5.    Karnawał


Treści programowe:
Aktywność społeczna:
- samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu
- przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
- szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
- dbanie o porządek w indywidualnych półkach
Aktywność językowa:
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
- układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
- poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
- przestrzeganie zasad korzy­stania z książek: odwraca­nia stron, oglądania tekstu
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
- układanie rymów do podanych słów
- wyodrębnianie w słowach sylab i głosek, określanie ich kolejności
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
- rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (s, n, b)
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania
- podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytuacjom, z jakimi się spotykają
- słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji
- układanie dowolnych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
- rozpoznawanie cyfr (0-7)
- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu
- dbanie o rośliny doniczkowe uprawiane w pomieszczeniach
Aktywność artystyczna:
zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
- poznawanie słów związanych ze sztuką
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci
- poznawanie różnych technik plastycznych
- słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i natężeniem głosu
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
- budowanie z naturalnych materiałów (śnieg)
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
 - utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu)
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu
- niehałasowanie przy ludziach chorych, starszych
 
 
 
 



DO POBRANIA: