ZASADY REKRUTACJI DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOTORZU MAŁYM

ZASADY REKRUTACJI DZIECI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W KOTORZU MAŁYM

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
 3. Projektu Uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie składają „Wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola” w terminie zgodnym z harmonogramem.
 3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są składane dyrektorowi przedszkola osobiście.
PROCEDURA REKRUTACJI
 1. Rodzice / prawni opiekunowie składają „Wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola” wg ustalonego z organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020 harmonogramem rekrutacji;
 2. Wniosek powinien zawierać:
 1. W  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 1. Następnie będą brane pod uwagę kryteria samorządowe ustalone z organem prowadzącym  oraz ich wartości punktowe.
Lp. Kryterium Wartość
kryterium
w punktach
1)  Dziecko objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkałe na   terenie gminy Turawa 30
2)  Wykonywanie pracy zarobkowej przez rodziców - tożsame z zatrudnieniem jest:   prowadzenie działalności gospodarczej, nauka w systemie dziennym lub status   (współmałżonka rolnika) posiadającego i aktualnie prowadzącego gospodarstwo   rolne o obszarze nie mniejszym niż 3 ha fizyczne, podlegającego ubezpieczeniu w   KRUS lub status rolnika (współmałżonka rolnika) prowadzącego działy specjalne   produkcji rolnej, podlegającego ubezpieczeniu w KRUS
  a) jeden z rodziców,
  b) oboje rodziców.
a - 5
b - 9
3)  Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w   danym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której znajduje się dany oddział   przedszkolny. 6
4)  Dziecko, kończące w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany rok   szkolny:
  a)  5 - ty rok życia
  b)  4 - ty rok życia
  c)  3 – ci rok życia
a - 4
 b - 3
             c – 2
5)  Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystania przez niego z pełnej oferty   przedszkola powyżej 5 godzin dziennie. 1
6)  Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim 1
 
 1. Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:
 1. Dokumenty można składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub poświadczonego odpisu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców / prawnych opiekunów kandydata;
 2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym decyduje  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie  Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym, przyjmuje dzieci –   w miarę istniejących miejsc;
 3. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola podane będą do publicznej wiadomości  12 kwietnia 2019r.
POSTEPOWANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.
 2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 3. Dokumenty  stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:
 1. Komisja decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz zostały złożone wymagane dokumenty i oświadczenia.
 2. W przypadku nie przedłożzenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub wystąpić do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodziców / prawnych opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola;
 2. Organ prowadzący ma 14 dni na odpowiedź i może w tym celu korzystać z informacji, które zna z urzędu. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka może być zweryfikowane poprzez wywiad środowiskowy.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów z tą samą ilością punktów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru losowo.
 4. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 5.  Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora  przedszkola  może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z  Regulaminem Rekrutacji.
 7. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
ODWOŁANIE OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 
1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola rodzic/ prawny opiekun  może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ prawnego opiekuna  kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia kandydata oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.Rodzic / prawny opiekun  kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor  przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2019r.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dziecko zamieszkałe na obszarze gminy Turawa, nie zostało przyjęte do  przedszkola, Dyrektor  przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola organ prowadzący. W tym przypadku Wójt Gminy Turawa jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.
POWYŻSZE ZASADY REKRUTACJI OBOWIAZUJĄ OD 01 MARCA 2019r.
 


DO POBRANIA: