2020-06-18
Podziękowanie dla Rodziców Dzieci z grupy 3-4 latków
                                                  
                 
                   Już  niewiele dni  pozostał do końca roku  przedszkolnego                       
                  Drodzy  Rodzice. Dziękuję  za 4 miesięczną  współpracę.
Ja ze swej  strony  starałam się  zapoznawać  Państwa  z celami w zakresie  przyrody  i  do  tych celi  przygotowywałam  na  każdy wtorek  propozycje  zabaw.  Edukacja  z dziećmi  na  terenie  domu  na pewno z  Państwa  strony  wymagała dużego  zaangażowania, ale mam  nadzieje, że z korzyścią dla  dzieci i własnej  satysfakcji .            
                                                                      Dziękuję  za współpracę – P. Grażyna 
                                    
                                         
                                              
       
   Życzę  Rodzicom  i  dzieciom wakacji  wypełnionych  odpoczynkiem,
radosnymi przeżyciami.   
                  
2020-06-04
Wyniki rekrutacji
Wyniki II etapu rekrutacji do PP w Kotorzu Małym
W dniu 02.06.2020r. Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Jerzy Musielelak – dyr. GZEAS Turawa
Członek: Karolina Kielar – nauczyciel
Członek: Anna Piechaczek – naczyciel
dokonała analizy wniosków, w oparciu o kryteria z Uchwały nr XVIII/95/2020 Rady Gminy w Turawie z dnia 6 kwietnia 2020r.
Podajemy do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji:


Kandydaci zakwalifikowani:
 1. Jendryca S.
 2. Kern T.
 3. Kula M.
 4. Moch E.
 5. Moczko S.
 6. Nowak J.
 7. Słowikowski K.
 8. Wesołowski J. 
       Proszę rodziców dzieci zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia, w terminie  do 15 czerwca. Wzór oświadczenia jest do pobrania z naszej strony internetowej – zakładka informacja, w prawym dolnym rogu – oświadczenie woli.

 Kandydaci  niezakwalifikowani: 
 1. Fikus A.
 2. Konopka A.
 3. Kotulla K.
 4. Kucharczyk A.
 5. Maj L.
 6. Morawiec S.
 7. Pytel B.
 8. Salawa S.
 9. Woźny N.
 10. Zajusz L.
Rodziców dzieci niezakwalifikowanych informuję, że są wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu w Osowcu.
Rodzice kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, mają prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, w okresie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzic kieruje wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola do Dyrektora przedszkola.
§ 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
2020-05-31
Życzenia z okazji Dnia Dziecka
Maj 2018 – Portal Gminy Ornontowice
2020-05-18
Procedury COVID-19
Drodzy Rodzice,
w dniu 25.05.2020r. planowane jest otwarcie naszego przedszkola. Przypominam, że placówka będzie działała w reżimie sanitarnym zgodnie z wymogami GIS. Liczba miejsc dla dzieci jest ograniczona, jest przewidziane pierwszeństwo w korzystaniu z opieki Przedszkola dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, ze względu na pracę przez obojga poza miejscem zamieszkania.
Bardzo proszę wszystkich Rodziców o zapoznanie się z „Procedurą organizacji opieki i bezpiecznego funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym po zawieszeniu działalności związanej z pandemią COVID-19”.  
Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku i planują od 25.05.2020r. zapisać dziecko do przedszkola proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora placówki (telefonicznie lub e-mail) oraz wypełnienie oświadczenia potwierdzenia woli przyprowadzenia dziecka do przedszkola i oświadczenia rodziców (załączniki do pobrania z naszej strony w informacje, z prawej dolnej strony – do pobrania).
Wypełnione i podpisane oświadczenia proszę przynieść w pierwszym dniu oddania dziecka do przedszkola. 

Procedura organizacji opieki i bezpiecznego funkcjonowania
Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym
po zawieszeniu działalności związanej z pandemią COVID-19
 
I PODSTAWA PRAWNA
 
II CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w związku z otwarciem przedszkola podczas pandemii.
2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postepowania w związku z organizacją opieki w przedszkolu, przygotowania oraz wydawania posiłków, przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 
III PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :
 1. W okresie Covid-19 jest przewidziane pierwszeństwo w korzystaniu z opieki Przedszkola dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, ze względu na pracę przez obojga poza miejscem zamieszkania.
 2. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.00
 3. Rodzic lub opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 4. Rodzic może pojedynczo wchodzić z dzieckiem do wejścia głównego, gdzie po zadzwonieniu dzwonkiem, dziecko będzie odbierane przez pracownika placówki w przedsionku i będzie mu sprawdzana temperatura (do 370, jeśli powyżej dziecko zostanie nieprzyjęte do przedszkola). Pracownik, w wywiadzie, upewnia się, że dziecko nie ma oznak choroby a żaden z członków rodziny nie jest objęty kwarantanną lub izolacją.
 5. Rodzic/opiekun pojedynczo przyprowadzający dziecko ma obowiązek noszenia rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa np. maseczką.
 6. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z przedszkola i zabiera ją ze sobą.
 7. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel, który wcześniej pomaga dziecku w szatni i łazience.
 8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola bezpośrednio z szatni udaje się do łazienki w celu umycia rąk.
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W innym przypadku nie będzie przyjęte.
 10. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osobę zdrową.
 11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun powiadomiony przez nauczyciela zobowiązany jest do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 13. Procedura odbierania dziecka z przedszkola jest analogiczna jak procedura przyprowadzania.
 
IV ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 
 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 12 dzieci. (1 dziecko na 4 m2)
 3. O organizacji pracy nauczycieli i godzinach otwarcia placówki decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Grupą dzieci w wyznaczonej sali opiekuje się nauczycielka oraz wspomaga ją pomoc do prac lekkich.
 5. W sali, znajdują się tylko te zabawki i sprzęty, które łatwo czyścić lub dezynfekować, podzielone na dwa zestawy, które będą wymieniane w ciągu dnia i dezynfekowane
 6. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek ani napojów czy jedzenia.
 7. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na poranne, bądź w razie potrzeby mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 8. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
 9. Nauczyciel i woźna dbają o taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci oraz stara się zachowywać dystans min. 1,5 m.
 10. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy.
 12. Korzystanie przez dzieci z pobytu w ogrodzie przedszkolnym, będzie odbywało się w wyznaczonych dezynfekowanych strefach zabaw.
 13. Nie organizuje się żadnych wyjść dla dzieci poza teren przedszkola.
 14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka (telefonicznie).
 15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 
V HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją i instrukcją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. Wyżej wymienione czynności oraz zakrycie twarzy wchodzących kontroluje woźna.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Za edukację dzieci w tym zakresie są odpowiedzialne nauczycielki i rodzice.
 3. Wyznaczone woźne oddziałowe odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal oddziału.  Odpowiadają one także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach, a także zabawek.
 4. Monitoring codziennych prac porządkowych przez woźną, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników kontroluje dyrektor placówki. (karta monitoringu)
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów ,tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wyznaczona woźna odpowiedzialna jest za czyszczenie i bieżącą dezynfekcję łazienek i toalet oraz za bieżące zaopatrywanie dozowników w mydła dla dzieci oraz papierowe ręczniki, a także dozowniki w płyn dezynfekujący dla dorosłych.
 7. Intendentka jest odpowiedzialna za bieżące zaopatrywanie placówki w niezbędne środki higieniczne, czyszczące i dezynfekujące.
 8. W łazienkach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dzieci i dorosłych oraz dezynfekcji dla dorosłych.
 
VI GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW
 1. Dzieci mają prawo do picia wody na żądanie. W tym celu wykorzystuje się wodę butelkowaną podawaną dzieciom w kubkach poddanych potem wyparzaniu.
 2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 1. Posiłki wydawane są przez okienko kuchenne. Posiłki do stolików dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odnosi naczynia do okienka.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 
VII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA COVID -19.
 1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Wyznacza się i przygotowuje izolatkę (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie gabinetu logopedycznegow którym będzie można odizolować osobę lub dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola, który powiadamia rodziców, Sanepid oraz organ prowadzący.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 6. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 7. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 8. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury.

 
VIII PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRACOWNIKA:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników (kaszel, duszności, gorączka powyżej 37C) nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczone są w biurze intendentki (SANEPID tel.: 77 4428500 oraz organ prowadzący 77412072 wew 126)
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje intendent wraz z obsługą.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 
Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 18.05.2020
 
 
Załącznik 1 – oświadczenia rodziców i zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik 2- oświadczenie woli rodzica i zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 
2020-05-18
Jak przygotować dziecko do powrotu do przedszkola
Jak przygotować dziecko do powrotu do przedszkola
Rodzicu,
 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
 2. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. 
 3. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Dzieci przyprowadzane mogą być do przedszkola tylko przez osoby zdrowe.
 5. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 6. Rodzice pamiętajcie o zakrywaniu ust i nosa, zakładaniu rękawiczek podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.
 7. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
 8. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 9. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 10. Dziecko odbierane jest przez pracownika przedszkola przed wejściem do szatni, rodzic nie wchodzi do budynku. Podobnie jest z odbieraniem – przygotuj na tą sytuację dziecko.
 11. Przed wejściem do przedszkola oraz w ciągu dnia dziecko będzie miało mierzoną temperaturę – poinformuj o tym dziecko. 
 12. Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony przed wejściem do szatni używany jest tylko przez osoby dorosłe. Dzieci myją ręce mydłem i wodą zaraz po wejściu do sali.
 13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w odrębnym pomieszczeniu, rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka. Powiadomiona zostanie właściwa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 
 14. Przygotuj dziecko na kontakt z nauczycielem, który będzie miał założoną maseczkę lub przyłbicę.
 
Opracowane na podstawie:
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego – Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 30 kwietnia 2020 r.
2020-05-12
Bieżąca informacja
DRODZY RODZICE
W związku z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków od 06.05 br. informuję, że w tym terminie nie było to możliwe. Nasza placówka prawdopodobnie zostanie otwarta od 18.05.2020 r. lub 25.05.2020r. Bardzo tęsknimy za naszymi dziećmi i zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu placówki, jednak w tej decyzji będziemy kierowali się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem dzieci i personelu. Placówka po otwarciu będzie działała w szczególnym reżimie sanitarnym. Przedszkole będzie otwarte w godz. od 6.30 – 16.30. W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona. W sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej. W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu. 
O jakichkolwiek zmianach będę informowała Państwa na bieżąco przez komunikat Whatsapp.
 
2020-05-01
Rekrutacja uzupełniająca
Drodzy Rodzice!
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Turawa Nr OR.0050.9.2020 z dnia 30 stycznia 2020r. od 8 maja rozpoczynamy II etap rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca, w oparciu o kryteria z Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2020 z dnia 6 kwietnia 2020r.
W okresie od 8 maja do 15 maja 2020r. proszę rodziców, którzy złożyli wnioski w pierwszym etapie i wnioski te zostały przyjęte do etapu II o złożenie wniosku uzupełniającego (do pobrania w Informacje, w prawym dolnym pasku – po pobrania – 
z naszej strony internetowej). 
Uzupełnione wnioski proszę przesyłać na adres e-mail przedszkola, bądź zostawić w szkrzynce pocztowej przedszkola.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  mailowy na adres przedszkola. Zaświadczenia, które ma wydać dyrektor przedszkola będą zrobione w formie zbiorczej, dlatego proszę o zaznaczenie tylko X, jeśli dotyczy to przedszkola w Kotorzu. 
Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdują się poniżej w zarządzeniu Wójta. 
Ostatecznie ten etap rekrutacji zakończy się 18 czerwca 2020r.
Z poważaniem Monika Moch-Giza
2020-04-09
Rekrutacja do przedszkola
Komisja Rekrutacyjna Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym podaje do publicznej wiadomości, że w I etapie rekrutacji zostało przyjętych dwóch kandydatów, którzy spełnili kryteria wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe (art. 131 pkt 2). 
2020-04-09
Życzenia Wielkanocne
Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice!
Tegoroczne święta będą zupełnie inne.
Pomimo tego, życzymy pełnych radości, zdrowia i pokoju Świąt Wielkiej Nocy.
Do zobaczenia!
 
    
 
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola w Kotorzu Małym


 
2020-03-27
Rekrutacja I etap
Drodzy Rodzice. 
Pierwszy etap rekrutacji za nami. W tym etapie na podstawie art. 131 ust. 2 oraz art.154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r.,  poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374), Zarządzenia Nr OR.0050.9.2020 Wójta Gminy Turawa z dnia 30 stycznia  2020r. sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Turawa do Przedszkola w Kotorzu Małym zakwalifikowało się 2 kandydatów. Spełnili oni kryterium wymienione w wyżej wymienionej Ustawie – Prawo oświatowe (wielodzietność, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie w rodzinie, piecza zastępcza). Do dwójki tych rodziców zadzwonię dziś do godziny 18, aby poinformować o zakwalifikowaniu dziecka w pierwszym etapie. Rodzice dwójki zakwalifikowanych dzieci zobowiązani będą do złożenia w formie elektronicznej oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie od 30 marca do 7 kwietnia 2020r. (wzór oświadczenia do pobrania w zakładce informacje – do pobrania – w prawym dolnym rogu).

Pozostałych 18 kandydatów zostało zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tzw. postępowania uzupełniającego. W okresie od 8 do 15 maja będą musieli Państwo uzupełnienić wniosek o kryteria zaproponowane przez Radę Gminy. Wszelkie informacje  ukażą się do 7 maja na stronie internetowej. 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Od 20 lutego

do 06 marca 2020r

Od 08 maja

do 15 maja 2020r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 24 marca 2020r

do 02 czerwca 2020r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27 marca 2020r

05 czerwca 2020r

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

Od 30 marca

 do 07 kwietnia 2020r

Od 08 czerwca

do 15 czerwca 2020r

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych.

 

09 kwietnia 2020r


18 czerwca 2020r

 
 W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na skrzynkę: przedszkole.kotorz@gmail.com
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i sił w tym trudnym czasie.
Monika Moch-Giza
2020-03-23
Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,
w związku z wydłużeniem zamknięcia szkół i przedszkoli do ferii wielkanocnych,
nauczanie na odległość stanie się obowiązkowe.
Poniżej przedstawiam projekt organizacji procesu nauczania.

Monika Moch-Giza- dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym

 

Kotórz Mały, 23.03.2020

Organizacja kształcenia na odległość w Publicznym Przedszkolu w Kotorzu Małym

Opracowane na podstawie:

1. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe.

2. W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.

3. Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Przedszkola. 
Kontakt: e-mail Przedszkola – przedszkole.kotorz@gmail.com

4. W grupach maluchów i starszaków Nauczyciele przekazują materiał przez komunikator WhatsApp.

5. Nauczyciele przekazują Wychowankom materiał do opracowania zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej oraz dostosowują treści edukacyjne do indywidualnych możliwości Uczniów, uwzględniając informacje zwrotne, przekazywane przez Rodziców. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe dokonują analizy możliwości ich prowadzenia w procesie nauczania na odległość.

7. Proces nauczania na odległość jest w naszej rzeczywistości edukacyjnej zjawiskiem nowym, jako taki niesie z sobą szereg trudności, dlatego ważne jest pozytywne nastawienie, wzajemna życzliwość, rozsądek i współpraca w przezwyciężaniu przeszkód.

2020-03-22
Edukacja trwa - przyroda u maluszków
DRODZY  RODZICE
Zapraszam  rodziców do zapoznania  się,  korzystania  z  propozycji  zabaw
z  dzieckiem  w  zakresie  przyrody w zakładce  ,,INFORMACJE” 
                                                            Pani  Grażyna 
2020-03-17
W czasie pandemii
DRODZY RODZICE !!!

W czasie panującej pandemii spowodowanej KORONAWIRUSEM,
nasze przedszkole zostało zamknięte z przyczyn niezależnych od Nas. 

Na stronie internetowej oraz na grupie przedszkolnej będą umieszczane
propozycje zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych dla dzieci.

Edukację Twojego dziecka możemy kontynuować zdalnie,
dlatego prosimy o współpracę, aby spędzony czas w domu był nie tylko dobrą zabawą,
ale i też pożytkiem dla rozwoju waszego dziecka. 
 
mgr Karolina Kielar  

 
2020-03-17
Pomysł na zabawę z dzieckiem w domu
Drodzy Rodzice !!!

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Nie tylko higiena, ale również aktywność fizyczna jest bardzo ważna
w ochronie przed chorobami. 
Każdego dnia w przedszkolu wykonujemy rozmaite ćwiczenia fizyczne.
Proponujemy również ćwiczenia w domu razem z dziećmi.
Załączam bardzo fajne narzędzia – KOŁO FORTUNY, które wylosuje Wam ćwiczenia do wykonania . 

Myślę, że taka forma zabawy podczas pobytu w domu umili dziecią czas.

https://damianrudnik.com/wychowanie-fizyczne-w-domu-zagraj-w-gre-przedszkole/?fbclid=IwAR070Z79G0uy7EGg8qz4jzlBCmZlzFK1Gcb-AHFbs0soFUa7LYHdC73k2JU

 
2020-03-11
Ogłoszenie
Drodzy Rodzice!!!
W związku z zagrożeniem koronawirusem,
zmuszeni jesteśmy zawiesić zajęcia w naszym przedszkolu.
W dniach 12 i 13 marzec (czwartek i piątek) zostaną zorganizowane
zajecia opiekuńcze dla dzieci,
których rodzice nie są w stanie z dnia na dzień zorganizować opieki-
niemniej proszę pamiętać, że są to przypadki szczególne.

Od poniedziałku 16 marca 2020 do środy 25 marca 2020 r.
przedszkole będzie zamknięte.
2020-02-11
Rekrutacja do przedszkola
REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W KOTORZU MAŁYM – ROK SZKOLNY 2020/2021
W oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.9.2020 z dnia 30.01.2020r.,
dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych
do zapisywania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
Harmonogram rekrutacji:
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 20 lutego do 6 marca 2020r. Od 8 do 15 maja 2020r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Do 24 marca 2020r. Do 2 czerwca 2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2020r. 5 czerwca 2020r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 30 marca do 7 kwietnia 2020r. Od 8 do 15 czerwca 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 kwietnia 2020r. 18 czerwca 2020r.
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.przedszkolekotorz.pl
2020-02-11
Warsztaty teatralne
W dniu 17.02.2020r. o godzinie 12.30 odbędą się w naszym przedszkolu warsztaty teatralne.

  Znalezione obrazy dla zapytania: warsztaty teatralne dla dzieci
 
  
2020-01-31
Wkręćmy się i pomagajmy
WKRĘĆMY SIĘ  I POMAGAJMY
 
 
Drodzy Rodzice zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej – zbieranie nakrętek
dla Natalii Elias z Bierdzan, aby pomóc jej w rehabilitacji i leczeniu. 
Z góry dziękujemy za uczestnictwo w akcji, zaangażowanie i ogromne serce.

2020-01-20
Zebranie z rodzicami
Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie,
które odbędzie się 05.02.2020r. (środa) o godzinie 17.00.
2020-01-20
Bal karnawałowy
Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci
na bal karnawałowy,
która odbędzie się 5 lutego 2020r. (środa).


Znalezione obrazy dla zapytania bal karnawałowy
2020-01-10
Dzień Babci i Dziadka
Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków do sali “u Floriana”
na uroczystość z okazji “Dnia Babci i Dziadka”,
która odbędzie się 29 stycznia 2020r. (środa) o godzinie 10.00.

Podobny obraz
2019-12-18
Życzenia Bożonarodzeniowe
Drodzy Rodzice i Dzieci!
Czas Świat Bożego Narodzenia jest niezwykłym czasem dla nas wszystkich.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby świąteczny czas przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków oraz siłę i pomyślność na cały następny rok.
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola
 
Znalezione obrazy dla zapytania: boże narodzenie  
2019-12-06
Odpowiadamy na zaproszenie św. Mikołaja
Święty Mikołaj zaprosił nas do swojej chaty do Krasiejowa.
Wyjeżdżamy w poniedziałek o 8.20, a wracamy ok. godziny 13.00 na obiad.
Nie zabieramy plecaków, tam będzie poczęstunek.
Zabieramy dobry humor. 
Proszę o przyprowadzenie w tym dniu dzieci do godz. 7.40.

Znalezione obrazy dla zapytania chata świętego mikołaja krasiejów
 
2019-12-06
Dzień Świętego Mikołaja i pieczenie pierników
Dziś dzień świętego Mikołaja, w przedszkolu wiele się dzieje…..
Zapraszamy do galerii!!!!Znalezione obrazy dla zapytania święty mikolaj obraz
2019-12-03
Jasełka-wieczór kolęd
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I RODZICÓW
na wieczór kolęd i jasełka
w dniu 12 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 17.00.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazek jasełka
 
2019-12-02
Pieczenie pierników
W dniu 6 grudnia (piątek) będziemy piec pierniki.
Bardzo proszę o przyniesienie fartuszka, posypki i polewy do pierników.


Znalezione obrazy dla zapytania obrazek pierniki
2019-11-27
Andrzejki

MAGIA I CZARY, CZYLI PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI!!!


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI DO WSPÓLNEJ ZABAWY ANDRZEJKOWEJ
29.11.2019r. (PIĄTEK)
(Dzieci moga być ubrane w stroje wyjściowo-imprezowe)
2019-11-20
Dzień pluszowego misia
W dniu 25 listopada (poniedziałek) obchodzimy dzień pluszowego misia.
W związku z tym prosimy, aby dzieci w tym dniu przyniosły swoje ulubione misie.

2019-11-15
Spotkanie z misjonarzem i zwiedzanie szkoły
Grupa “Sówek” w dniu 15.11.2019r. uczestniczyła w spotkaniu z misjonarzem z Boliwii
ks. bp Antonim Reimann.
Ponadto mieliśmy również możliwość zwiedzenia szkoły w Turawie.
Zapraszamy do galerii.
2019-11-12
Rogaliki świętomarcińskie
W czwartek 14 listopada dzieci będą piec rogaliki z okazji Dnia Św. Marcina.
Prosimy o przyniesienie w tym dniu fatuszków i wałków do ciasta.

2019-11-06
Dzień Niepodległości
W dniu 8 listopada będziemy brać udział
w akcji”Szkoła do hymnu”.
W tym dniu prosimy o ubranie dzieci w strój galowy.
2019-11-06
Teatrzyk
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na teatrzyk
”Jaś i Małgosia” o tematyce ekologicznej
w dniu 6 listopada o godz. 11.00.
2019-10-09
Park Bajek i wytwórnia lodów Gustoria w Dębskiej Kuźni
W dniu 16 października 2019r. (środa) planujemy wycieczkę do Parku Bajek
i wytwórni lodów Gustoria w Dębskiej Kuźni.
Proszę, aby dzieci zabrały plecaczki.
Wyjazd po śniadaniu, powrót na obiad.

2019-10-01
Warsztaty ręcznego robienia słodyczy
10 paździenika (czwartek) zapraszamy dzieci
na warsztaty ręcznego robienia lizaków
prowadzone przez Manufakturę Słodkości Bonominka z Opola.

CA092D4D-8465-4F73-A118-D03D17F9EF09
 
2019-10-01
Dzień Chłopaka
W dniu 30 września (poniedziałek) obchodziliśmy Dzień Chłopaka.
Zapraszamy do galerii zdjęć.
2019-09-26
Akademia Lisek
 W dniu 27 września (piątek)
odbędą się w naszym przedszkolu 
zajęcia pokazowe
Akademii Aktywnego Przedszkolaka “Lisek”.
Logo 
2019-09-26
Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 25 września 2019r. odbyło się w naszym przedszkolu pasowanie na przedszkolaka. Zapraszamy do galerii.

2019-09-26
sprzątanie świata
W dniu 27 września (piątek) bierzemy udział w akcji “Sprzątanie świata”.
2019-09-18
sesja zdjęciowa
                                        
W dniu 20 września 2019r. (piątek)
odbędzie się w naszym przedszkolu
sesja zdjęciowa.
2019-09-05
zebranie z rodzicami
Zapraszam Rodziców na zebranie, które odbędzie się 12 września (czwartek),
o godzienie 17.00.
« Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2018/2019 »