2021-06-18
II etap rekrutacji
Lista kandydatów przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 (rodzice złożyli oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola):
 
 1. Ćwiekowski Antoni
 2. Kotulla Kornelia
 3. Mikołajczak Franciszek
 4. Pastusiak Emilia
 5. Pytel Bartosz
 6. Sikora Tomasz
 7. Szajca Wiktoria
 8. Weber Patryk
 9. Wilczyńska Katarzyna
 10. Woźny Nataniel   
Z poważaniem – Monika Moch-Giza
2021-06-09
Wyniki II etapu rekrutacji
WYNIKI  II  ETAPU REKRUTACJI  DO  PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA 
W KOTORZU  MAŁYM  NA ROK SZKOLNY  2021/2022
 
Na posiedzeniu w dniu 08.06.2021r. Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym ustaliła co następuje:
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych w II etapie rekrutacyjnym:
 1.  Ćwiekowski Antoni
 2. Kotulla Kornelia
 3. Mikołajczak Franciszek
 4. Pastusiak Emilia
 5. Pytel Bartosz
 6. Sikora Tomasz
 7. Szajca Wiktoria
 8. Weber Patryk
 9. Wilczyńska Katarzyna
 10. Woźny Nataniel
 
Lista kandydatów nie zakwalifikowanych w II etapie rekrutacyjnym:
 1. Konopka Antoni – Publiczne Przedszkole w Turawie
 2. Kotulla Hubert
 3. Niedziela Julia - Publiczne Przedszkole w Węgrach
 4. Piwowar Jakub - Publiczne Przedszkole w Turawie
 5. Twardawski Bartosz - Publiczne Przedszkole w Turawie
 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Druk do pobrania ze strony internetowej przedszkola.
(Zakładka: Informacja, do pobrania, wniosek – oświadczenie woli). Oświadczenie można przesłać na adres mailowy przedszkola: pp.kotorz@oswiata-turawa.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej w przedszkolu.
Czas złożenia oświadczenia, od 09.06.2021r do 17.06.2021r.
2021-03-27
Funkcjonowanie przedszkola w dniach 29.03-11.04
Szanowni Rodzice, 
w związku z rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021r., od 29 marca do 11 kwietnia praca przedszkola zostanie ograniczona. Zajęcia stacjonarne są organizowane dla wszystkich osób wszkazanych w rozporządzeniu, które wysłałam Państwu na komunikator Whatsapp.
Uprawnieni Rodzice proszeni są o kontakt z dyrektorem przedszkola.
Dla pozostałych wychowanków zostanie zorganizwowane nauczanie zdalne. 

Monika Moch-Giza
2021-03-26
Wyniki I etapu rekrutacji
Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej PP w Kotorzu Małym z dnia 22.03.2021r. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, że w I etapie rekrutacji wszyscy kandydaci zostali niezakwalifikowani (nie spełniali kryteriów określonych przez MEN: wielodzietność, niepełnosprawność, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, opieka zastępcza).
Wszystkie złożone wnioski rekrutacyjne w liczbie 18 przechodzą do II etapu rekrutacji. Bardzo proszę o składanie wniosków uzupełniających wraz z załącznikami w terminie od 4 maja do 20 maja 2021r.do godz. 15.00. Wniosek do pobrania ze strony internetowej przedszkola. 
2021-02-11
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOTORZU MAŁYM
– ROK SZKOLNY 2021/2022

W oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.9.2021 z dnia 21.01.2021r.,
dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym zaprasza rodziców/ opiekunów prawnych
do zapisywania dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.
Harmonogram rekrutacji:
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 lutego 2021r.
do 5 marca 2021r.
do godziny 15.00
od 4 maja 2021r.
 do 20 maja 2021r.
do godziny 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 marca 2021r. do 8 czerwca 2021r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26 marca 2021r.
do godziny 15.00
9 czerwca 2021r.
do godziny 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 26 marca 2021r.
do 8 kwietnia 2021r.
do godziny 15.00
od 9 czerwca 2021r.
 do 17 czerwca 2021r.
do godziny 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 kwietnia 2021r.
do godziny 15.00
18 czerwca 2021r.
do godziny 15.00
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać ze strony internetowej www.przedszkolekotorz.pl – zakładka informacje/ do pobrania
2021-01-21
Życzenia dla Babci i Dziadka
Składamy dziś Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia!
Pociechy z wnucząt, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia.
Dziękujemy za Waszą pomoc i troskę. 


2020-12-22
Życzenia świąteczne
                    
Drodzy Rodzice i Dzieci!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby świąteczny czas przepełniony był radością, ciepłem i rodzinną atmosferą. Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków oraz siłę i pomyślność na cały następny rok.
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola

 
                                             Zobacz obraz źródłowy
2020-11-06
Nadzór epidemiologiczny
W związku z objęciem nadzorem epidemiologicznym od dnia 09.11.2020r. do 10.11.2020r. wychowanków Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym, proszę o obserwację stanu zdrowia dzieci, ograniczenie ich kontaktów społecznych do niezbędnego minimum, w tym należy zrezygnować z zajęć sportowych oraz spotkań towarzyskich. 
 
2020-11-06
Zawieszenie działalności
Zarządzenie nr 9/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym
z dnia 6 listopada 2020r.
 
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Kotorzu Małym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
                Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:
§1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym w okresie od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 10 listopada 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
§2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym oraz na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym
Monika Moch-Giza
2020-09-22
Pasowanie na przedszkolaka

"Dumni ze mnie są rodzice

przedszkolakiem dziś zostanę

Pasowanie się odbędzie

pewnie wzruszy, moją mamę"

Dnia 23 września 2020r. (środa) w naszym przedszkolu obchodzić będziemy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
W dniu tym odbędzie się "pasowania na przedszkolaka".
Po uroczystości zapraszamy dzieci na ognisko.

Rodziców zapraszamy do oglądania galerii zdjęć,
które ukażą się na naszej stronie internetowej
w najbliższym czasie po uroczystości.

 

         

2020-09-11
Zebranie z rodzicami
Drodzy Rodzice,
Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 17 września (czwartek)
o godz. 16.30 – grupa starsza, o 17.00 – grupa młodsza. Proszę nie zapomnieć o maseczkach.


                           
2020-08-31
Rozpoczęcie roku przedszkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice,

już 1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny. Bardzo się cieszymy na spotkanie z naszymi Przedszkolakami.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną organizacja pracy przedszkola jest bardzo trudna. Jednak staramy się zapewnić jak najbardziej bezpieczne warunki dla dzieci i dorosłych na terenie naszej placówki. Z tego względu ogromna prośba do Was Drodzy Rodzice, żeby już od pierwszego dnia, kiedy to będziecie przyprowadzać dzieci do przedszkola, starajcie się o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Szatnia będzie tym miejscem, do którego będą mogli wejść tylko rodzice z nowo przyjętymi dziećmi, dlatego ogromna prośba o wchodzenie do środka w maseczce, oraz dezynfekcję rąk oraz zachowanie odległości. Dzieci, które już chodziły do przedszkola będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez panią woźną.

Bardzo istotne jest podpisanie oświadczenia przez Rodzica, który stanowi załącznik do pobrania na stronie przedszkola (załącznik COVID-19) i dostarczenie do przedszkola najlepiej 1 września.

Proszę również o zapoznaie się z poniższymi procedurami obowiązującymi od 1 września.

 

Procedura organizacji opieki i bezpiecznego funkcjonowania
Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym
od 1 września 2020r. w związku z pandemią COVID-19
 
I PODSTAWA PRAWNA
 


 
II CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w związku z pandemią COVID-19.
2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postepowania w związku z organizacją opieki w przedszkolu, przygotowania oraz wydawania posiłków, przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 
III PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :
 
 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.00.
 2. Rodzic lub opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzic może wchodzić z dzieckiem do wejścia głównego, gdzie po zadzwonieniu dzwonkiem do sali, dziecko będzie odbierane przez pracownika placówki w przedsionku i będzie mu sprawdzana temperatura (do 380, jeśli powyżej dziecko zostanie nieprzyjęte do przedszkola). Pracownik, w wywiadzie, upewnia się, że dziecko nie ma oznak choroby a żaden z członków rodziny nie jest objęty kwarantanną lub izolacją. Do placówki będzie wpuszczany wraz z dzieckiem przez pierwsze dwa tygodnie września rodzic nowo przyjętych dzieci (3 latki).
 4. Rodzic/opiekun pojedynczo przyprowadzający dziecko ma obowiązek zakrywania ust i nosa np. maseczką i dezynfekować ręce.
 5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel, który wcześniej pomaga dziecku w szatni i łazience.
 6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W innym przypadku nie będzie przyjęte.
 7. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i odbierane wyłącznie przez osobę zdrową.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun powiadomiony przez nauczyciela zobowiązany jest do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. Procedura odbierania dziecka z przedszkola jest analogiczna jak procedura przyprowadzania.

 
IV ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU: 
 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 24 dzieci. (1 dziecko na 1,5 m2)
 3. O organizacji pracy nauczycieli i godzinach otwarcia placówki decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Grupą dzieci w wyznaczonej sali opiekuje się nauczycielka oraz wspomaga ją pomoc do prac lekkich.
 5. W sali, znajdują się tylko te zabawki i sprzęty, które łatwo czyścić lub dezynfekować, podzielone na dwa zestawy, które będą wymieniane w ciągu dnia i dezynfekowane.
 6. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek ani napojów czy jedzenia.
 7. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 8. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
 9. Nauczyciel i woźna dbają o taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci oraz stara się zachowywać dystans min. 1,5 m.
 10. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy.
 12. Korzystanie przez dzieci z pobytu w ogrodzie przedszkolnym, będzie odbywało się w wyznaczonych dezynfekowanych strefach zabaw.
 13. Nie organizuje się żadnych wyjść dla dzieci poza teren przedszkola.
 14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka (telefonicznie).
 15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 
V HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją i instrukcją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. Wyżej wymienione czynności oraz zakrycie twarzy wchodzących kontroluje woźna.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Za edukację dzieci w tym zakresie są odpowiedzialne nauczycielki i rodzice.
 3. Wyznaczone woźne oddziałowe odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal oddziału.  Odpowiadają one także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach, a także zabawek.
 4. Monitoring codziennych prac porządkowych przez woźną, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników kontroluje dyrektor placówki. (karta monitoringu)
 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Wyznaczona woźna odpowiedzialna jest za czyszczenie i bieżącą dezynfekcję łazienek i toalet oraz za bieżące zaopatrywanie dozowników w mydła dla dzieci oraz papierowe ręczniki, a także dozowniki w płyn dezynfekujący dla dorosłych.
 7. Intendentka jest odpowiedzialna za bieżące zaopatrywanie placówki w niezbędne środki higieniczne, czyszczące i dezynfekujące.
 8. W łazienkach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dzieci i dorosłych oraz dezynfekcji dla dorosłych.
 
VI GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW
 1. Dzieci mają prawo do picia wody na żądanie. W tym celu wykorzystuje się wodę butelkowaną podawaną dzieciom w kubkach poddanych potem wyparzaniu.
 2. Przy organizacji żywienia (kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 1. Posiłki wydawane są przez okienko kuchenne. Posiłki do stolików dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odnosi naczynia do okienka.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 
VII POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA COVID -19.
 1. Do przedszkola mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i pracownicy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie gabinetu logopedycznegow którym będzie można odizolować osobę lub dziecko w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola, który powiadamia rodziców, Sanepid oraz organ prowadzący.
 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.
 6. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 7. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 8. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury.

 
VIII PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRACOWNIKA:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników (kaszel, duszności, gorączka powyżej 38C) nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczone są w kancelarii na parterze oraz na apteczce na parterze (SANEPID tel.: 77 4428500 oraz organ prowadzący 77412072 wew 126)
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje intendent wraz z obsługą.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


 
Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r., a tracą moc procedury z dnia 18.05.2020r.
 
 
Załącznik 1 – oświadczenia rodziców i zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO
 

2020-08-26
Wytyczne GIS z dnia 26.08.2020r.
Drodzy Rodzice proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.08.2020r. dla przedszkoli:
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja
2020-08-26
Przygotowanie dziecka do przedszkola

Jak dziecko do powrotu do przedszkola

Rodzicu,

Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z dnia 26 sierpnia 2020r.

2020-08-25
Wyprawka dla przedszkolaka

WYPOSAŻENIE MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA

      czyli co każdy przedszkolak powinien mieć

 1. Kapcie.

 2. Kalosze w przypadku deszczowej pogody

 3. Czapkę przeciwsłoneczną

 4. Luźne ubranie bez zbędnych guzików

 5. Zmienne ubranko (majteczki, skarpetki, spodenki, koszulka) gdyby coś się wydarzyło

 6. Mała poduszka, dwa małe kocyki, piżamka – dla dzieci leżakujących od 07.09.2020r

 7. Uśmiech i dobry humor!

 

Rady dla rodziców: „Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu”:

 • W początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ trzylatek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wdaje mu się bardzo długi.
 • Nie mówimy dziecku, ze przyjdziemy po nie wcześniej, kiedy to jest niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe, nie składamy obietnic, których nie możemy wypełnić.
 • Nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem.
 • Stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnanie. Kiedy je przedłużamy, dzieci cierpią dłużej.
 • Wdrażamy dziecko do przestrzegania umów i zasad.
 • Przyzwyczajamy do samoobsługi, pozwalamy dziecku samemu załatwić potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się.
 • Przygotowujemy dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania się, który można pobrudzić pastelami czy farbami.
2020-08-19
Tydzień adaptacyjny
Serdecznie zapraszamy na tydzień adaptacyjny nowo przyjęte dzieci z rodzicami
w dniach od 24.08 do 28.08.2020r. w godzinach od 10 do 11 na plac przedszkolny.
W przypadku deszczu proszę nie przyprowadzać dzieci.
« Rok szkolny 2021/2022
Rok szkolny 2019/2020 »