KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Załącznik
do Uchwały Nr 4/17/18
Rady Pedagogicznej
w Kotorzu Małym
              

                    
PROGRAM  ROZWOJU

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOTORZU MAŁYM

NA LATA   2017 - 2022


Wizja Przedszkola

 
Pomóżmy dzieciom,
by każdy z nich stał się tym,
kim stać się może”
 
    Janusz Korczak                                  
 
Nasze przedszkole 
 1. Przedszkolem atrakcyjnym, nowoczesnym i  przyjaznym, ostoją spokoju i bezpieczeństwa dla całej społeczności.
 2. Wychowuje samodzielnego, kreatywnego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta  przedszkola .
 3. Kształtuje odpowiednie postawy i cechy zachowań  i cechy społecznie pożądane oraz  pozytywne wartości moralne
 4. Rozwija osobowość dzieci w oparciu o uznany system wartości.

Misja Przedszkola

Nasze przedszkole:
 1. Umożliwia wszechstronny rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami.
 2. Zapewnia dzieciom opiekę w przyjaznym, bezpiecznym i spokojnym środowisku- zgodnie ze standardami UE.
 3. Tworzy optymalne warunki do przeżywania szczęśliwego, radosnego, twórczego dzieciństwa.
 4. Promuje najwyższe wartości moralne, respektuje prawo, rozwija w dzieciach optymizm i poczucie własnej wartości.
 5. Respektuje prawa dziecka- członka Unii Europejskiej i mieszkańca Ziemi.
 6. Promuje dbałość o zdrowie, uczy kochać i chronić otaczającą przyrodę.
 7. Zapewnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, stosującą nowoczesne metody wychowania.
 8. Dba o swój pozytywny wizerunek, współpracuje z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 9. Tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 10. Jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości.


Nasz absolwent:

To dziecko:

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


I. CELE OGÓLNE KONCEPCJI PRACY
 1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
 2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).
 3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
 6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 7. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym. 
CELE GŁÓWNE
 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 3. Dzieci są aktywne.
 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 7. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 8. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
ZASADY PRACY
     
     Akceptuj, toleruj, wspieraj
– 
wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinują one codzienną naszą pracę. METODY PRACY

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywizujące, słowne ,oglądowe oraz metody czynne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.
 
Metody czynne:
Metody oglądowe:
Metody słowne:
Do realizacji treści programowych wykorzystujemy nowoczesne metody warunkujące wszechstronny rozwój dziecka, min.: FORMY PRACY Pozostałe formy działalności wychowawczo – dydaktycznej: PROGRAMY WIODĄCE W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 1. Program Edukacji Przedszkolnej - wybrany  przez nauczycieli do realizacji na dany rok szkolny i dopuszczony do użytku przez dyrektora.
 2. Program wychowawczy - opracowany przez Radę Pedagogiczną przedszkola.
 3. Program profilaktyki - opracowany przez Radę Pedagogiczną przedszkola.
 4. Program nauczania języka  mniejszości narodowej - języka niemieckiego - autorstwa A. Piechaczek „Sprechen, Spielen, Horen - Deutsch im Kindergarten”.
 5.  „Program nauczania języka angielskiego” –  zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form  wychowania przedszkolnego autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej.
 6. Program Komisji Wychowania Katolickiego  (KEP); przewodniczący: bp. Marek Mendyk - „ Kocham dobrego Boga”.
 7. Program zajęć logopedycznych – opracowany przez specjalistę.
 8. Roczny program rozwoju przedszkola - opracowany przez Radę Pedagogiczną przedszkola na dany rok szkolny.  
Każdego roku w przedszkolu, oprócz w/w programów  realizujemy również ogólnopolskie  programy dodatkowe, rozszerzające podstawę programową.
 

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO


1. KADRA PEDAGOGICZNA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i posiadający dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego, języka angielskiego oraz religii. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: dyrektor przedszkola jako nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną oraz logopeda.
Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych są one tworzone na każdy rok szkolny według umiejętności i predyspozycji nauczycieli. Zwykle nauczyciele młodsi stażem pracują z nauczycielami doświadczonymi w celu poszerzenia i doskonalenia zdobytych umiejętności. Zespoły zadaniowe tworzą m.in. Program wychowawczy, program profilaktyki, ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty z diagnozy. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, dzielą się wiedzą i doświadczeniami w ramach WDN. Zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu, udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy w własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobu.

ZADANIA NAUCZYCIELI
 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
 5. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 6. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami.
 7. Pomagają rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i umożliwiają im kontakt ze specjalistami.
 8. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

2. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

CELE: FORMY: 3. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI 4. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI Dzięki  współpracy można z pasją realizować zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. 

CELE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI:
 1. Urozmaicenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Rozwijanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.
 3. Kształtowanie postaw społecznie pożądanych -  tolerancji, empatii, uwrażliwienie na potrzeby innych, szacunek do osób starszych.
 4. Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.
 5. Satysfakcja z wykonywanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród.
 6. Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracę na rzecz dzieci.
 7. Wymiana doświadczeń.
Cele współpracy z:

-  Z poradnią pedagogiczną: –  Z policją: –  Z ratownictwem medycznym: –  Ze strażą pożarną: –  Z biblioteką: –  Z gminą: –  Z Ligą: Ochrony Przyrody: –  Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: –  Z ośrodkiem zdrowia: 5. PROMOCJA PLACÓWKI
     
    Działania promocyjne obejmują: 6. Zamierzenia do dalszej pracy:
   
    a) w zakresie bazy:     b) w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:     c) w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:    d) w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola: 7. DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ - WPROWADZENIE ANEKSÓW                                (ZAŁĄCZNIKÓW) DO KONCEPCJI ROZWOJU PLACÓWKI

    Cele służące realizacji Programu Rozwoju
Przedszkola na lata 2017-2022

 1. Dbanie o atrakcyjną i efektywną ofertę edukacyjną, umożliwiającą zaspokajanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz dzieci zdolnych.
 2. Rozwijanie dziecięcych kompetencji, niezbędnych w życiu samodzielnym i społecznym, w tym przeciwdziałanie agresji.
 3. Przybliżanie dzieciom różnych środowisk, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 4. Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, ich rodziców i mieszkańców środowiska lokalnego
 5. Wspieranie rozwoju nauczycieli dzięki doskonaleniu zawodowemu, wspomaganiu zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, promowaniu kreatywności oraz pracy zespołowej.
 6. Włączenie rodziców do procesu wychowania i wspieranie nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.
 7. Promowanie najwyższych wartości moralnych, respektowanie praw dziecka, członka Unii Europejskiej i mieszkańca Ziemi.
 8. Wzmacnianie więzi przedszkola z otoczeniem dzięki współpracy z rodzicami, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i uczelniami oraz dzięki promowaniu działań placówki.
 9. Wprowadzanie dzieci w świat wartości moralnych oraz dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.
 10. Wykształcenie poczucia wspólnoty z innymi dziećmi- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 11. Tworzenie warunków do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań zawartych w kolejnych obszarach edukacyjnych.
Sposoby realizacji celów:
 1. Stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do przeżywania radosnego i twórczego dzieciństwa, pozwalającego podjąć dalsze wyzwania społeczne i edukacyjne oraz osiągnąć indywidualny sukces.
 2. Organizowanie dzieciom różnorodną, bogatą w doświadczenia działalność twórczą oraz wprowadzanie do metod pracy metody aktywizujące.
 3. Zapoznanie dzieci z pozytywnymi wzorcami zachowań społecznych na podstawie literatury dla dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w procesie uspołeczniania, właściwego zachowania, przestrzegania norm poprzez czerpanie z dziedzictwa kulturowego.
 5. Udział Rady Pedagogicznej w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym dotyczącym tematu.
 6. Włączenie rodziców do aktywnej współpracy, wspieranie ich działań wychowawczych i edukacyjnych dla dobra dziecka.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami społecznymi, fundacjami i przedsiębiorstwami wspierającymi pracę placówki.

Kryteria sukcesu po upływie 5 lat:

 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne.
 2. Wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola oraz placu zabaw w ogrodzie.
 3. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 4. Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole.
 5. Bogato wyposażony „Kąciki edukacyjne” w pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci.
 6. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 7. Zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola.
 8. Korzystne relacje pomiędzy przedszkolem a środowiskiem lokalnym.
 9. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 10. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
 11. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 12. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
 13. Stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Koncepcja Pracy Przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia MEN z dnia  31 siepania 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.2017 poz. 1658).
 3. Rozporządzenia  MEN z dnia 24 lutego 2017r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356).
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 5. Rozporządzenia  MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591).
 6. Rozporządzenia  MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635).
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1627).
 8. Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polski oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 poz.1655).

Koncepcja Pracy Przedszkola przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.10.2017 r. zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców
 

 

 
 
 
DO POBRANIA: