PRACA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA GRUPA MALUSZKÓW

                                                 
                                         PLAN   PRACY -  PAŹDZIERNIK    2019r.
                                               dla dzieci  3-4 letnich
                                        TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                1. IDZIE JESIEŃ... PRZEZ OGRÓD I SAD     
                                2. IDZIE JESIEŃ... DO ZWIERZĄT
                                3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
                                4. JESIEŃ  W  LESIE...Z DESZCZEM                
                                5. MOJA RODZINA
                          

 
                                                  
                                       
  PLAN   PRACY -  WRZESIEŃ   2019
                                                dla dzieci  3-4 letnich      
                                       TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                               1. TO JESTEM JA
                               2. MOJA GRUPA
                               3. NADCHODZI JESIEŃ-...LAS I PARK 
                               4. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

                                            
   
                                               ROK SZKOLNY 2018/2019

                                     PLAN   PRACY - CZERWIEC  2019r.
                                                 dla dzieci 3-4 letnich
                                         TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                                1. JA  I  MOJA RODZINA
                                                2. LATO 
                                                3. MÓJ  TATO
                                                4. BEZPIECZNE  WAKACJE
                          JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka
• aktywnie uczestniczy w zabawach przeciwko agresji inicjowanych przez nauczyciela,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości itd., • odróżnia zachowanie dobre od złego.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • potrafi samodzielnie umyć zęby, • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką,
• podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów niemelodycznych (wydających dźwięki po wprawieniu w ruch),
• rozpoznaje piosenkę po melodii.
2.Ćwiczenie oddechu: : • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wydmuchuje powietrze przez rurkę do wody, puszcza bańki mydlane.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty (małe liczebności) w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela. 
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfikowania.
3.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniach, próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć w wyniku następujących sensownie po sobie czynności,
• w aranżowanej zabawie ustala ciąg zdarzeń, starając się je zaplanować tak, aby osiągnąć cel, • rozróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne, • wymyśla najlepsze zakończenie historyjki.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców, • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,
• rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości, • pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości, zachowując równowagę,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu, • koryguje swoją postawę.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• dostrzega konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych osób, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi,
• orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie,
 • wskazuje niebezpieczne przedmioty, np. mogące wywołać pożar, • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
3.Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym: • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela, • poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
• przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie, w kinie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, film w kinie, uroczystość, • reaguje adekwatnie do sytuacji.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej,
• śpiewa piosenki z podziałem na role, • ilustruje krótkie wiersze i opowiadania dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• tańczy, naśladując ruchy nauczyciela, • przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach,
• eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • ogląda obrazy i reprodukcje, • uczestniczy w zabawach tematycznych umożliwiających kontakt z dziełami sztuki, np. „wycieczka do muzeum”, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt, • aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • majsterkuje, poprawnie używając prostych narzędzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, • wykorzystuje w zabawie działanie maszyn prostych, takich jak równia pochyła, dźwig, , • podaje przykłady nowoczesnego sprzętu elektronicznego, np. komputer, telewizor plazmowy, bankomat, drukarka, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „ przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: burza, • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody : • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. wbieganie w czasie upałów do zimnej wody,
• uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. podczas burzy, upału.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • próbuje nazywać zaobserwowane zmiany we wzroście rośliny, • wybiera w trakcie spaceru lub wycieczki roślinę, którą obserwuje i charakteryzuje, • wyjaśnia, do czego służą wybrane narzędzia ogrodnicze, np. grabie, szpadel, łopatka ogrodnicza, wąż ogrodniczy.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie, gospodarstwie wiejskim, a także w zoo.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie  gleby.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia: • liczy palce u rąk i stóp, • z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych, • liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie).
2.Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach : • działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne, np. zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków małych.
3.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela.
4.Rozwijanie orientacji przestrzennej : • wskazuje przedmioty w przestrzeni z własnego punktu widzenia, • obserwując uważnie ruchy drugiej osoby, rozwiązuje zagadki pantomimiczne.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, układa domino obrazkowe, • wykonuje ćwiczenia słuchowe, • uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego  elementy, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych, • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. układa, lepi, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. palcami po śladach, malowanie pędzlem różnej grubości, rysowanie patykiem po ziemi, rysowanie kredą na betonie, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • pokazuje ulubione ilustracje w książkach, próbuje je omawiać, • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • określa, gdzie mieszka, próbując podać adres, • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt
• opowiada o członkach rodziny (wygląd, co robią itd.), • opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się na temat pracy rodziców, próbując w miarę możliwości pokazać ją za pomocą ruchu, • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • słucha legend związanych z naszą ojczyzną,  • nazywa nasz kraj: Polska – kraina, w której mieszkamy, • nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży,
 obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące zmiany, • aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi i młodszymi; rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy, nauki.
                                              
                                              PLAN   PRACY - MAJ  2019r.
                                                    dla dzieci 3-4 letnich
      
                                            TEMATYKA  KOMPLEKSOWA                     
                                              1. ŚWIĘTO LUDZI PRACY  
                                              2. KSIAŻKA, PRASA DLA DZIECI         
                                              3. BAWIMY SIĘ W TEATR     
                                              4. MOJA  MAMA
                                              5. NASI  KOLEDZY - DZIEŃ  DZIECKA
                              JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych, np. z chustą animacyjną, szarfami, obręczami, • aktywnie uczestniczy w zabawach przeciwko agresji inicjowanych przez nauczyciela, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości itd., • nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • potrafi samodzielnie umyć zęby, • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką,
• podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty, • szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów niemelodycznych (wydających dźwięki po wprawieniu w ruch),
• różnicuje dźwięki wysokie, niskie itd., • naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np. groźnie, smutno.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wydmuchuje powietrze przez rurkę do wody.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych, • pokazuje „śmieszne minki”, obserwując je w lustrze, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki,
• stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty (małe liczebności) w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela.
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfikowania, • wspólnie z nauczycielem układa sensowne zdania i krótkie opowiadania, np. w zabawie „Zapominalski bajarz”, „Co dalej”.
3.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniach, próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć w wyniku następujących sensownie po sobie czynności, 
• układa z danych obrazków krótkie historyjki.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców, • opowiada o pracy lekarza, • dostrzega związek między chorobą a leczeniem, • poddaje się leczeniu, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • biega, omijając przeszkody, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę, • wspina się na przeszkody według swoich możliwości,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu, • koryguje swoją postawę.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • przestrzega zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi, • wskazuje niebezpieczne przedmioty, np. mogące wywołać pożar, • wskazuje zagrożenia związane z ogniem: oparzenia, spowodowanie pożaru, • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu straży pożarnej, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • tworzy z pomocą nauczyciela i samodzielnie teatrzyk z zabawkami i teatrzyk cieni, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty, • wyjaśnia wybrane pojęcia związane z teatrem, np. scena, aktor, kurtyna.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej,• dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych, • uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych, • przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela, • wymyśla proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach, • prezentuje wymyślone tańce na forum grupy.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory:, • maluje dłonią, palcami, pędzlem, na dużych formatach,
• układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, wydzieranki, wycinanki, lepienie, składanki papierowe, techniki łączone.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • ogląda zabytki w najbliższej okolicy, • ogląda obrazy i reprodukcje, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obchodami różnorodnych świąt,
• aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami różnorodnych świąt, np. Dzień Mamy, Dzień Dziecka, spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • wprawia w ruch zabawki, np. pojazdy z napędem, roboty, próbując wyjaśnić ich działanie, • majsterkuje, poprawnie używając prostych narzędzi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, • wykorzystuje w zabawie działanie maszyn prostych, takich jak równia pochyła, dźwig, • podaje przykłady nowoczesnego sprzętu elektronicznego, np. komputer, telewizor plazmowy, bankomat, drukarka.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. podczas burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do sadu, ogrodu, lasu, • wybiera w trakcie spaceru lub wycieczki roślinę, którą obserwuje i charakteryzuje.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie, gospodarstwie wiejskim.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie gleby
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia : • liczy palce u rąk i stóp, • z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych, • liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie).
2.Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach : • działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne, np. zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków małych.
3.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela.
4.Rozwijanie orientacji przestrzennej: • wskazuje przedmioty w przestrzeni z własnego punktu widzenia, • obserwując uważnie ruchy drugiej osoby, rozwiązuje zagadki pantomimiczne.
5.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • dostrzega rytm w wyliczankach.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa domino obrazkowe, • wykonuje ćwiczenia słuchowe, • uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego  elementy, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych, • rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, układa, lepi, • wykonuje ruchy naprzemienne,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. rysowanie patykiem po ziemi, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie postaci.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów, • wraz z nauczycielem układa bajkę, posługując się wybranymi obrazkami, • wraz z nauczycielem przygotowuje książkę z zastosowaniem uproszczonych obrazków, znaków, symboli, • z pomocą nauczyciela odczytuje wykonaną  książkę.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • próbuje opowiadać o swoim domu i zabawach na swoim podwórku, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu wystawki pt. „Moja rodzina” (zdjęcia,  rysunki), • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt, • opowiada o rodzinnych tradycjach związanych np. ze świętami,
• opowiada o członkach rodziny (wygląd, co robią itd.), • opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się na temat pracy rodziców, próbując w miarę możliwości pokazać ją za pomocą ruchu, • aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z najbliższymi.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • opisuje flagę Polski dekorującą przedszkole i inne domy,
• nazywa nasz kraj: Polska – kraina, w której mieszkamy, • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące zmiany, • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, • aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi i młodszymi; rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy, nauki
                                                         
                                             
                                      PLAN   PRACY -  KWIECIEŃ   2019r.
                                                  dla dzieci  3-4 letnich
                                           TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                               1.DBAMY  O  ZDROWIE  , CZYSTOŚĆ  I   HIGIENĘ 
                               2.WIOSNA  W  SADZIE , OGRODZIE  , NA  POLU  , NA ŁĄCE  ...
                               3.WIELKANOC     
                               4.DZIEŃ  ZIEMI     
                             JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • porządkuje swoją półkę, • używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, • aktywnie uczestniczy w zabawach przeciwko agresji inicjowanych przez nauczyciela, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości itd., • nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • zwraca się do innych dzieci po imieniu, • słucha wypowiedzi innych, • respektuje swoje obowiązki oraz prawa innych dzieci, • odróżnia zachowanie dobre od złego.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • potrafi samodzielnie umyć zęby, • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem ,
• podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom, • szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia,
• rozpoznaje dźwięki wydobywane z różnych przedmiotów: stukanie klockiem o klocek, potrząsanie grzechotkami wykonanymi z pudełeczek z różną zawartością (np. ryż, groch, patyczki), szelest folią itp., • rozpoznaje piosenkę po melodii, • słuchając rymowanek, krótkich wierszy, rozpoznaje błąd w tekście.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, wydech ustami, rozdmuchuje farbę na kartce przez rurkę.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, • stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty (małe liczebności) w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela, • dostrzega możliwość odwrócenia zmiany,
• rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo” w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i przynależność, • dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę.
3.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniach, próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć w wyniku następujących sensownie po sobie czynności,
• w aranżowanej zabawie ustala ciąg zdarzeń, starając się je zaplanować tak, aby osiągnąć cel, • rozróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne, • układa z danych obrazków krótkie historyjki.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk i twarzy, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety itp., • wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców, • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu potraw z produktów mlecznych, warzyw i owoców, • opowiada o pracy lekarza, • dostrzega związek między chorobą a leczeniem,
• poddaje się leczeniu, • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu, gdy inni nie hałasują nadmiernie,
• aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,
• pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości, zachowując równowagę,
• wspina się na przeszkody według swoich możliwości, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu, • koryguje swoją postawę.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• dostrzega konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych osób, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zakazu zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi, • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, • uważnie ogląda przedstawienia teatralne, film w kinie, uroczystość, • reaguje adekwatnie do sytuacji.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej,
• śpiewa piosenki z podziałem na role, • dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych,
• próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych, • uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach,
• ilustruje krótkie wiersze i opowiadania dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela, • wymyśla proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, nakłada na siebie kolorowe szybki, miesza kolory (farby) na palecie, • maluje dłonią, palcami, pędzlem,
• układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • kreśli linie, kształty kolorową kredą na dużych formatach, • tworzy swobodne kompozycje – „obrazy Ziemi” z tkanin i materiałów naturalnych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, w środowisku pozbawionym kiczu, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modeliny.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • wykonuje proste prace plastyczne związane z tradycjami świątecznymi, • ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu, • wykonuje proste prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt,
• aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych: • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • wprawia w ruch zabawki, np. pojazdy z napędem, roboty, próbując wyjaśnić ich działanie, • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego,  • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, wiatr, • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, spodnie, sweter ,
• uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru, ulewnego deszczu.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu,
• aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne, np. podlewanie, usuwanie suchych liści, • wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu,
• próbuje nazywać zaobserwowane zmiany we wzroście rośliny, • wybiera w trakcie spaceru lub wycieczki roślinę, którą obserwuje i charakteryzuje, • wyjaśnia, do czego służą wybrane narzędzia ogrodnicze, np. grabie, szpadel, łopatka ogrodnicza, wąż ogrodniczy.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. segregowanie odpadów, sprzątanie świata, sadzenie roślin, pielęgnowanie ich, • eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie gleby.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia: • liczy palce u rąk i stóp, • z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych, • liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie).
2.Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach : • działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są równoliczne, np. zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków małych.
3.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela, • aktywnie uczestniczy w zabawach naśladowczych, ilustrujących różne następujące po sobie sensowne czynności, kończące się pozytywnie, np. budzę się, przecieram oczy, przeciągam się, wstaję, spoglądam przez okno, jest piękny dzień itp.
4.Rozwijanie orientacji przestrzennej: • określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko, • wskazuje przedmioty w przestrzeni z własnego punktu widzenia • posługuje się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych.
5.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • dostrzega rytm w wyliczankach.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. dostrzega zmiany w układzie przedmiotów,
• uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego elementy, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, układa, lepi, • wykonuje ruchy naprzemienne,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. malowanie pędzlem różnej grubości, rysowanie patykiem po ziemi, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • określa, gdzie mieszka, próbując podać adres, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu wystawki pt. „Moja rodzina” (zdjęcia,  rysunki), • opowiada o rodzinnych tradycjach związanych np. ze świętami, • opowiada o wydarzeniach rodzinnych.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • słucha legend związanych z naszą ojczyzną, • nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży, • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące zmiany • aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych.
                             
                       
                                                    
                                         PLAN   PRACY -  MARZEC   2019r.
                                                  dla dzieci 3-4 letnich
                                           TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                     1. POZNAJEMY  PRACĘ  PAŃ  Z  BLIŻSZEGO  I  DALSZEGO  OTOCZENIA
                     2. MUZYKA  JEST  WSZĘDZIE 
                     3. POWITANIE  WIOSNY  -  GAIK 
                     4. ZWIERZĘTA  HODOWANE  NA  WSI
                             JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,
• aktywnie uczestniczy w zabawach przeciwko agresji inicjowanych przez nauczyciela, 
• zwraca się do innych dzieci po imieniu,  • słucha wypowiedzi innych,  • respektuje swoje obowiązki oraz prawa innych dzieci.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • potrafi samodzielnie umyć zęby, • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem , • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie, • podejmuje próby wiązania butów oraz  zapinania i odpinania guzików.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom,
• szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów niemelodycznych (wydających dźwięki po wprawieniu w ruch),
• rozpoznaje piosenkę po melodii, • słuchając rymowanek, krótkich wierszy, rozpoznaje błąd w tekście.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, wydech ustami, • wprawia trzymaną obiema rękami kartkę w ruch, dmuchając na nią spokojnie, równo.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, • stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty (małe liczebności) w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela.
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów:• klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i przynależność, • dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę.
3.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo- skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniach, próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć w wyniku następujących sensownie po sobie czynności.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu, gdy inni nie hałasują nadmiernie, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,
 • wspina się na przeszkody według swoich możliwości, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu,
• koryguje swoją postawę.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
 • uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza: • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych: • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z podziałem na role, • dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych, • próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych, • wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków, patyków według wskazówek nauczyciela,
• uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach, • ilustruje krótkie wiersze i opowiadania dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela, • wymyśla proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory (farby) na palecie, • maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach, • tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki z różnego materiału, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, plasteliny, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, wydzieranki, lepienie, stemplowanie, składanki papierowe, techniki łączone.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • ogląda zabytki w najbliższej okolicy, • ogląda obrazy i reprodukcje,
• uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt, • aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. powitanie wiosny, spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego, • podaje przykłady nowoczesnego sprzętu elektronicznego, np. komputer, drukarka, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, wiatr,  • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach,
• naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe,• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości wody, powietrza.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, spodnie, sweter ,• określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody,  • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. podczas silnego wiatru, ulewnego deszczu.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne, np. podlewanie, usuwanie suchych liści, • wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu, • próbuje nazywać zaobserwowane zmiany we wzroście rośliny.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. w gospodarstwie wiejskim,  • wskazuje wybrane zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie domowym, • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa, • porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy, • wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie wody, powietrza..
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia: • szacuje liczbę przedmiotów, • podaje liczbę, np. jest pięć lalek, • liczy palce u rąk i stóp, • z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych, • liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie).

                                                              
                                             PLAN    PRACY -  LUTY   2019r.

                                                     dla dzieci   3-4 letnich
                                            TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                               1.ZIMA - GÓRY
                                               2.DZIECIĘCE   PRZYJAŹNIE
                                               3.ZIMA - DOKARMIAMY  PTAKI
                                               4.ZWIERZĘTA  Z  DALEKIEJ  PÓŁNOCY
                             JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • podaje niektóre informacje o sobie, np. jestem dziewczynką, mam długie włosy, lubię lizaki,
• aktywnie uczestniczy w zabawach przeciwko agresji inicjowanych przez nauczyciela,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości, itd., • nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • zwraca się do innych dzieci po imieniu,
• respektuje swoje obowiązki oraz prawa innych dzieci.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • potrafi samodzielnie umyć zęby, • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką,
• samodzielnie ubiera się i rozbiera, • podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. na wyznaczonym wieszaku czy półce.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • różnicuje dźwięki  wysokie, niskie itd., • naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np.  głośno, groźnie.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, wydech ustami.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • pokazuje „śmieszne minki”, obserwując je w lustrze.
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się: • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, • stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty (małe liczebności) w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez nauczyciela.
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • porównuje przedmioty, określając podobieństwa i różnice, • grupuje  przedmioty ze względu na przeznaczenie.
3.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • układa obrazek z minimum czterech części.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • stosuje zasady higieny: mycie zębów po posiłkach, • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, sali gimnastycznej, na boisku,• potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu, • koryguje swoją postawę.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych: • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej,
• dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych, • próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych, • porusza się dowolnie do słuchanej muzyki, • tańczy, naśladując ruchy nauczyciela, • wymyśla proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach, • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach, • rysuje różnymi rodzajami kredek, na podłożu o różnej fakturze, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • ogląda obrazy i reprodukcje, • wykonuje proste prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt,
• aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych: • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • podaje przykłady nowoczesnego sprzętu elektronicznego, np. komputer, telewizor plazmowy, bankomat, drukarka, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, śnieg, mróz, • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach,
• naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe,
• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości lodu, śniegu .
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, szalik, rękawiczki, ciepła kurtka, spodnie, sweter i ciepłe buty, kiedy jest mróz, • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną pogodę, dotykanie językiem metalu w czasie mrozu, bieganie, ślizganie się po zamarzniętych zbiornikach wodnych, wbieganie w czasie upałów do zimnej wody, • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne, np. podlewanie, usuwanie suchych liści, • wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu, • próbuje nazywać zaobserwowane zmiany we wzroście rośliny.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w lesie, gospodarstwie wiejskim, • wskazuje wybrane zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie domowym, • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa, • porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy,
• wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. dokarmianie ptaków.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia: • podaje liczbę, np. jest pięć lalek, • liczy palce u rąk i stóp, • z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych.
2.Rozwijanie orientacji przestrzennej: • wskazuje serce i w odniesieniu do niego prawą i lewą stronę, • porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela, np. idź do tyłu.
3.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • dostrzega rytm w wyliczankach.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, lepi, • wykonuje „ćwiczenia paluszkowe”,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie palcami po śladach, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • próbuje opowiadać o swoim domu i zabawach na swoim podwórku.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • nazywa nasz kraj: Polska – kraina, w której mieszkamy,
• słucha legend związanych z naszą ojczyzną, • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zachodzące zmiany.

                                                   
                                        PLAN   PRACY -  STYCZEŃ   2019r.
                                                  dla dzieci 3-4 letnich
                                            TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                          1.KOLĘDOWANIE  PO  WSI
                                          2.NOWY ROK  - ZEGARMISTRZ
                                          3.DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA
                                          4.KARNAWAŁ
                                          5.ZABAWY   ZIMOWE       
                        JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • porządkuje swoją półkę, • używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, • nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie,
• zwraca się do innych dzieci po imieniu, • słucha wypowiedzi innych.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania:• potrafi samodzielnie umyć zęby, • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką, • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów niemelodycznych (wydających dźwięki po wprawieniu w ruch)
• różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie itd., • naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np. cicho, głośno, radośnie, groźnie, smutno, • rozpoznaje nauczyciela i inne dzieci po głosie, • rozpoznaje piosenkę po melodii.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, wydech ustami.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się: • zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, • stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany : • dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie.
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i przynależność, • dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę.
3.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • układa obrazek z minimum czterech części.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu, gdy inni nie hałasują nadmiernie, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę, • rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości, • wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela,• aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie, • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
3.Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym: • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
• uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie, w kinie.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • śpiewa piosenki z podziałem na role, • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych, • dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych: • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych, • porusza się dowolnie do słuchanej muzyki, • tańczy, naśladując ruchy nauczyciela, • wymyśla proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach,  • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • kreśli linie, kształty na dużych formatach, • rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, wydzieranki, lepienie, składanki papierowe, techniki łączone.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • wykonuje proste prace plastyczne związane z tradycjami świątecznymi, • ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu, • wykonuje proste prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt, • aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. Dzień Babci i Dziadka, spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
2.Inspirowanie do działań konstrukcyjnych: • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • cieszy się z wykonanego zadania.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne:  śnieg, mróz,  • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach,
• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości lodu, śniegu .
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, szalik, rękawiczki, ciepła kurtka, spodnie, sweter i ciepłe buty, kiedy jest mróz, • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną pogodę, dotykanie językiem metalu w czasie mrozu, ślizganie się po zamarzniętych zbiornikach wodnych,  • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji,  • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa, • porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy, • wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. dokarmianie ptaków.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia : • wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów.
2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela, • układa w szeregi (krótkie serie) różne przedmioty, np. według wielkości, wysokości, • aktywnie uczestniczy w zabawach naśladowczych, ilustrujących różne następujące po sobie sensowne czynności, kończące się pozytywnie, np. budzę się, przecieram oczy, przeciągam się, wstaję, spoglądam przez okno, jest piękny dzień itp.
3.Rozwijanie orientacji przestrzennej : • rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły.
4.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • układa rytm według podanego schematu.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, układa, lepi, • wykonuje „ćwiczenia paluszkowe”, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela, rysowanie postaci.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • aktywnie uczestniczy w organizowaniu wystawki pt. „Moja rodzina” (zdjęcia,  rysunki), • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,  • opowiada o członkach rodziny (wygląd, co robią itd.), • opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach, • aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z najbliższymi.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • słucha legend związanych z naszą ojczyzną, • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, lekarzem, pielęgniarką, • aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych.

                                           
                                   PLAN   PRACY -  GRUDZIEŃ   2018r.
                                                dla dzieci  3-4 letnich
                                     TEMATYKA  KOMPLEKSOWA
                                    1.MIKOŁAJ
                                    2.ZWYCZAJE  ŚWIĄT  BOŻEGO   NARODZENIA
                                    3.WIECZÓR  KOLĘD          
                                    4.KOLĘDOWANIE  PO  WSI
                       JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • porządkuje swoją półkę, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,• używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela ,
• nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., • zadaje pytania dzieciom i dorosłym.
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką, • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie, • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej: • rozpoznaje dźwięki wydobywane z różnych przedmiotów: stukanie klockiem o klocek, itp., • naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np. radośnie, smutno.
2.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wprawia trzymaną obiema rękami kartkę w ruch, dmuchając na nią spokojnie, równo.
3.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
4.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela, • zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego pracownika przedszkola, • wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, • stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów: • dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę.
2.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw: • rozróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym oświetleniu, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną : • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,
• rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości, • wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie, • stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, • uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych zdarzeń, filmów, ilustracji.
3.Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym: • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela, • wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek).• poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez, aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
• uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty.
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie, w kinie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, film w kinie, uroczystość, • reaguje adekwatnie do sytuacji.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z podziałem na role, • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych, • wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków, patyków według wskazówek nauczyciela, • dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych.
• próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory: • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, miesza kolory (farby) na palecie, • maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach, • tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki z różnego materiału, • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • kreśli linie, na dużych formatach,  • rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela, • łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone,
• nazywa swoje dzieła.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • wykonuje proste prace plastyczne związane z tradycjami świątecznymi, • ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu, • wykonuje proste prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej, • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • wprawia w ruch zabawki, np. pojazdy z napędem, roboty, próbując wyjaśnić ich działanie, •  aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: śnieg, mróz,  • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach, • naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe, • uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości  lodu, śniegu .
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, szalik, rękawiczki, ciepła kurtka, spodnie, sweter i ciepłe buty, kiedy jest mróz, • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną pogodę, dotykanie językiem metalu w czasie mrozu, ślizganie się po zamarzniętych zbiornikach wodnych,  • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru.
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, lesie,   • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa, • porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakterystyczne cechy, • wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin, • dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na rzecz ochrony przyrody, np. dokarmianie ptaków, opiekowanie się zwierzętami.
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia : • układa przedmioty do policzenia w  rząd, • szacuje liczbę przedmiotów, • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy itd., • podaje liczbę, np. jest pięć lalek.
2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela.
3.Rozwijanie orientacji przestrzennej : • rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły,
4.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • kontynuuje rytm, np. dokładając kolejne elementy w szeregu lub powtarzając za nauczycielem np. tupanie–klaskanie.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, • wykonuje ćwiczenia słuchowe, • dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie, • uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego elementy, • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych, • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, układa, lepi,  • wykonuje ruchy naprzemienne,
• wykonuje „ćwiczenia paluszkowe”, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią, palcami po śladach, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela, rysowanie postaci.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • wymienia członków swojej najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, • określa, gdzie mieszka, próbując podać adres,  • wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,
• opowiada o rodzinnych tradycjach związanych np. ze świętami,• opowiada o wydarzeniach rodzinnych,  • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach, • aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z najbliższymi.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • słucha legend związanych z naszą ojczyzną, • nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży, • obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów wskazując zachodzące zmiany, • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, • aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych.


                                                  
                                          PLAN   PRACY - LISTOPAD  2018r.
                                                  dla dzieci   3-4 letnich
 
                                             TEMATYKA    KOMPLEKSOWA
                                    1. MÓJ  KRAJ  -  ŻOŁNIERZE
                                    2. PRZYGOTOWYWANIE  SIĘ  ZWIERZĄT  DO  ZIMY
                                    3. DBAMY  O  ZDROWIE -  SZARUGA  JESIENNA
                                    4. BAJKI  NA  DŁUGIE  WIECZORY - ANDRZEJKI
                               JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM
Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola: • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,
• używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela (np. pięcioro dzieci w szeregu), • określa swoje samopoczucie niewerbalnie i werbalnie, • słucha wypowiedzi innych.
2.Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych: • korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach, • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy...
Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania: • spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie, • samodzielnie ubiera się i rozbiera,
• podejmuje próby zapinania i odpinania guzików, • składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek : • wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
1.Ćwiczenie oddechu: • wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wydmuchuje powietrze przez rurkę do wody, rozdmuchuje farbę na kartce przez rurkę.
2.Usprawnianie narządów artykulacji: • wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela, • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).
3.Rozwijanie umiejętności porozumiewania się : • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela, • zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego pracownika przedszkola, • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy,
• wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji.
Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania efektu zmiany: • dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie, • rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo” w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.
Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną
1.Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie : • zgłasza nauczycielowi, opiekunowi wszelkie dolegliwości, • dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne do pogody ubranie, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np., gdy inni nie hałasują nadmiernie, • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
2.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem nauczyciela, • wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela, • rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości,  
• korzysta ze spacerów i wycieczek terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, w szczególności na proste plecy i przeciw płaskostopiu.
Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
1.Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie.  
2.Uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia: • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej.
3.Przygotowanie dzieci do właściwego zachowania się w ruchu ulicznym: • przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela.
Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną: • włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą nauczyciela,
• uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje elementy dekoracji, odgrywa role, • ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności, • naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty, • przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty,
2.Kształtowanie postawy kulturalnego widza : • potrafi kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawieniach teatralnych, koncercie, w kinie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, film w kinie, uroczystość, • reaguje adekwatnie do sytuacji.
Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
1.Rozwijanie zainteresowań muzycznych : • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych, • śpiewa piosenki z podziałem na role, • reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych,
• wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków, patyków według wskazówek nauczyciela.
2.Rozwijanie zainteresowań tanecznych : • porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się na palcach, • tańczy, naśladując ruchy nauczyciela, • przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela.
Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
1.Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory : • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, nakłada na siebie kolorowe szybki, folie, miesza kolory (farby) na palecie,• maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach,• tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki z różnego materiału, • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny), • eksperymentuje z kolorowymi plamami, • eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy papierowej, plasteliny, modliny, • nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela, • łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne, • wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone,• nazywa swoje dzieła.
2.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu: • ogląda zabytki w najbliższej okolicy, • ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu,  • uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, • aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. andrzejki, spotkania świąteczne i okazjonalne.
Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
1.Rozwijanie zainteresowań technicznych : • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, • obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania, • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodarstwa domowego, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku, • próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urządzeniami i przedmiotami ze współczesności.
2.Inspirowanie do działań konstrukcyjnych: • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków.
Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
1.Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych: • rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, wiatr,  • z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach,
• naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe, • uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości wody  i powietrza.
2.Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownie do pogody: • potrafi wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka,  kurtka, spodnie, sweter i buty,  • określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, • uważnie ogląda film, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, np. silnego wiatru, ulewnego deszczu .
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
1.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin: • wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, • obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu, • zbiera dary przyrody do kącika przyrodniczego, nazywając je, np. kasztany, żołędzie, ciekawe kamyki, patyki, liście, kawałki kory, jarzębinę, • aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku, • aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu, • rozpoznaje wybrane warzywa i owoce, nazywając je, • aktywnie uczestniczy w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie i sadzie opartych na obserwacji wykonywanych prac.
2.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt: • nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie, • naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując różnice i podobieństwa,
• wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia.
3.Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody: • dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek, • zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie wszystkimi zmysłami, • wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, • eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie wody, powietrza .
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
1.Kształcenie umiejętności liczenia: • układa przedmioty do policzenia w rząd,• szacuje liczbę przedmiotów, • liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela, pokazując palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy itd.
2.Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: • układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela,
3.Rozwijanie orientacji przestrzennej : • wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zadaniowych.
4.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów : • układa przedmioty w szeregi, dostrzegając to, co się powtarza, • wymawia rytmicznie słowa: dzień, noc, dzień, noc... i układa ten rytm, np. z klocków z pomocą nauczyciela.
Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to
1.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do czytania: • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, • wykonuje ćwiczenia słuchowe, • dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie,  • układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych, • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową.
2.Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się  do pisania: • wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, układa, lepi,
• wykonuje ruchy naprzemienne, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodzenie dłonią, palcami po śladach, malowanie pędzlem różnej grubości, kolorowanie, rysowanie po śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.
3.Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej: • uważnie słucha opowiadań i bajek, • korzysta z biblioteczki przedszkolnej, • stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj
1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny: • opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • okazuje szacunek najbliższym w różnych formach.
2.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi: • ogląda godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia, • opisuje flagę Polski dekorującą przedszkole i inne domy, • słucha hymnu Polski, • nazywa nasz kraj: Polska – kraina, w której mieszkamy, • słucha legend związanych z naszą ojczyzną.
 
                                                
                                


DO POBRANIA: