PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA GRUPA STARSZAKÓW

                                               
CZERWIEC 2019
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
 1.  NA NASZYM PODWÓRKU
 2.  DBAMY O CZYSTOŚĆ
 3.  WKRÓTCE WAKACJE
 4.  JUŻ LATO
Treści programowe:
 Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi 
1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola Dziecko: • rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku, • potrafi przedstawić się na forum grupy, • określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia, • przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób, • stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych, • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, • dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej, • pomaga w dekorowaniu sali, • czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu, • odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, • używa zwrotów grzecznościowych, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, wg piktogramu • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. zchustą animacyjną, szarfami, obręczami, • aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości, • wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, • nazywa emocje, w szczególności radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • okazuje radość z wykonanego zadania 
Blok 2.Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania Dziecko: • samodzielnie myje dłonie i twarz, • samodzielnie wyciera dłonie i twarz we własny ręcznik, • poprawnie korzysta z toalety, • poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce, • spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką, • spożywa posiłek, zachowując porządek wokół siebie, • zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd., • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki, • składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni, • pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych, • orientuje się w sali przedszkolnej, • cieszy się zmożliwości pomagania innym dzieciom.  2. Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza własny ręcznik na swój wieszak, • starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny, • sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce, • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy, • starannie układa wskazane przedmioty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom, • pomaga w dekoracji sali, • szanuje rzeczy własne i cudze, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi. 
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Dziecko -rozróżnia tony pod względem ich barwy, wysokości, siły-określa tempo i nastrój muzyki, -powtarza rytm podany przez nauczyciela 2. Ćwiczenie oddechu.Dziecko-wykonuje ćwiczenia oddechowe wg.wskazówek nauczyciela, liczy, wymawia głoski na jednym wdechu3.Usprawnianie narządów artykulacyjnych.Dziecko-wykonuje ćwiczenia fonacyjne-naśladuje nauczyciela, wykonuje gimnastykę buzi i języka, -wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych-recytuje krótkie wierszyki logopedyczne
Blok 4. Coraz lepiej rozumie siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzeganie efektu zmiany. Dziecko-obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania przedmiotów-podejmuje próbę obliczania wyniku w pamięci-układa zadania z pomocą nauczyciela/samodzielnie
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.Dziecko-porównuje przedmioty ,używając określeń:takie same, podobne, inne-grupuje przedmioty ze względuna przeznaczenie/przynależność-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze wzgl. na wybraną cechę

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną .  1. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko: • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne, • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,  • dobiera ubranie do warunków pogodowych, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp., • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu, • uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu. • komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy, • odpoczywa, kiedy czuje zmęczenie 2. Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania, • bierze udział w spacerach i wycieczkach terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, wykonując ćwiczenia wyprostne oraz zapobiegające płaskostopiu, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała, • inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych. • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez przyborów, • na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu. 
                                                                           
Blok 6.Dbam o bezpieczeństwo swoje I innych1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób, zwierząt, roślin, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, • wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie, • wskazuje niebezpieczne przedmioty

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach parateatralnych, odgrywa w nich role,
                               

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć   1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko: • uważnie słucha różnych rodzajów muzyki, • aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespołach, chóralnie, • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z repertuaru dziecięcego, a także piosenki ludowe, dworskie itp.  • gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie, a także naśladując nauczyciela, • wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach perkusyjnych, • gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze,     

Blok 9.Wypowiadam działania plastyczne 1.Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory. Dziecko •nazywa kolory podstawowe i pochodne posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami, • tworzy na różnych fakturach, • tworzy jak najwięcej rysunków, za pomocą np. kredek tylko w trzech podstawowych kolorach, • wykonuje własne eksperymenty graficzne np. farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, kredą itp., na dużych i małych powierzchniach, • tworzy proste i złożone znaki i nadaje im znaczenie, • odkrywa w tworzonych znakach i obrazach fragmenty wybranych liter i cyfr,   2. Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu             
                                                                                                                               Blok  10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić       2. Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko: • trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz, • trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, • stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania np. projektu swojej budowli, konstrukcji, zdobienia znakami literopodobnymi np. rysunków pojazdów, maszyn itp., • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków, • tworzy budowle i konstrukcje z różnorodnych materiałów, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. pakuje, sprząta, odnosi itp., i przypomina o tym innym. jako źródła satysfakcji estetycznej.             
            
                                                                                                                           Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie           1. Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych Dziecko: • nazywa i ilustruje np. ruchem, niektóre zjawiska atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz, wiatr, huragan, burza, błyskawica, mgła, tęcza, • systematycznie prowadzi kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie symboli zastosowanych na obrazkach, • podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak mżawka, grad, rosa, szron, szadź, mgła, tęcza, błyskawica, grzmot, • określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku 2. Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownego do pogody Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta1. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin Dziecko: • określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku-wiosna 
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej  
1. Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko: • sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem, • stosuje sprawne liczenie w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci trzeba przygotować tyle talerzy, • rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, • wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 9 i więcej • liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy, • dostrzega rytm dziesiątkowy, • kontynuuje liczenie od dowolnego miejsca, np. pięć, sześć,…, • liczy przedmioty wspak, także od dowolnego miejsca, • pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami, • ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w sytuacjach zabawowych,  2. Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko: • wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze na podstawie obserwowanych zmian, np. zsunięcie elementów zbioru, • ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie (ustawianie w pary), • uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, • porównuje liczby, stosując znaki .  Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)   3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi Dziecko: • dostrzega regularność układu pozycyjnego, • układa przedmioty w szeregi, liczy, przekraczając próg dziesiątkowy, posługuje się nazwami liczebników, • określa miejsce przedmiotu w rzędzie: ten jest trzeci, szósty..., • liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca i odwrotnie oraz z dowolnego miejsca, licząc dalej i wspak, • aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby, np. podczas jazdy windą.   4. Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko: • różnicuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
  Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to  1. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej, np. różnicuje dźwięki z otoczenia, głosy ptaków, innych zwierząt, dźwięki instrumentów, • wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek, • dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania, • opowiada o zdarzeniach z przedszkola, • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, układa domino obrazkowe, zapamiętuje położenie obrazków, opowiada, co widzi na obrazkach, • orientuje się na kartce papieru, np. wykonując polecenia nauczyciela: „Narysuj kółko w lewym górnym rogu”, • układa krótkie zdania, • dzieli zdania na wyrazy, • dzieli wyrazy na sylaby, • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, • rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe), • posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów, • układa wyrazy z rozsypanki literowe, • układa z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania, • czyta wyrazy i krótkie proste zdania. 2. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, np. buduje, konstruuje, układa, maluje, rysuje, wycina, lepi, modeluje, majsterkuje, • rysuje po śladzie znaki literopodobne, • rysuje szlaczki z kształtami liter według wzoru, • pisze litery po śladzie, • pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie, • kreśli znaki literoppodobne, • podejmuje próbę pisania liter, sylab, wyrazów według wzoru, • wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się pisania               
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj  1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny Dziecko: • opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, • podaje adres zamieszkan• opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbuje pokazać ją za pomocą ruchu, • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, • wymienia swoje prawa i obowiązki. 2. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi Dziecko: • wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także nazwy większych miast regionu,  • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach

 


                                                       
MAJ 2019
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
1.    Polska to mój dom
2.    Bo to nasz kraj…
3.    Muzyka i teatr
4.    Święto mamy i taty
5.    Dzień dziecka
 
 Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi 
1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola Dziecko: • rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku, • potrafi przedstawić się na forum grupy, • określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia, • przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób, • stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych, • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, • dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej, • pomaga w dekorowaniu sali, • czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu, • odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, • używa zwrotów grzecznościowych, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, wg piktogramu • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. zchustą animacyjną, szarfami, obręczami, • aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości, • wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, • nazywa emocje, w szczególności radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • okazuje radość z wykonanego zadania 
Blok 2.Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania Dziecko: • samodzielnie myje dłonie i twarz, • samodzielnie wyciera dłonie i twarz we własny ręcznik, • poprawnie korzysta z toalety, • poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce, • spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką, • spożywa posiłek, zachowując porządek wokół siebie, • zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd., • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki, • składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni, • pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych, • orientuje się w sali przedszkolnej, • cieszy się zmożliwości pomagania innym dzieciom.  2. Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza własny ręcznik na swój wieszak, • starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny, • sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce, • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy, • starannie układa wskazane przedmioty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom, • pomaga w dekoracji sali, • szanuje rzeczy własne i cudze, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi. 
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Dziecko -rozróżnia tony pod względem ich barwy, wysokości, siły-określa tempo i nastrój muzyki, -powtarza rytm podany przez nauczyciela 2. Ćwiczenie oddechu.Dziecko-wykonuje ćwiczenia oddechowe wg.wskazówek nauczyciela, liczy, wymawia głoski na jednym wdechu3.Usprawnianie narządów artykulacyjnych.Dziecko-wykonuje ćwiczenia fonacyjne-naśladuje nauczyciela, wykonuje gimnastykę buzi i języka, -wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych-recytuje krótkie wierszyki logopedyczne
Blok 4. Coraz lepiej rozumie siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzeganie efektu zmiany. Dziecko-obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania przedmiotów-podejmuje próbę obliczania wyniku w pamięci-układa zadania z pomocą nauczyciela/samodzielnie
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.Dziecko-porównuje przedmioty ,używając określeń:takie same, podobne, inne-grupuje przedmioty ze względuna przeznaczenie/przynależność-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze wzgl. na wybraną cechę

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną .  1. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko: • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne, • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,  • dobiera ubranie do warunków pogodowych, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp., • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu, • uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu. • komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy, • odpoczywa, kiedy czuje zmęczenie 2. Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania, • bierze udział w spacerach i wycieczkach terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, wykonując ćwiczenia wyprostne oraz zapobiegające płaskostopiu, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała, • inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych. • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez przyborów, • na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu. 
                                                                           
Blok 6.Dbam o bezpieczeństwo swoje I innych1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób, zwierząt, roślin, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, • wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie, • wskazuje niebezpieczne przedmioty

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach parateatralnych, odgrywa w nich role,
                               

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć   1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko: • uważnie słucha różnych rodzajów muzyki, • aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespołach, chóralnie, • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z repertuaru dziecięcego, a także piosenki ludowe, dworskie itp.  • gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie, a także naśladując nauczyciela, • wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach perkusyjnych, • gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze,     

Blok 9.Wypowiadam działania plastyczne 1.Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory. Dziecko •nazywa kolory podstawowe i pochodne posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami, • tworzy na różnych fakturach, • tworzy jak najwięcej rysunków, za pomocą np. kredek tylko w trzech podstawowych kolorach, • wykonuje własne eksperymenty graficzne np. farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, kredą itp., na dużych i małych powierzchniach, • tworzy proste i złożone znaki i nadaje im znaczenie, • odkrywa w tworzonych znakach i obrazach fragmenty wybranych liter i cyfr,   2. Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu             
                                                                                                                               Blok  10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić       2. Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko: • trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz, • trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, • stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania np. projektu swojej budowli, konstrukcji, zdobienia znakami literopodobnymi np. rysunków pojazdów, maszyn itp., • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków, • tworzy budowle i konstrukcje z różnorodnych materiałów, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. pakuje, sprząta, odnosi itp., i przypomina o tym innym. jako źródła satysfakcji estetycznej.             
            
                                                                                                                           Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie           1. Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych Dziecko: • nazywa i ilustruje np. ruchem, niektóre zjawiska atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz, wiatr, huragan, burza, błyskawica, mgła, tęcza, • systematycznie prowadzi kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie symboli zastosowanych na obrazkach, • podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak mżawka, grad, rosa, szron, szadź, mgła, tęcza, błyskawica, grzmot, • określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku 2. Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownego do pogody Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta1. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin Dziecko: • określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku-wiosna 
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej  
1. Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko: • sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem, • stosuje sprawne liczenie w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci trzeba przygotować tyle talerzy, • rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, • wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 9 i więcej • liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy, • dostrzega rytm dziesiątkowy, • kontynuuje liczenie od dowolnego miejsca, np. pięć, sześć,…, • liczy przedmioty wspak, także od dowolnego miejsca, • pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami, • ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w sytuacjach zabawowych,  2. Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko: • wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze na podstawie obserwowanych zmian, np. zsunięcie elementów zbioru, • ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie (ustawianie w pary), • uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, • porównuje liczby, stosując znaki .  Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)   3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi Dziecko: • dostrzega regularność układu pozycyjnego, • układa przedmioty w szeregi, liczy, przekraczając próg dziesiątkowy, posługuje się nazwami liczebników, • określa miejsce przedmiotu w rzędzie: ten jest trzeci, szósty..., • liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca i odwrotnie oraz z dowolnego miejsca, licząc dalej i wspak, • aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby, np. podczas jazdy windą.   4. Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko: • różnicuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
  Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to  1. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej, np. różnicuje dźwięki z otoczenia, głosy ptaków, innych zwierząt, dźwięki instrumentów, • wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek, • dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania, • opowiada o zdarzeniach z przedszkola, • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, układa domino obrazkowe, zapamiętuje położenie obrazków, opowiada, co widzi na obrazkach, • orientuje się na kartce papieru, np. wykonując polecenia nauczyciela: „Narysuj kółko w lewym górnym rogu”, • układa krótkie zdania, • dzieli zdania na wyrazy, • dzieli wyrazy na sylaby, • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, • rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe), • posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów, • układa wyrazy z rozsypanki literowe, • układa z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania, • czyta wyrazy i krótkie proste zdania. 2. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, np. buduje, konstruuje, układa, maluje, rysuje, wycina, lepi, modeluje, majsterkuje, • rysuje po śladzie znaki literopodobne, • rysuje szlaczki z kształtami liter według wzoru, • pisze litery po śladzie, • pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie, • kreśli znaki literoppodobne, • podejmuje próbę pisania liter, sylab, wyrazów według wzoru, • wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się pisania               
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj  1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny Dziecko: • opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, • podaje adres zamieszkan• opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbuje pokazać ją za pomocą ruchu, • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, • wymienia swoje prawa i obowiązki. 2. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi Dziecko: • wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także nazwy większych miast regionu,  • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach
                                                         
                                
KWIECIEŃ 2019
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:                                                                                     
                               1. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
                                                  2. PRACA ROLNIKA
                                                  3. WIELKANOC-ZWYCZAJE I TRADYCJE
                                                  4. DBAMY O ZIEMIĘ  
                                                                                                                                 JESTEM PIECIOLATKIEM- BĘDĘ SZEŚCIOLATKIEM                                                          Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi 
1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola Dziecko: • rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku, • potrafi przedstawić się na forum grupy, • określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia, • przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób, • stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych, • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, • dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej, • pomaga w dekorowaniu sali, • czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu, • odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, • używa zwrotów grzecznościowych, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, wg piktogramu • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. zchustą animacyjną, szarfami, obręczami, • aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości, • wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, • nazywa emocje, w szczególności radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • okazuje radość z wykonanego zadania 
Blok 2.Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania Dziecko: • samodzielnie myje dłonie i twarz, • samodzielnie wyciera dłonie i twarz we własny ręcznik, • poprawnie korzysta z toalety, • poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce, • spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką, • spożywa posiłek, zachowując porządek wokół siebie, • zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd., • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki, • składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni, • pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych, • orientuje się w sali przedszkolnej, • cieszy się zmożliwości pomagania innym dzieciom.  2. Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza własny ręcznik na swój wieszak, • starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny, • sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce, • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy, • starannie układa wskazane przedmioty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom, • pomaga w dekoracji sali, • szanuje rzeczy własne i cudze, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi. 
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Dziecko -rozróżnia tony pod względem ich barwy, wysokości, siły-określa tempo i nastrój muzyki, -powtarza rytm podany przez nauczyciela 2. Ćwiczenie oddechu.Dziecko-wykonuje ćwiczenia oddechowe wg.wskazówek nauczyciela, liczy, wymawia głoski na jednym wdechu3.Usprawnianie narządów artykulacyjnych.Dziecko-wykonuje ćwiczenia fonacyjne-naśladuje nauczyciela, wykonuje gimnastykę buzi i języka, -wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych-recytuje krótkie wierszyki logopedyczne
Blok 4. Coraz lepiej rozumie siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzeganie efektu zmiany. Dziecko-obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania przedmiotów-podejmuje próbę obliczania wyniku w pamięci-układa zadania z pomocą nauczyciela/samodzielnie
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.Dziecko-porównuje przedmioty ,używając określeń:takie same, podobne, inne-grupuje przedmioty ze względuna przeznaczenie/przynależność-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze wzgl. na wybraną cechę

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną .  1. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko: • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne, • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,  • dobiera ubranie do warunków pogodowych, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp., • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu, • uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu. • komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy, • odpoczywa, kiedy czuje zmęczenie 2. Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania, • bierze udział w spacerach i wycieczkach terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, wykonując ćwiczenia wyprostne oraz zapobiegające płaskostopiu, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała, • inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych. • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez przyborów, • na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu. 
                                                                           
Blok 6.Dbam o bezpieczeństwo swoje I innych1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób, zwierząt, roślin, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, • wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie, • wskazuje niebezpieczne przedmioty

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach parateatralnych, odgrywa w nich role,
                               

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć   1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko: • uważnie słucha różnych rodzajów muzyki, • aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespołach, chóralnie, • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z repertuaru dziecięcego, a także piosenki ludowe, dworskie itp.  • gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie, a także naśladując nauczyciela, • wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach perkusyjnych, • gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze,     

Blok 9.Wypowiadam działania plastyczne 1.Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory. Dziecko •nazywa kolory podstawowe i pochodne posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami, • tworzy na różnych fakturach, • tworzy jak najwięcej rysunków, za pomocą np. kredek tylko w trzech podstawowych kolorach, • wykonuje własne eksperymenty graficzne np. farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, kredą itp., na dużych i małych powierzchniach, • tworzy proste i złożone znaki i nadaje im znaczenie, • odkrywa w tworzonych znakach i obrazach fragmenty wybranych liter i cyfr,   2. Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu             
                                                                                                                               Blok  10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić       2. Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko: • trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz, • trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, • stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania np. projektu swojej budowli, konstrukcji, zdobienia znakami literopodobnymi np. rysunków pojazdów, maszyn itp., • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków, • tworzy budowle i konstrukcje z różnorodnych materiałów, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. pakuje, sprząta, odnosi itp., i przypomina o tym innym. jako źródła satysfakcji estetycznej.             
            
                                                                                                                           Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie           1. Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych Dziecko: • nazywa i ilustruje np. ruchem, niektóre zjawiska atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz, wiatr, huragan, burza, błyskawica, mgła, tęcza, • systematycznie prowadzi kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie symboli zastosowanych na obrazkach, • podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak mżawka, grad, rosa, szron, szadź, mgła, tęcza, błyskawica, grzmot, • określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku 2. Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownego do pogody Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta1. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin Dziecko: • określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku-wiosna 
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej  
1. Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko: • sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem, • stosuje sprawne liczenie w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci trzeba przygotować tyle talerzy, • rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, • wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 9 i więcej • liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy, • dostrzega rytm dziesiątkowy, • kontynuuje liczenie od dowolnego miejsca, np. pięć, sześć,…, • liczy przedmioty wspak, także od dowolnego miejsca, • pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami, • ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w sytuacjach zabawowych,  2. Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko: • wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze na podstawie obserwowanych zmian, np. zsunięcie elementów zbioru, • ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie (ustawianie w pary), • uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, • porównuje liczby, stosując znaki .  Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)   3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi Dziecko: • dostrzega regularność układu pozycyjnego, • układa przedmioty w szeregi, liczy, przekraczając próg dziesiątkowy, posługuje się nazwami liczebników, • określa miejsce przedmiotu w rzędzie: ten jest trzeci, szósty..., • liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca i odwrotnie oraz z dowolnego miejsca, licząc dalej i wspak, • aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby, np. podczas jazdy windą.   4. Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko: • różnicuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
  Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to  1. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej, np. różnicuje dźwięki z otoczenia, głosy ptaków, innych zwierząt, dźwięki instrumentów, • wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek, • dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania, • opowiada o zdarzeniach z przedszkola, • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, układa domino obrazkowe, zapamiętuje położenie obrazków, opowiada, co widzi na obrazkach, • orientuje się na kartce papieru, np. wykonując polecenia nauczyciela: „Narysuj kółko w lewym górnym rogu”, • układa krótkie zdania, • dzieli zdania na wyrazy, • dzieli wyrazy na sylaby, • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, • rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe), • posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów, • układa wyrazy z rozsypanki literowe, • układa z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania, • czyta wyrazy i krótkie proste zdania. 2. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, np. buduje, konstruuje, układa, maluje, rysuje, wycina, lepi, modeluje, majsterkuje, • rysuje po śladzie znaki literopodobne, • rysuje szlaczki z kształtami liter według wzoru, • pisze litery po śladzie, • pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie, • kreśli znaki literoppodobne, • podejmuje próbę pisania liter, sylab, wyrazów według wzoru, • wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się pisania               
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj  1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny Dziecko: • opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, • podaje adres zamieszkan• opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbuje pokazać ją za pomocą ruchu, • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, • wymienia swoje prawa i obowiązki. 2. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi Dziecko: • wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także nazwy większych miast regionu,  • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach
 

MARZEC 2019

PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:                                                                                     
                  1. PANIE W NASZYM OTOCZENIU
                                                  2. W MARCU JAK W GARNCU
                                                  3. WITAMY WIOSNĘ
                                                  4. WIOSENNE PORZĄDKI  
                                                                                                                                 JESTEM PIECIOLATKIEM- BĘDĘ SZEŚCIOLATKIEM                                                          Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi 
1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola Dziecko: • rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku, • potrafi przedstawić się na forum grupy, • określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia, • przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób, • stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych, • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, • dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej, • pomaga w dekorowaniu sali, • czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu, • odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, • używa zwrotów grzecznościowych, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, wg piktogramu • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. zchustą animacyjną, szarfami, obręczami, • aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości, • wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, • nazywa emocje, w szczególności radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • okazuje radość z wykonanego zadania 
Blok 2.Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania Dziecko: • samodzielnie myje dłonie i twarz, • samodzielnie wyciera dłonie i twarz we własny ręcznik, • poprawnie korzysta z toalety, • poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce, • spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką, • spożywa posiłek, zachowując porządek wokół siebie, • zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd., • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki, • składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni, • pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych, • orientuje się w sali przedszkolnej, • cieszy się zmożliwości pomagania innym dzieciom.  2. Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza własny ręcznik na swój wieszak, • starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny, • sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce, • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy, • starannie układa wskazane przedmioty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom, • pomaga w dekoracji sali, • szanuje rzeczy własne i cudze, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi. 
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Dziecko -rozróżnia tony pod względem ich barwy, wysokości, siły-określa tempo i nastrój muzyki, -powtarza rytm podany przez nauczyciela 2. Ćwiczenie oddechu.Dziecko-wykonuje ćwiczenia oddechowe wg.wskazówek nauczyciela, liczy, wymawia głoski na jednym wdechu3.Usprawnianie narządów artykulacyjnych.Dziecko-wykonuje ćwiczenia fonacyjne-naśladuje nauczyciela, wykonuje gimnastykę buzi i języka, -wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych-recytuje krótkie wierszyki logopedyczne
Blok 4. Coraz lepiej rozumie siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzeganie efektu zmiany. Dziecko-obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania przedmiotów-podejmuje próbę obliczania wyniku w pamięci-układa zadania z pomocą nauczyciela/samodzielnie
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.Dziecko-porównuje przedmioty ,używając określeń:takie same, podobne, inne-grupuje przedmioty ze względuna przeznaczenie/przynależność-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze wzgl. na wybraną cechę

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną .  1. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko: • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne, • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,  • dobiera ubranie do warunków pogodowych, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp., • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu, • uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu. • komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy, • odpoczywa, kiedy czuje zmęczenie 2. Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania, • bierze udział w spacerach i wycieczkach terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, wykonując ćwiczenia wyprostne oraz zapobiegające płaskostopiu, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała, • inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych. • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez przyborów, • na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu. 
                                                                           
Blok 6.Dbam o bezpieczeństwo swoje I innych1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób, zwierząt, roślin, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, • wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie, • wskazuje niebezpieczne przedmioty

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach parateatralnych, odgrywa w nich role,
                               

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć   1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko: • uważnie słucha różnych rodzajów muzyki, • aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespołach, chóralnie, • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z repertuaru dziecięcego, a także piosenki ludowe, dworskie itp.  • gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie, a także naśladując nauczyciela, • wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach perkusyjnych, • gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze,     

Blok 9.Wypowiadam działania plastyczne 1.Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory. Dziecko •nazywa kolory podstawowe i pochodne posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami, • tworzy na różnych fakturach, • tworzy jak najwięcej rysunków, za pomocą np. kredek tylko w trzech podstawowych kolorach, • wykonuje własne eksperymenty graficzne np. farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, kredą itp., na dużych i małych powierzchniach, • tworzy proste i złożone znaki i nadaje im znaczenie, • odkrywa w tworzonych znakach i obrazach fragmenty wybranych liter i cyfr,   2. Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu             
                                                                                                                               Blok  10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić       2. Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko: • trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz, • trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, • stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania np. projektu swojej budowli, konstrukcji, zdobienia znakami literopodobnymi np. rysunków pojazdów, maszyn itp., • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków, • tworzy budowle i konstrukcje z różnorodnych materiałów, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. pakuje, sprząta, odnosi itp., i przypomina o tym innym. jako źródła satysfakcji estetycznej.             
           
                                                                                                                           Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie           1. Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych Dziecko: • nazywa i ilustruje np. ruchem, niektóre zjawiska atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz, wiatr, huragan, burza, błyskawica, mgła, tęcza, • systematycznie prowadzi kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie symboli zastosowanych na obrazkach, • podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak mżawka, grad, rosa, szron, szadź, mgła, tęcza, błyskawica, grzmot, • określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku 2. Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownego do pogody Dziecko: • wyjaśnia pojęcia: susza, powódź i określa związane z nimi zagrożenia, • wyjaśnia pojęcie ubierania się „na cebulkę” w chłodne dni, określa korzyści z tego płynące, • aktywnie uczestniczy w quizie, odpowiadając na pytania: Kiedy noszę kalosze?, Kiedy składam, a kiedy rozkładam parasol?, Co robię, gdy pada deszcz?, Co robię, gdy pada śnieg?, Jak się ubieram, gdy pada deszcz?, Jak się ubieram, gdy pada śnieg?, Co zakładam, gdy świeci słońce? itp., • ubiera się stosownie do pogody, • segreguje ubrania według przydatności do danej pogody,   
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta1. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin Dziecko: • określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku-wiosna 
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej  
1. Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko: • sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem, • stosuje sprawne liczenie w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci trzeba przygotować tyle talerzy, • rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, • wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 9 i więcej • liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy, • dostrzega rytm dziesiątkowy, • kontynuuje liczenie od dowolnego miejsca, np. pięć, sześć,…, • liczy przedmioty wspak, także od dowolnego miejsca, • pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami, • ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w sytuacjach zabawowych,  2. Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko: • wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze na podstawie obserwowanych zmian, np. zsunięcie elementów zbioru, • ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie (ustawianie w pary), • uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, • porównuje liczby, stosując znaki .  Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)   3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi Dziecko: • dostrzega regularność układu pozycyjnego, • układa przedmioty w szeregi, liczy, przekraczając próg dziesiątkowy, posługuje się nazwami liczebników, • określa miejsce przedmiotu w rzędzie: ten jest trzeci, szósty..., • liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca i odwrotnie oraz z dowolnego miejsca, licząc dalej i wspak, • aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby, np. podczas jazdy windą.   4. Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko: • różnicuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
  Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to  1. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej, np. różnicuje dźwięki z otoczenia, głosy ptaków, innych zwierząt, dźwięki instrumentów, • wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek, • dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania, • opowiada o zdarzeniach z przedszkola, • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, układa domino obrazkowe, zapamiętuje położenie obrazków, opowiada, co widzi na obrazkach, • orientuje się na kartce papieru, np. wykonując polecenia nauczyciela: „Narysuj kółko w lewym górnym rogu”, • układa krótkie zdania, • dzieli zdania na wyrazy, • dzieli wyrazy na sylaby, • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, • rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe), • posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów, • układa wyrazy z rozsypanki literowe, • układa z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania, • czyta wyrazy i krótkie proste zdania. 2. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, np. buduje, konstruuje, układa, maluje, rysuje, wycina, lepi, modeluje, majsterkuje, • rysuje po śladzie znaki literopodobne, • rysuje szlaczki z kształtami liter według wzoru, • pisze litery po śladzie, • pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie, • kreśli znaki literoppodobne, • podejmuje próbę pisania liter, sylab, wyrazów według wzoru, • wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się pisania               
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj  1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny Dziecko: • opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, • podaje adres zamieszkan• opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbuje pokazać ją za pomocą ruchu, • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, • pełni rolę gospodarza podczas różnorodnych uroczystości przedszkolnych, • wymienia swoje prawa i obowiązki. 2. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi Dziecko: • wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także nazwy większych miast regionu,  • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach
 

LUTY 2019

PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:                                                                                     
          1. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ...
                                                  2. DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE
                                                  3. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
                                                  4. W DAWNYCH CZASACH   
                                                                                                                                 JESTEM PIECIOLATKIEM- BĘDĘ SZEŚCIOLATKIEM                                                          Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi 
1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola Dziecko: • rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku, • potrafi przedstawić się na forum grupy, • określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia, • przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób, • stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych, • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, • dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej, • pomaga w dekorowaniu sali, • czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu, • odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego, • przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka, • używa zwrotów grzecznościowych, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, wg piktogramu • aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. zchustą animacyjną, szarfami, obręczami, • aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”, • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości, • wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, • nazywa emocje, w szczególności radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie, • okazuje radość z wykonanego zadania 
Blok 2.Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
1.Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania Dziecko: • samodzielnie myje dłonie i twarz, • samodzielnie wyciera dłonie i twarz we własny ręcznik, • poprawnie korzysta z toalety, • poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce, • spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką, • spożywa posiłek, zachowując porządek wokół siebie, • zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd., • samodzielnie ubiera się i rozbiera, • wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki, • składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni, • pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych, • orientuje się w sali przedszkolnej, • cieszy się zmożliwości pomagania innym dzieciom.  2. Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko: • odkłada do swojej półki rzeczy osobiste, • wiesza własny ręcznik na swój wieszak, • starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny, • sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce, • odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy, • starannie układa wskazane przedmioty, • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom, • pomaga w dekoracji sali, • szanuje rzeczy własne i cudze, • zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi. 
1.Rozwijanie wrażliwości słuchowej. Dziecko -rozróżnia tony pod względem ich barwy, wysokości, siły-określa tempo i nastrój muzyki, -powtarza rytm podany przez nauczyciela 2. Ćwiczenie oddechu.Dziecko-wykonuje ćwiczenia oddechowe wg.wskazówek nauczyciela, liczy, wymawia głoski na jednym wdechu3.Usprawnianie narządów artykulacyjnych.Dziecko-wykonuje ćwiczenia fonacyjne-naśladuje nauczyciela, wykonuje gimnastykę buzi i języka, -wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych-recytuje krótkie wierszyki logopedyczne
Blok 4. Coraz lepiej rozumie siebie i swoje otoczenie
1.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzeganie efektu zmiany. Dziecko-obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania przedmiotów-podejmuje próbę obliczania wyniku w pamięci-układa zadania z pomocą nauczyciela/samodzielnie
2.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.Dziecko-porównuje przedmioty ,używając określeń:takie same, podobne, inne-grupuje przedmioty ze względuna przeznaczenie/przynależność-dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze wzgl. na wybraną cechę

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną .  1. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko: • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne, • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,  • dobiera ubranie do warunków pogodowych, • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp., • aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu, • uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu. • komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy, • odpoczywa, kiedy czuje zmęczenie 2. Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania, • bierze udział w spacerach i wycieczkach terenowych, • aktywnie uczestniczy w zajęciach z profilaktyki wad postawy, wykonując ćwiczenia wyprostne oraz zapobiegające płaskostopiu, • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała, • inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych. • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzystaniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez przyborów, • na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu. 
                                                                           
Blok 6.Dbam o bezpieczeństwo swoje I innych1. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym Dziecko: • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu, • wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób, zwierząt, roślin, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi, • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, • przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, • wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie, • wskazuje niebezpieczne przedmioty

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni1.Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko: • aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach parateatralnych, odgrywa w nich role, • aktywnie uczestniczy jako aktor w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach parateatralnych, wykorzystuje rekwizyty i przebrania, • wymyśla krótkie teatrzyki,   
                               

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć   1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko: • uważnie słucha różnych rodzajów muzyki, • aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, • śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespołach, chóralnie, • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z repertuaru dziecięcego, a także piosenki ludowe, dworskie itp. • wykonuje ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne związane z reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni, • reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego, • aktywnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu z wykorzystaniem np. instrumentów perkusyjnych, dzwonków chromatycznych, przedmiotów niemelodycznych, • ilustruje krótkie wiersze i opowiadania, a także stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów, instrumentów, a także ruchem, głosem, • gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie, a także naśladując nauczyciela, • wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach perkusyjnych, • gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze,     

Blok 9.Wypowiadam działania plastyczne 1.Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory. Dziecko •nazywa kolory podstawowe i pochodne posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami, • tworzy na różnych fakturach, • tworzy jak najwięcej rysunków, za pomocą np. kredek tylko w trzech podstawowych kolorach, • wykonuje własne eksperymenty graficzne np. farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, kredą itp., na dużych i małych powierzchniach, • tworzy proste i złożone znaki i nadaje im znaczenie, • odkrywa w tworzonych znakach i obrazach fragmenty wybranych liter i cyfr,   2. Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swego regionu Dziecko: • gromadzi ilustracje, zdjęcia różnorodnych dzieł sztuki regionalnej, obrzędów ludowych swego regionu, • tworzy albumy ze zgromadzonych ilustracji, zdjęć różnorodnych dzieł sztuki regionalnej, obrzędów ludowych swego regionu,               
                                                                                                                               Blok  10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić       2. Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko: • trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz, • trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, • stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania np. projektu swojej budowli, konstrukcji, zdobienia znakami literopodobnymi np. rysunków pojazdów, maszyn itp., • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków, • tworzy budowle i konstrukcje z różnorodnych materiałów, • opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych, • nadaje nazwę wykonanemu dziełu, • projektuje urządzenia, maszyny, pojazdy przyszłości, opisuje ich działanie i znaczenie, • wspólnie z innymi dziećmi na podstawie projektu konstruuje z różnorodnego materiału maszyny przyszłości, • porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. pakuje, sprząta, odnosi itp., i przypomina o tym innym. jako źródła satysfakcji estetycznej. III Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego za               
                 

                                                                                                                                      Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie           1. Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych Dziecko: • nazywa i ilustruje np. ruchem, niektóre zjawiska atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, mróz, wiatr, huragan, burza, błyskawica, mgła, tęcza, • systematycznie prowadzi kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie symboli zastosowanych na obrazkach, • podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak mżawka, grad, rosa, szron, szadź, mgła, tęcza, błyskawica, grzmot, • określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, • wyciąga wnioski z obserwacji płatków śniegu, • eksperymentuje z piaskiem, gliną, wodą, powietrzem, śniegiem, lodem i wyciąga wnioski, • w trakcie zajęć poglądowych szuka odpowiedzi na pytania typu: Jak powstaje burza? Skąd się biorą chmury? Jak powstaje deszcz? Jak powstaje śnieg? Jak powstaje tęcza? itp. 2. Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania się stosownego do pogody Dziecko: • wyjaśnia pojęcia: susza, powódź i określa związane z nimi zagrożenia, • wyjaśnia pojęcie ubierania się „na cebulkę” w chłodne dni, określa korzyści z tego płynące, • aktywnie uczestniczy w quizie, odpowiadając na pytania: Kiedy noszę kalosze?, Kiedy składam, a kiedy rozkładam parasol?, Co robię, gdy pada deszcz?, Co robię, gdy pada śnieg?, Jak się ubieram, gdy pada deszcz?, Jak się ubieram, gdy pada śnieg?, Co zakładam, gdy świeci słońce? itp., • ubiera się stosownie do pogody, • segreguje ubrania według przydatności do danej pogody,   
Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta1. Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin Dziecko: • określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla danej pory roku:  zima – zamarzanie wody w stawie, jeziorze, sople, zawieja śnieżna; 
Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej  
1. Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko: • sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem, • stosuje sprawne liczenie w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci trzeba przygotować tyle talerzy, • rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, • wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 9 i więcej • liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy, • dostrzega rytm dziesiątkowy, • kontynuuje liczenie od dowolnego miejsca, np. pięć, sześć,…, • liczy przedmioty wspak, także od dowolnego miejsca, • pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami, • ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w sytuacjach zabawowych, • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, • porządkuje monety i banknoty z pomocą nauczyciela lub bez pomocy, • wyjaśnia, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym, • konstruuje gry z pomocą nauczyciela i samodzielnie lub zespołowo, np. gry ściganki.   2. Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko: • wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze na podstawie obserwowanych zmian, np. zsunięcie elementów zbioru, • ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie (ustawianie w pary), • uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, • porównuje liczby, stosując znaki .  Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)   3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi Dziecko: • dostrzega regularność układu pozycyjnego, • układa przedmioty w szeregi, liczy, przekraczając próg dziesiątkowy, posługuje się nazwami liczebników, • określa miejsce przedmiotu w rzędzie: ten jest trzeci, szósty..., • liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca i odwrotnie oraz z dowolnego miejsca, licząc dalej i wspak, • aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby, np. podczas jazdy windą.   4. Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko: • różnicuje lewą i prawą stronę własnego ciała, • słownie ustala relacje „ja i moje otoczenie” z własnego punktu widzenia, • rozpatruje otoczenie z punktu widzenia drugiej osoby, • wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu, np. na lewo od, za przedmiotem, z tyłu, • orientuje się na kartce papieru: lewy brzeg, prawy, góra, dół, prawy górny róg.  5. Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów Dziecko: • przekłada jeden rytm na drugi, np. ułożony rytm z klocków na rytm dźwiękowy (np. klaskanie, stukanie), • koduje rytm na kartce papieru w postaci szlaczka, • orientuje się, co oznaczają pojęcia wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze, • dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nocy i dnia, • układa kalendarze, np. z klocków, patyczków, uwzględniając prawidłowość stałego następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia. 
  Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to  1. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej, np. różnicuje dźwięki z otoczenia, głosy ptaków, innych zwierząt, dźwięki instrumentów, • wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek, • dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania, • opowiada o zdarzeniach z przedszkola, • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, układa domino obrazkowe, zapamiętuje położenie obrazków, opowiada, co widzi na obrazkach, • orientuje się na kartce papieru, np. wykonując polecenia nauczyciela: „Narysuj kółko w lewym górnym rogu”, • układa krótkie zdania, • dzieli zdania na wyrazy, • dzieli wyrazy na sylaby, • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów, • rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe), • posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów, • układa wyrazy z rozsypanki literowe, • układa z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania, • czyta wyrazy i krótkie proste zdania. 2. Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania Dziecko: • wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, np. buduje, konstruuje, układa, maluje, rysuje, wycina, lepi, modeluje, majsterkuje, • rysuje po śladzie znaki literopodobne, • rysuje szlaczki z kształtami liter według wzoru, • pisze litery po śladzie, • pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie, • kreśli znaki literoppodobne, • podejmuje próbę pisania liter, sylab, wyrazów według wzoru, • wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się pisania               
Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj  1.Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny Dziecko: • opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, • podaje adres zamieszkania, • wykonuje samodzielnie drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt, • opowiada o rodzinnych tradycjach związanych z obchodami świąt, uroczystości, • opowiada o wydarzeniach rodzinnych, • wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbuje pokazać ją za pomocą ruchu, • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód, • uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach edukacyjnych z najbliższymi i pełni rolę gospodarza, • pełni rolę gospodarza podczas różnorodnych uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziny, • wymienia swoje prawa i obowiązki. 2. Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi Dziecko: • wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także nazwy większych miast regionu, • podaje nazwę ojczyzny – Polska, i stolicy – Warszawa, • śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę, • wskazuje symbole Polski: godło, flagę, • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, • wymienia ważniejsze instytucje, np. policja, straż pożarna, urząd miasta, • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka, lekarza, • tworzy prace plastyczne inspirowane pięknem krajobrazów Polski, • tworzy obrazy, rysując i malując w trakcie wycieczek przyrodniczych po własnym regionie, • podaje, że Polska należy do Unii Europejskiej, • określa charakterystyczne cechy krajobrazu swojego regionu, • określa charakterystyczne cechy krajobrazu różnych regionów Polski (góry, niziny, wyżyny, pojezierza, wybrzeże), • aktywnie uczestniczy w zabawach dziecięcych charakterystycznych dla innych państw Unii Europejskiej, • akceptuje w grupie dzieci innej narodowości
 
 

                                                 
STYCZEŃ 2019
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
1.    Kolędowanie po wsi – skok w Nowy Rok
2.    Witamy Nowy Rok
3.    Święto babci i dziadka
4.    Karnawał
5.    Co można robić zimą


Treści programowe:
Aktywność społeczna:
- samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu
- przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
- szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
- dbanie o porządek w indywidualnych półkach
Aktywność językowa:
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
- układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi
- poprawne wypowiadanie się w czasach przyszłym i przeszłym
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
- przestrzeganie zasad korzy­stania z książek: odwraca­nia stron, oglądania tekstu
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
- układanie rymów do podanych słów
- wyodrębnianie w słowach sylab i głosek, określanie ich kolejności
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
- rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (s, n, b)
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania
- podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytuacjom, z jakimi się spotykają
- słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne
- dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji
- układanie dowolnych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych
- rozpoznawanie cyfr (0-7)
- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu
- dbanie o rośliny doniczkowe uprawiane w pomieszczeniach
Aktywność artystyczna:
zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu
- poznawanie słów związanych ze sztuką
tworzenie galerii prac plastycznych dzieci
- poznawanie różnych technik plastycznych
- słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i natężeniem głosu
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
- budowanie z naturalnych materiałów (śnieg)
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
 - utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku) w różnych porach roku (na śniegu)
- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu
- niehałasowanie przy ludziach chorych, starszych                                              
 

GRUDZIEŃ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH

Tematyka kompleksowa:
1.    Grudniowe życzenia
2.    Święta za pasem
3.    Świąteczne tradycje
4.    Kolędowanie po wsi

Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- podawanie swojego adresu zamieszkania
- zwracanie uwagi na kultu­rę spożywania posiłków
- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
- określanie sytuacji wy­wołujących różne emocje, np.: radość, złość, smutek, strach...
- radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zaba­wach, rozmowach, słucha­niu wybranych utworów literackich
- dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: do­bro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście
- ocenianie zachowań in­nych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
- przygotowywanie pro­gramu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zaba­wa z przybyłymi gośćmi
- podawanie przybliżonych dat (np.: koniec grudnia, wczesna wiosna itp.) wy­branych świąt (np. Dzień Matki)
- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świę­tami Bożego Narodzenia, Wielkanocy
- unikanie chwalenia się bo­gactwem (wskazywanie na skromność jako pożądaną cechę charakteru)
- uczestniczenie we wspól­nych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- podawanie zakończeń zna­nych bajek, opowiadań
- słuchanie wierszy, opowia­dań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- wykonywanie ćwiczeń róż­nicujących głoski opozy­cyjne, np.: t – d, r – l, p – b
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczy­nających się, kończących się daną głoską
- wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obraz­kowo-wyrazowych (na­uczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków)
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (l, y, r)
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania (np. z metody sy­multaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej)
- wykonywanie czynności wymagających zaangażo­wania mięśni dłoni, np.: lepienie z plasteliny, zgnia­tanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie itp.
- podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
- gospodarowanie przestrze­nią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni)
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez na­uczyciela, dających dziec­ku satysfakcję i radość
- wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom – sytu­acjom, z jakimi się spoty­kają
- rozwijanie myślenia lo­gicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów; analizowanie, syntezo­wanie, porównywanie, klasyfikowanie; rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów); rozwijanie myślenia przy­czynowo-skutkowego; określanie kolejności zdarzeń w różnych sytuacjach, historyjkach
- słuchanie zdań – prawdzi­wych i fałszywych, ocenia­nie ich wartości logicznej
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowa­nie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
- klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jed­nej cechy lub kilku cech wspólnych
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
- rozpoznawanie cyfr (0-6)
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charak­terystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, za­wieje śnieżne
- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszcze­nia, które zatrzymują w sobie
- poznawanie charaktery­stycznych oznak zimy: krótkie dni, niska tempe­ratura
- wymienianie nazw mie­sięcy przynależących do zimy
Aktywność artystyczna:
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- instrumentacja wierszy, opowiadań
- wykonywanie prostych melodii na dzwonkach
- rysowanie, malowanie akwarelami, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie z masy solnej, naklejanie itd.
- opracowywanie planu działania podczas wy­konywania danej pracy plastycznej
- odczuwanie radości z two­rzenia, działania plastycz­nego
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w ćwicze­niach gimnastycznych z wykorzystaniem stan­dardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- wykorzystywanie w zaba­wach i ćwiczeniach niekon­wencjonalnych przyborów
- wyrabianie nawyków zdrowotnych, np.: samo­dzielnego ubierania się, poprawnego korzystania z toalety, właściwego zachowania się przy stole, przestrzegania zasad bez­pieczeństwa w toku zabaw ruchowych, i innych
- aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu

                                                      

LISTOPAD 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH


Tematyka kompleksowa:
1.    Polska-moja Ojczyzna
2.    Jesienna pogoda
3.    Zwierzęta domowe
4.    Zimno, coraz zimniej

Treści programowe:
Aktywność społeczna
:
- wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
- wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski
- stosowanie zwrotów: Je­stem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
- poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu
- nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowia­dań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań
- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy
- składanie pociętych obraz­ków w całość bez wzoru
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich ko­lejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów zawierających daną sylabę
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- czytanie całościowe wyra­zów, równoważników zdań
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (I, T, D, K)
- tworzenie wyrazów z po­znanych liter i ich odczy­tywanie
- korzystanie z elementów różnych metod nauki czytania (np. z metody sy­multaniczno-sekwencyjnej J. Cieszyńskiej)
- nabywanie precyzji wyko­nywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapi­nanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki itp.)
- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo--wzrokowej (wykorzysta­nie w zajęciach Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz lub jej ele­mentów)
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami; śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- uczestniczenie w zabawach organizowanych przez na­uczyciela, dających dziec­ku satysfakcję i radość
- rozwijanie myślenia twór­czego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: burzy mózgów.
- słuchanie zdań – prawdzi­wych i fałszywych, ocenia­nie ich wartości logicznej
- wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowa­nie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych
- rozgrywanie gier plan­szowych, wspierających matematyczne umiejętno­ści dzieci
- rozpoznawanie cyfr (1-5)
- nazywanie figur geome­trycznych; określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury
- pokazywanie na wybra­nych przykładach, jak zwierzęta przygoto­wują się do nadchodzącej zimy; zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwie­rząt
- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie późną jesienią, występują­cych zjawisk atmosferycz­nych
- wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt; szanowanie wody, niemar­nowanie jej
Aktywność artystyczna:
- słuchanie piosenek w wy­konaniu nauczyciela oraz nagrań
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- uczestniczenie w twór­czym tańcu według kon­cepcji Batti Strauss
- nauka elementów wybra­nych tańców ludowych
- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawa­nych przez nie dźwiękach i po wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
- oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców
- nazywanie barw pod­stawowych (czerwona, niebieska, żółta) i pochod­nych, nazywanie barw ciepłych i zimnych
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno--technicznych, wykorzy­stujących doświadczenia zbierane podczas pozna­wania środowiska tech­nicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewi­zora, komputera, odtwa­rzacza płyt kompaktowych
- poznawanie zasad działa­nia wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, zasad bezpiecz­nego korzystania z nich
- poznawanie różnych rodzajów energii: me­chanicznej, elektrycznej, cieplnej, oraz ich źródeł, np.: siła wiatru, wody, słońce
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- uczestniczenie w ćwicze­niach gimnastycznych z wykorzystaniem stan­dardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograni­czanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków
- wymienianie zdrowych produktów oraz produk­tów szkodzących zdrowiu
- dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi
- rozumienie konieczno­ści spożywania owoców i warzyw
- uświadamianie koniecz­ności dbania o własne zdrowie
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych                                           

PAŹDZIERNIK 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH


Tematyka kompleksowa:

1.   Dary jesieni
2.   Dbamy o zdrowie
3.   Jesienią w parku i w lesie
4.   Zabawy na jesienne wieczory
5.   Listopadowe wspomnienia

Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
- określanie czynności do­mowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
- podawanie powiązań mię­dzy członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka
- próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzy­pokoleniowego) swojej rodziny
- wspólne wykonywanie prac plastycznych, układa­nie gier matematycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim
Aktywność językowa:
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmo­wach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach
- układanie historyjek obrazkowych, opowiada­nie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy
- segregowanie danych sym­boli graficznych według przyjętego kryterium
- poznawanie zapisu swoje­go imienia i zapisów imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
- wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich ko­lejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów zawierających daną sylabę
- wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagło­sie, śródgłosie
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znaj­dujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich (O, A, M, E)
- nabywanie precyzji wyko­nywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapi­nanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki itp.)
- rysowanie literopodob­nych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
- słuchanie krótkich bajek w języku obcym ilustro­wanych obrazkami
- śpiewanie prostych piosenek w języku obcym
- poszerzanie słownictwa w języku obcym (zgodnie z omawianą tematyką)
Aktywność poznawcza:
- rozpoznawanie przedmio­tów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
- nauka na pamięć wier­szy i piosenek treściowo bliskich dzieciom
- rozwijanie myślenia lo­gicznego
- różnicowanie stron ciała – prawej i lewej
- zauważanie rytmów, np. w powtarzających się dźwię­kach; kontynuowanie ich
- klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jed­nej cechy lub kilku cech wspólnych
- posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych
- rozpoznawanie cyfr (1, 2, 3, 4)
- nazywanie figur geome­trycznych
- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
- poznawanie wybranych owoców egzotycznych
- nazywanie przetworów z owoców i warzyw; samodzielne wykony­wanie wybranych
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, za­pewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer
Aktywność artystyczna:
- nauka piosenek fragmenta­mi, metodą ze słuchu
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach perkusyj­nych oraz innych przed­miotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
- uczestniczenie w zaba­wach rytmicznych, ru­chowych, pląsach przy muzyce
- rysowanie, malowanie, wycina­nie, wydzieranie z różnego materiału, obrysowywanie szablonów, lepienie, naklejanie, ugniatanie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych oraz tworzywa przyrodniczego
- słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu
- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu
- samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zaba­wach ruchowych
- uczestniczenie w ćwicze­niach gimnastycznych z wykorzystaniem stan­dardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych
- spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców
- rozumienie konieczno­ści spożywania owoców i warzyw
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.   

                                                     
WRZESIEŃ 2018
PLAN PRACY DLA GRUPY DZIECI 5-6 LETNICH
Tematyka kompleksowa:
 1.   W przedszkolu
 2.   Wakacyjne wspomnienia
 3.   Jesteśmy bezpieczni
 4.   Dbamy o siebie i środowisko
Treści programowe:
Aktywność społeczna:

- poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej
- rysowanie siebie
- czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców inte­gracyjnych
- oglądanie zdjęć,ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwaqcji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju
- pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu stołu do posiłków
- porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
Aktywność językowa:
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarza­niu usłyszanych dźwięków
- ćwiczenia narządów arty­kulacyjnych z wykorzysta­niem samogłosek, spółgło­sek, krótkich tekstów
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych
- układanie historyjek obrazkowych, opowiada­nie ich, dopowiadanie ich zakończeń
- przestrzeganie zasad korzy­stania z książek: odwraca­nia stron, oglądania tekstu
- kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru
- poznawanie zapisu swoje­go imienia i zapisów imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru
- umiejętne odczytywanie często stosowanych ozna­czeń i symboli
- całościowe rozpoznawanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znaj­dujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin
- posługiwanie się różnymi rodzajami kredek, ołów­ków, mazaków, długopisów itp.
- nabywanie świadomo­ści własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała)
Aktywność poznawcza:
- określenie położenia przedmiotów w przestrzeni
- rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego
- nazywanie figur geometrycznycg
- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usy­chania liści
- rozpoznawanie drzew po ich liściac i owocach
- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
- poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
- pokazywanie na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują sie do nadchodzacej zimy
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodnicze­go wynikających z nisz­czycielskiej działalności ludzi
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- poznawanie różnych środków trasport
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- zeznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznychnp. karetki pogotowia, policji
Aktywność artystyczna:
- nauka piosenek fragmenta­mi, metodą ze słuchu
- śpiewanie piosenek – zbio­rowe i indywidualne
- wykorzystywanie natural­nych efektów perkusyj­nych (klaskania, tupania, stukania...) do akompania­mentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek
- uczestniczenie w zaba­wach rytmicznych, ru­chowych, pląsach przy muzyce
- oglądanie albumów z reprodukcjami, zdjęciami dzieł wybranych twórców: malarzy, rzeźbiarzy, archi­tektów
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzli, na różnym podłożu; wycina­nie, wydzieranie itd.
- poznawanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, stemplowania itd., poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
- oglądanie wybranych po­zycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki
- uczestniczenie w zaba­wach konstrukcyjno--technicznych
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetl­nej, znaków drogowych
Aktywność ruchowa i zdrowotna:
- nazywanie części ciała
- zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizo­wanie swobodnych zabaw ruchowych
- uczestniczenie w zaba­wach ruchowych: kształ­tujących postawę, orien­tacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami rzutu, chwytu
- uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (w ogrodzie przedszkol­nym, w parku, na boisku) w różnych porach roku
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (zapo­bieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecz­nego poruszania się po ulicach i drogach                                 


DO POBRANIA: