REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

                                                                                           
                                                                               Załącznik nr 1
                                                                                                               do Zarządzenia nr 3/2018
                                                                                                               Dyrektora
                                                                                                               Przedszkola Publicznego
                                                                                                               w Kotorzu Małym z dnia 26.02.2018r.
 
REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI
DO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO
W  KOTORZU  MAŁYM
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. u. z 2016r. poz.1943),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z  2017 poz. 59 z późn. zm.),
 3. Projektu Uchwały Rady Gminy Turawa w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Turawa
   
§ 1
Tok postępowania rekrutacyjnego:
 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:
§ 2
 
Zasady postępowania rekrutacyjnego:
 1. Do Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym prowadzonego przez Gminę Turawa przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6  lat zamieszkałe na terenie Gminy Turawa.
 2. Dziecko   6 letnie jest obowiązane odbyć roczne   przygotowanie przedszkolne.
 3. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym Przedszkola jest liczbą maksymalną 45  i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 4. Podstawowa rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym odbywa się raz w roku.
 5. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 6. Regulamin rekrutacji stosuje się, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc w przedszkolu.
§ 3
 
Procedura rekrutacji do przedszkola
 1. Rodzice / prawni opiekunowie składają „Wniosek  o przyjęcie dziecka do przedszkola” wg ustalonego z organem prowadzącym na dany rok szkolny harmonogramem rekrutacji;
 2. Wniosek powinien zawierać:
 1. W  pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakowa wartość:
 1. Następnie będą brane pod uwagę kryteria samorządowe ustalone z organem prowadzącym  oraz ich wartości punktowe.
 1. Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:
 1. Dokumenty można składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub poświadczonego odpisu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców / prawnych opiekunów kandydata;
 2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym decyduje  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych. Komisja, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz w statucie  Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym, przyjmuje dzieci –   w miarę istniejących miejsc;
 3. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola podane będą do publicznej wiadomości  wg harmonogramu ustalonego z organem prowadzącym na dany rok szkolny.
§ 4
 

Zadania dyrektora przedszkola:

 1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci na dany rok szkolny;
 2. Opracowuje z organem prowadzącym kryteriów samorządowe oraz wartości punktowe  przyjęcia dziecka do przedszkola;
 3. Powołuje Komisję Rekrutacyjną i przewodniczącego komisji;
 4. Podaje do publicznej wiadomości:
 1.  Wydaje i przyjmuje „Wnioski  o przyjęcie dziecka do przedszkola” - ustala kompletność wniosków pod względem formalnym i rzeczowym;
 2. Rozstrzyga odwołanie rodzica / prawnego opiekuna od decyzji Komisji Rekrutacyjnej;
 3. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola;
 4. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego;
 5. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.
§ 5
 
Postępowanie komisji rekrutacyjnej:
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.
 2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 3. Dokumenty  stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:
 1. Komisja decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz zostały złożone wymagane dokumenty i oświadczenia.
 2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja
  rekrutacyjna rozpatrująca wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub wystąpić do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodziców / prawnych opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola;
 2. Organ prowadzący ma 14 dni na odpowiedź i może w tym celu korzystać z informacji, które zna z urzędu. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka może być zweryfikowane poprzez wywiad środowiskowy.
 3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4. Listy, o których mowa w ust. 8, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w przedszkolu - w szatni, na tablicy informacyjnej.
 5.  Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora  przedszkola  może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria rekrutacji, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym regulaminem.
 7. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
§ 6
 
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola rodzic/ prawny opiekun  może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia kandydata oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic / prawny opiekun  kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od     rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 7


Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
 3. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny  dziecko zamieszkałe na obszarze gminy Turawa, nie zostało przyjęte do  przedszkola, dyrektor  przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola organ prowadzący. W tym przypadku Wójt Gminy Turawa jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (…) innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy  przedszkola, o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice / prawni opiekunowie dziecka.
§ 8
 
Przepisy końcowe:
 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.
 2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w  § 2, ust. 1 - 6.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 5. Traci moc Regulamin Rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Kotorzu Małym z dnia 22.02.2016 r.
Nowy Regulamin został przyjęty uchwałą  Rady Pedagogicznej z dnia 26.02.2018r
 
Załączniki:
Nr 1. Harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
Nr 2. Wniosek o przyjęcie  dziecka do przedszkola  z załącznikami.

 
 
 
               

 
 DO POBRANIA: