« Aktualności

2021-03-26

Wyniki I etapu rekrutacji

Na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej PP w Kotorzu Małym z dnia 22.03.2021r. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości, że w I etapie rekrutacji wszyscy kandydaci zostali niezakwalifikowani (nie spełniali kryteriów określonych przez MEN: wielodzietność, niepełnosprawność, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, opieka zastępcza).
Wszystkie złożone wnioski rekrutacyjne w liczbie 18 przechodzą do II etapu rekrutacji. Bardzo proszę o składanie wniosków uzupełniających wraz z załącznikami w terminie od 4 maja do 20 maja 2021r.do godz. 15.00. Wniosek do pobrania ze strony internetowej przedszkola.